Audit kybernetickej bezpečnosti

Podľa zákona 69/2018 Z.z. z 30. januára 2018 o kybernetickej bezpečnosti auditom kybernetickej bezpečnosti sa overuje plnenie povinností podľa zákona a posudzuje sa zhoda prijatých bezpečnostných opatrení s požiadavkami podľa zákona súvisiacich osobitných predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť sietí a informačných systémov prevádzkovateľa základnej služby pre jednotlivé siete a informačné systémy základnej služby a pre tie, ktoré podporujú základné služby, s cieľom zabezpečiť požadovanú úroveň kybernetickej bezpečnosti a predchádzať kybernetickým bezpečnostným incidentom. Auditom sa identifikujú nedostatky pri zabezpečovaní kybernetickej bezpečnosti prevádzkovateľom základnej služby s cieľom prijať opatrenia na ich odstránenie a nápravu a na predchádzanie kybernetickým bezpečnostným incidentom.

Audit kybernetickej bezpečnosti vykonáva audítor certifikovaný akreditovaným certifikačným orgánom. 

Audit sa ďalej vykonáva každé dva roky a pri každej významnej zmene, najneskôr do dvoch mesiacov odkedy má zmena významný vplyv na realizované bezpečnostné opatrenia.

Služby PwC v oblasti kybernetickej bezpečnosti >

Sledujte nás