Technológie

Budovanie digitálnej dôvery

Sme v digitálnom veku. Konkurencieschopnosť si zachováme jedine tak, že nové príležitosti prijmeme.

Dôvera znamená, že:
• vaši zákazníci budú kupovať vaše výrobky cez internet (on-line), pričom budú mať istotu, že ich osobné údaje sú u vás v bezpečí,
• vaši dodávatelia vedia, že vaše systémy ich nesklamú, a
• máte odvahu pozdvihnúť svoje podnikanie na vyššiu úroveň tým, že budete zavádzať nové technológie a chopíte sa príležitostí, ktoré vám ponúkajú.
S dôverou vo vlastné dáta a ich bezpečnosť, s odolnosťou zabudovanou do vašich systémov a s vedomím, že vaša digitálna transformácia bude úspešná, budete mať odvahu prijať vašu digitálnu budúcnosť a budete sa tešiť z exponenciálneho vplyvu na rast vašej firmy.
Technológie PwC

 

Zdroje poznatkov

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}

 

 

Riešenia

 

 

Tempo technologických zmien, tlaky vyvolané regulačnými opatreniami a narastajúca závislosť od technológií predstavujú pre firmy veľkú výzvu. Podnikové systémy musia byť plne funkčné a spoľahlivé, aby obchodné procesy mohli prebiehať hladko transparentným a dobre kontrolovateľným spôsobom.

Prinášame novú hodnotu tým, že:

 • pomáhame klientom identifikovať riziká súvisiace s informačnými technológiami, vyhodnocovať ich potenciálny dosah, navrhovať interné kontrolné mechanizmy a vyhodnocovať ich účinnosť, ako aj znižovať úroveň týchto rizík,
 • poskytujeme nezávislý audit efektívnosti nákladov vynaložených na informačné technológie a pomáhame pri činnostiach sledujúcich ich optimalizáciu,
 • poskytujeme uistenie a pomoc pri zabezpečovaní toho, aby sa zaviedli do praxe komplexné riešenia v oblasti riadenia s cieľom riadiť riziká v oblasti informačných systémov vrátane zdokonaľovania procesov, optimalizácie riadenia (manuálne a automatizované kontrolné mechanizmy) a taktiež potvrdenie toho, že údaje o výkonnosti firmy sú prezentované správnym spôsobom,
 • identifikujeme a vyhodnocujeme riziko neodhalených chýb, podvodov či významných nesprávností v informáciách z finančnej a prevádzkovej oblasti,
 • optimalizujeme implementáciu a konfiguráciu nástrojov iných strán slúžiacich na zabezpečenie dodržiavania zákonných požiadaviek (napr. SAP GRC).

Moderné obchodné operácie sú čoraz viac závislé od nových technológií, ktoré pomáhajú postupne odbúravať veľké množstvo jednotvárnych manuálnych úloh, lebo ich nahrádzajú komplexnými automatizovanými procesmi a kontrolnými mechanizmami. Vďaka nim funguje vaša firma ako jeden organizmus, ktorý dýcha a rozmnožuje dáta.

Najvyšší riadiaci pracovníci firiem musia spoznať hodnotu, akou dáta prispievajú k fungovaniu dôležitých obchodných procesov a k tvorbe konkurenčnej výhody. Je preto dôležité, aby ste dôverovali toku dát v rámci vašej organizácie, pretože ten vám umožňuje prijímať tak dennodenné, ako aj strategické rozhodnutia rýchlejšie, pričom rozširuje vaše poznatky o podnikaní o nové cenné pohľady.

Pripravujete vašu organizáciu na to, aby sa využívaním údajov otvárali pre ňu nové príležitosti? Máte obavy, čo sa týka spoľahlivosti svojich dát? Je nutné vynakladať nemalé množstvo času na manuálne získavanie kľúčových údajov, skôr než ich možno použiť na účely výkazníctva? Musíte sa spoliehať na komplikované pracovné hárky, ktorých vyplnenie trvá aj niekoľko dní? Vyskytujú sa v obchodných procesoch úzke miesta, ktoré sa veľmi silno opierajú o dáta?

Prinášame riešenia a nástroje, ktoré vám pomáhajú vytvárať a zachytiť tie správne informácie v správnom čase, aby vám poskytli potrebný čas, ktorý pri podnikaní potrebujete na optimalizáciu obchodných príležitostí.

Našim klientom pomáhame zvyšovať dôveru v ich dáta cez:

 • správu údajov
 • riadenie kvality dát a uistenie o ich kvalite
 • dôveru v informácie pre manažment
 • analýzu procesov a rizík
 • inteligentnú analýzu a vizualizáciu údajov
 • zber, transformáciu a migráciu dát
 • vytváranie dátových prehľadov a finančných výkazov, resp. správ pre regulačné orgány či manažment
 • dokonalú kvalitu kmeňových dát a
 • sociálne médiá, „Big Data“ a strojové učenie

Vzhľadom na nedávne udalosti tak z privátneho, ako i verejného sektora, o ktorých sa v médiách veľa hovorilo, nevenovali vrcholové orgány spoločností riešeniu otázok informačnej bezpečnosti a zachovania súkromia nikdy väčšiu pozornosť než v súčasnosti. Dobré meno firmy, dôvera zákazníkov a hodnota obchodnej značky môžu v dôsledku straty alebo krádeže informácií utrpieť vážnu ujmu. Takéto udalosti boli často mylne pripisované technologickým problémom. No hoci sú technológie jednou z kľúčových zložiek pre získanie lepších informácií a väčšiu kybernetickú bezpečnosť, je potrebné venovať rovnako veľkú pozornosť aj otázkam týkajúcich sa personálu, organizácie, kultúry a firemných procesov.

Spoločnosti už nemôžu ďalej riadiť informačnú bezpečnosť na báze ad hoc projektov. Aby znížili riziko narušenia svojich podnikateľských činností, naplnili ciele dané dodržiavaním regulačných opatrení a adekvátnym spôsobom reagovali na vážne porušenia bezpečnosti, musia organizácie integrovať bezpečnostnú infraštruktúru a taktiež neustále monitorovať štandardy, postupy a kontrolné mechanizmy, aby ostali v súlade s etablovanými parametrami. Dôkladným pochopením bezpečnostnej infraštruktúry sú firmy taktiež schopné rýchlo odstrániť bezpečnostné medzery.

Našim klientom pomáhame zvyšovať dôveru v bezpečnosť ich dát, zamestnancov, organizácie atď. prostredníctvom:

 • posúdenia a optimalizácie bezpečnostnej stratégie,
 • posúdenia a zlepšenia riadenia kybernetických rizík
 • riadenia rizík zo strany tretích strán a pomoci pri zabezpečovaní cloudovej bezpečnosti
 • návrhu a posúdenia bezpečnostnej architektúry a architektúry bezpečnostných riešení,
 • implementácie a fungovania bezpečnostných riešení (IAM, bezpečnostné analytické nástroje, DLP, sieťová bezpečnosť atď.),
 • navrhovania a poskytovania manažovaných bezpečnostných služieb
 • posúdenia hrozieb a zraniteľnosti, penetračného testovania a podrobného posúdenia technologickej bezpečnosti
 • pripravenosti a promptnej reakcie na bezpečnostné incidenty
 • vypravovania návrhu, správy a transformácie ochrany dát a
 • vypravovania návrhu a realizácie školení v oblasti bezpečnostného povedomia.

Scéna podnikových systémov sa mení, keď sa používatelia plynule presúvajú medzi vnútornými firemnými systémami, službami na báze cloudov a mobilnými aplikáciami, čo si vyžaduje komplexný, jednotný a holistický prístup ku kontrole podnikových systémov.

Auditové a poradenské služby PwC týkajúce sa implementácie informačných systémov pomáhajú klientom prudko zvýšiť pravdepodobnosť, že ich projekt dopadne úspešne a firma dosiahne svoje obchodné ciele. Okrem mnohoročných skúseností v oblasti podnikového a projektového manažmentu vyskúšal a otestoval tím špecialistov PwC metódy a postupy v rozličných informačných systémoch: ERP a HR (SAP ERP, Oracle E-Business Suite, Microsoft Dynamics AX, 1C, Qlilk), GIS, CRM, BI, GRC, podnikové portály, systémy riadenia toku dokumentov, manažérske dátové prehľady, systémy na tvorbu rozpočtu a vedenie manažérskeho účtovníctva, finančná konsolidácia a treasury.

Zvyšujeme dôveru klientov v ich podnikové systémy tým, že im pomáhame vybrať, implementovať a uviesť do prevádzky štandardizované, ako i na mieru ušité podnikové riešenia a ich rozšírenia vrátane:

 • navrhovania a posudzovania požiadaviek pre balíkové riešenia
 • pomoci pri výbere balíkových riešení
 • návrhu, resp. posúdenia podnikateľských kontrolných mechanizmov, ktoré budú implementované v rámci firemných riešení
 • pomoci s lokalizáciou systému (napr. navrhnutie relevantného daňového či paralelného účtovníctva)
 • systémového testovania implementovanej obchodnej funkcionality, ako aj jej testovania zo strany konečného používateľa
 • pomoci a preverovania migrácie dát a
 • vypracovania reportingových nástrojov ako bonus navyše k obchodných riešeniam.

   

Aby spoločnosti získali konkurenčnú výhodu a dokázali držať krok s regulačnými požiadavkami, realizujú nebývalé množstvo transformačných zmien. Prínos takýchto veľkých projektov v oblasti informačných technológií môže byť ohromný – no takéto projekty nie sú bez rizika. Neschopnosť úspešne riadiť tieto riziká môže mať mnohé nepriaznivé následky, ktoré sa dotknú tak prevádzky, ako aj dobrého mena firmy.

Prieskumy uvádzajú, že štvrtina všetkých významných programov prinášajúcich zmenu úplne zlyhá a približne tri štvrtiny neprinesú očakávané výsledky. Mnoho spoločností má bohatú históriu v implementácii projektov v oblasti informačných technológií, ktoré sa urputne usilujú naplniť očakávané prínosy, pričom často zásadným spôsobom nepriaznivo ovplyvňujú ďalšie projekty a niekedy sa s nimi dokonca dostanú aj do rozporu.

PwC dokáže zvýšiť dôveru klientov v ich podnikové projekty, programy a transformačnú agendu tým, že:

 • pomôže zriadiť kanceláriu riadenia projektov, ktorá dohliada na realizáciu projektov a programov
 • vykoná nezávislé posúdenie momentálneho stavu projektu, procesov na riadenie projektu a kľúčových ukazovateľov výkonnosti vrátane identifikácie projektových rizík a odporúčania pre vhodné procesy na riadenie projektových rizík
 • posúdi programové a projektové riadenie s cieľom zvýšiť efektivitu i kontrolu všetkých iniciatív a do správ o stave projektu zavedie transparentnosť
 • posúdi zmluvné a právne aspekty s projektom súvisiacich zmlúv s tretími stranami a identifikuje s nimi spojené riziká
 • vystupuje ako poverený subjekt dohľadu, ktorý kontroluje, či sú dodržiavané oficiálne požiadavky
 • pomáha pri navrhovaní a preverovaní postupov na riadenie projektového a programového portfólia s cieľom zabezpečiť, aby boli priority podniku a realizácia prínosov primerane riadené a zohľadnené
 • analyzuje jestvujúcu bázu informačných systémov podniku a navrhuje architektúru a integráciu cieľových systémov
 • posudzuje technologickú a organizačnú pripravenosť na významné technologické transformácie (napr. Industry 4.0), digitalizáciu najdôležitejších procesov, migráciu do cloudu atď.

 

 

 

Ako meníme váš pohľad na kybernetickú bezpečnosť

loading-player

Playback of this video is not currently available

 

„Ochrana proti rizikám predstavuje pevný rámec, aby bolo možné zohľadňovať nielen obrannú taktiku, ale aj tvorbu nových hodnôt prostredníctvom ofenzívnych aktivít.“

Greg Pitzer, líder sekcie Riadenia rizík pre oblasť strednej a východnej Európy

 

 

Kontaktujte nás

Štefan Čupil

Director, PwC Slovakia

Tel: +421 259 350 599

Martin Srnka

Senior Manager, PwC Slovakia

Tel: +421 902 953 854

Branislav Zervan

Manager, PwC Slovakia

Tel: +421 903 781 583

Sledujte nás