Riadenie rizík a súladu s požiadavkami

Váš pohľad na riziká a stratégia môžu ovplyvňovať rovnováhu medzi vyhnutím sa neúspechu a chopením sa príležitostí v hospodárskej súťaži.

Globalizácia a technológie sú dnes tými hlavnými faktormi, ktoré najviac ovplyvňujú podnikanie. Sú pritom schopné vystaviť vašu spoločnosť na všetkých úrovniach doteraz nepoznaným rizikám – no zároveň aj poháňať ju v ústrety príležitostiam, o ktorých ste dosiaľ mohli iba snívať. Keď sa vám podarí odhaliť tieto riziká a dostať ich pod kontrolu, premeníte ich na katalyzátor rastu a zbavíte sa neistoty.
Intenzita zmien v dnešnom podnikateľskom prostredí si vyžaduje, aby spoločnosti dokázali zvládnuť a naplno využiť silu proaktívneho riadenia podnikových rizík tým, že skombinujú inovatívne a proaktívne činnosti v oblasti vedenia firiem, riadenia rizík a dodržiavania predpisov do komplexného programu podnikateľských rizík, ktorý uľahčuje využívanie príležitostí v hospodárskej súťaži a napĺňanie očakávaní zainteresovaných strán.

 

 

 

Zdroje poznatkov

Riešenia pre riadenie rizík a súladu s požiadavkami

Intenzita zmien v dnešnom podnikateľskom prostredí si vyžaduje, aby spoločnosti dokázali zvládnuť a naplno využiť silu proaktívneho riadenia podnikových rizík tým, že skombinujú inovatívne a proaktívne činnosti v oblasti vedenia firiem, riadenia rizík a dodržiavania predpisov do komplexného programu podnikateľských rizík, ktorý uľahčuje využívanie príležitostí v hospodárskej súťaži a napĺňanie očakávaní zainteresovaných strán.

Služby PwC zamerané na riadenie podnikateľských rizík tvoria nové hodnoty vďaka:

 • posúdeniu vášho rámca pre riadenie podnikateľských rizík
 • výkonu podnikateľskej úrovne alebo hodnoteniu vznikajúcich rizík
 • analýze spolupráce medzi oddelením zaoberajúcim sa riadením rizík a oddelením, ktoré má na starosti dodržiavanie súladu so zákonnými a inými regulačnými požiadavkami
 • plánovaniu a kontrole plánov na riešenie rizík

Vaša reakcia na regulačné požiadavky odráža úroveň kontroly, akú máte vo svojej firme.

Prílev nových pravidiel a regulačných opatrení cez hranice štátov a regiónov sa naďalej zintenzívňuje. Bez ohľadu na to, či je vaša firma veľká, malá alebo je jej činnosť rozložená do viacerých oblastí, takmer každej jej časti sa dotýka komplikovaná spleť neustále sa vyvíjajúcich a meniacich sa regulačných opatrení — a firma je vystavená riziku právnych krokov a pokút. A to nespomíname riziko poškodenia dobrého mena.

Dodržiavanie predpisov nie je len o prevencii. Je aj o nachádzaní správnych príležitostí. Príležitostí, ktoré môžu vašu firmu posilniť prostredníctvom strategických, proaktívnych opatrení — akými sú napr. implementácia osvedčených postupov, školenia zamestnancov, zavedenie interných kontrolných mechanizmov či porovnávacie štúdie zohľadňujúce vaše odvetvie i veľkosť vášho podniku. Opatrení, ktoré dokážu objaviť nové hodnoty a ktoré navyše pomáhajú zabezpečovať dodržiavanie predpisov.

V čoraz väčšmi navzájom poprepájanom svete je pre firmy podobné tej vašej životne dôležité, aby prehodnotili svoje plánovanie pre prípad, že dôjde k nejakej nepredvídanej udalosti. Transformované globálne podnikateľské a prevádzkové stratégie rozširujú existujúcu škálu rizík o nové riziká prerušenia podnikateľskej činnosti. Vytvárať a implementovať odolné a obnoviteľné postupy je ťažšie, keď už kríza vypukne a čas je vzácny.

Vaši vedúci pracovníci i členovia vrcholového vedenia firmy môžu klásť napr. takéto otázky:

 • Sme schopní zotaviť sa z udalostí, ktoré by nás vystavili riziku prerušenia našej podnikateľskej činnosti a o ktorých by boli verejne informovaní naši investori, partneri či zákazníci?
 • Môžeme sa spoľahnúť na to, že naši dodávatelia majú životaschopné a realizovateľné plány na zabezpečenie kontinuity svojej činnosti, ktoré nás ochránia v čase, keď sa dostanú do nejakej kritickej situácie?
 • Do akej miery sú naši dodávatelia flexibilní, aby nám dokázali pomôcť, keď sa do kritickej situácie dostaneme my?
 • Podporuje náš program návratu k riadnej činnosti v prípade zrútenia informačného systému požiadavky na obnovenie prevádzky a zabezpečenie odolnosti voči chybám?

Špecialisti PwC zo sekcie Treasury Solutions môžu s vami spolupracovať na každej fáze vášho Treasury projektu od posúdenia a návrhu až po implementáciu a následné činnosti. Môžeme sa zaoberať vašimi individuálnymi výzvami, príležitosťami a perspektívami, pričom prispôsobíme svoj prístup vašim potrebám v týchto oblastiach:

 • Riadenie hotovosti a bankových vkladov
 • Riadenie a odhadovanie likvidity
 • Financovanie a obchodné financie
 • Pomoc s vedením účtovníctva a oceňovaním
 • Riadenie kurzového, úverového a úrokového rizika
 • Riadenie investícií a zadlženia
 • Riadenie komoditného rizika
 • Riadenie pracovného kapitálu
 • Podnikové financie
 • Riadenie zmien

 

 

Ako meníme váš pohľad na ohlasy na regulačné opatrenia

loading-player

Playback of this video is not currently available

 

 


Kontaktujte nás

Štefan Čupil

Direktor, PwC Slovakia

Tel: +421 911 964 212

Sledujte nás