Workforce Study 2020

V roku 2020, po prvýkrát na Slovensku a v ďalších 10 krajinách, sme realizovali najväčší prieskum zamestnaneckých preferencií zameraný na zamestnancov a ich osobnú predstavu ideálneho pracovného prostredia pod názvom Workforce Study. Hlavnou cieľovou skupinou štúdie sú ľudia vo veku od 18 do 38 rokov, zber dát prebiehal od 15. septembra do januára 2021. Prinášame vám stručný prehľad zistení ako aj kompletný report záverov zo štúdie na stiahnutie.
 

Najvýznamnejšie zistenia:

Najdôležitejšie faktory ovplyvňujúce spokojnosť v práci sú odmeňovanie, flexibilita pracovného času, vzťahy s kolegami a s priamym nadriadeným

Napriek preferovanej flexibilite pracovného času záujem o polovičný či skrátený úväzok je na Slovensku nízky

Pracovné možnosti týkajúce sa cestovania do zahraničia v porovnaní s minulosťou už nie sú vnímané ako výhoda

Mladí ľudia preferujú variabilitu benefitov, súčasne myslia i na budúcnosť, uvedomujú si dôležitosť dôchodkového sporenia

Diverzita a inklúzia nepatria medzi významné faktory pri výbere zamestnania

Pre ľudí do 28 rokov sú dôležité najmä vzťahy s kolegami, ľudia nad 28 rokov si viac cenia dobrý vzťah s priamym nadriadeným

S pridanou hodnotou pre spoločnosti i samotného zamestnanca

Workforce Study sleduje 56 parametrov rozdelených do 12 kľúčových oblastí. Dáta poskytujú možnosť detailných analýz podľa 17 filtrovacích možností  (napr. podľa veku, regiónu, vzdelania alebo odvetvia, v ktorom respondent  pracuje alebo túži pracovať). Špecifikom štúdie je pridaná hodnota pre samotného respondenta. Nejde len o bežný dotazník, kde respondent vyplní svoje preferencie podľa určitej škály a tým sa daný proces pre neho končí.
 

Najvýznamnejšie vs najmenej dôležité pracovné preferencie pre Slovákov

 

1. Flexibilný pracovný čas

2. Výška základného platu

3. Povyšovanie na základe výkonu s dôveryhodným
    a férovým hodnotením

4. Práca z domu

5. Štýl riadenia priameho nadriadeného
1. Ostatní ľudia, s ktorými spolupracujete (klienti, iní kolegovia)

2. Rôznorodosť a inklúzia

3. Čiastočný úväzok a neštandardné pracovné režimy   

4. Kariérne možnosti vo firme mimo domovskej krajiny

5. Činnosť spojená s korporátnou sociálnou zodpovednosťou

Ako efektívne využiť poznatky získané zo štúdie?

  • Zefektívnenie náborového procesu - prispôsobenie pracovných ponúk potrebám cieľovej skupiny, pre identifikovanie a zaujatie najvhodnejšieho kandidáta.
  • Budovanie značky zamestnávateľa - dáta poskytujú prehľad o najdôležitejších pracovných oblastiach pre rôzne skupiny ľudí. Ich poznaním sa im spoločnosť dostane ľahšie do povedomia.
  • Zlepšenie firemného prostredia - prieskum pracovných preferencií je vhodný pre validáciu výsledkov prieskumu spokojnosti. Interné prieskumy sú viazané na aktuálne prostredie konkrétnej spoločnosti, zatiaľ čo Workforce Study je zameraná na individuálne preferencie zamestnanca, bez ohľadu na aktuálne zamestnanie.

V reporte nižšie nájdete základné informácie a poznatky získané zo štúdie. V prípade záujmu sa vieme pozrieť bližšie na konkrétnu cieľovú skupinu, ktorá Vás zaujíma. K dispozícií od nás dostanete kompletnú analýzu 55 pracovných preferencií, rozdelených do 12 oblastí s informáciou o veľkosti vzorky.

 

Kontaktujte nás

Dagmar  Haklová

Dagmar Haklová

Partner & TLP Leader, PwC Slovakia

Tel: +421 911 425 109

Sledujte nás