HR Benchmarking

Posuňte vašu spoločnosť na vyššiu úroveň riadenia ľudských zdrojov.

Riadite váš ľudský kapitál efektívne? 

Pomôžeme vám sledovať previazanosť efektivity systému riadenia ľudských zdrojov s finančnými výsledkami a celkovou produktivitou spoločnosti.

Na udržanie si konkurencieschopnej pozície na trhu práce je potrebná podrobná analýza kľúčových metrík z oblasti ľudských zdrojov, ktorá zároveň umožňuje porovnanie s dátami iných spoločností.

Využite naše dlhoročné skúsenosti.

Máte záujem o prieskum?

Zapojiť sa môžete do 30. septembra 2023

Máte záujem o nezáväznú konzuláciu?

Čo je HR Benchmarking?

Je to nástroj, prostredníctvom ktorého zistíte mieru efektivity riadenia ľudských zdrojov v porovnaní s inými vedúcimi firmami na slovenskom trhu. Prieskum odhaľuje potrebu dôkladnejšieho preskúmania príčin možných odchýlok a umožňuje identifikovať oblasti, ktoré je možné zlepšiť.

HR Benchmarking vychádza z medzinárodnej metodológie inštitútu PwC Saratoga. Metodológia poskytuje empiricky overený model merania výkonnosti v riadení ľudských zdrojov, ktorý sa používa vo viac ako 35 krajinách sveta.

CEOs hovorí, že ich spoločnosti v súčasnosti používajú analytické dáta na to, aby našli a udržali si tých správnych ľudí.

Zdroj: 20th PwC CEO Survey

Sledované oblasti HR Benchmarking

Sledované oblasti HR Controllingu

„Výstupy z prieskumu sú pre nás veľmi užitočné a využívame ich už dlhodobo predovšetkým pri príprave lokálnej HR stratégie a pri prijímaní strategických rozhodnutí vo viacerých HR oblastiach (recruitment, vzdelávanie, zvyšovanie efektivity a produktivity, plánovanie pracovnej sily a pod.)“

Marián Bilík, riaditeľ Odboru ľudských zdrojovAllianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

Ako vám prieskum môže pomôcť?

Ako praktický podklad pre zostavenie interného systému hodnotenia výkonnosti a efektivity spoločnosti a optimálneho využitia kapacít a dostupných zdrojov v spoločnosti.

Pomôže vám identifikovať nedostatky a určiť následné zlepšovanie procesov.

Ako podklad pre rozhodnutia v oblasti riadenia ľudských zdrojov, ako aj finančné rozhodnutia na základe relevantných údajov a dát.

Ukážka kľúčových KPIs

Fluktuácia zamestnancov

Sleduje celkovú a dobrovoľnú fluktuáciu a  poukazuje na to, koľko zamestnancov dobrovoľne ukončí pracovný pomer u svojho zamestnávateľa.

Čas strávený výberovým procesom a úspešnosť obsadenia pracovnej pozície

Indikuje efektivitu náborového procesu spoločnosti a zároveň odráža aktuálnu situáciu na trhu práce.

Interný a externý nábor

Poukazuje na pomer medzi náborom nových zamestnancov externým a interným náborom.

Rozsah riadenia

Umožňuje zistiť, koľko zamestnancov pripadá na jedného riadiaceho zamestnanca.

Náklady na školenia a počet hodín školení na zamestnanca

Indikuje, koľko zdrojov spoločnosť vynakladá na vzdelávanie svojich zamestnancov.

Zistite, kde sa vaša firma nachádza dnes – a kde by mala byť zajtra

Získajte viac informácií prostredníctvom  HR metrík s oveľa menšou námahou 

Pomocou automatizovaného procesu sledujte tie najdôležitejšie parametre zo štandardne definovaných personálnych ukazovateľov výkonnosti (ako napríklad fluktuácie a náboru zamestnancov). Tie vám umožnia porovnávať relevantné parametre, pozrieť sa na dáta správnym spôsobom a zistiť, kam investovať.

 

Porovnajte sa s konkurenčnými spoločnosťami  – získate tým lepšie vyhliadky do budúcnosti

Naša robustná databáza firiem vám poskytuje hodnotné informácie, ktoré vám pomôžu zistiť, ako je na tom vaša firma v porovnaní s podobnými spoločnosťami na základe sektora podnikania, počtu zamestnancov či výšky tržieb.

Identifikujte nedostatky a miesta na zlepšenie, ktoré treba prioritne adresovať

Usilujte sa pochopiť, ako môžu dôležité iniciatívy (napr. vaša firemná stratégia či politika  odmeňovania) ovplyvniť zamestnanecké skúsenosti vo vašej firme, a využite tieto poznatky na to, aby ste v tejto oblasti dosiahli zlepšenie.

Návrhy pre potreby dnešnej doby

Každý rok prehodnocujeme spôsob, akým definujeme tie najdôležitejšie porovnávacie ukazovatele, aby sme boli inovatívni a kráčali s dobou.

Dôvernosť údajov je vo svete HR  kľúčová.  Zachovávame dôverné informácie v bezpečí, aby sme vám pomohli dodržiavať platné zákony a predpisy o ochrane osobných údajov.

Výsledky HR Benchmarking za rok 2022

Náklady na zamestnanecké výhody v roku 2022 na 1 zamestnanca predstavujú 948,18 EUR, čo predstavuje nárast o takmer 8 %

Rozvoj vedúcich pracovníkov sa pre spoločnosti stáva hlavnou prioritou

V tohtoročnej štúdii viac ako tretina spoločností (38 %) považuje za hlavnú prioritu rozvoj vedúcich pracovníkov.
 

Spoločnosti sa snažia čoraz viac motivovať zamestnancov k vyššiemu výkonu

Oproti roku 2021, keď výkonnostná zložka tvorila 12 % mzdy, v roku 2022 podiel výkonnostnej zložky mzdy vzrástol na 14 %.
 

Pomer výpovedí na 100 zamestnancov klesá

Oproti roku 2021 pomer výpovedí na 100 zamestnancov v roku 2022 klesol z 1,11 na 0,23.
 

Výstupy štúdie HR Benchmarking obsahujú:

Záverečná správa HR Benchmarking štúdie obsahuje kompletnú analýzu viac ako 80 kľúčových HR indikátorov (KPI) a prehľad všetkých indikátorov vrátane metodiky ich výpočtu.

 

Interaktívne trhové porovnanie prostredníctvom webovej aplikácie. Rozhranie ponúka tabuľkový a grafický prehľad rovnako ako export dát v štruktúrovanej podobe.

Analýza výsledkov spoločnosti prostredníctvom interaktívneho nástroja PowerBI. Identifikácia silných stránok a potenciálu pre zlepšenie na základe relevantných ukazovateľov rozdelených do 8 oblastí.


Ľudmila Guerin
CEE Strategy & Transformation Senior Manager

“Dát a informácií je v dnešnej dobe viac ako dostatok, čo bol v minulosti problém. Spracovať ich dnes už tiež vieme pomerne jednoducho, cez množstvo rôznych nástrojov. Dôležitý je preto posun k ich vizualizácií a následnej interpretácií. HR Benchmarking je nástroj, ktorý Vám to umožní.”

 

Ukážky HR Benchmarking dashboardu

hr benchmarking

hr benchmarking

hr benchmarking

hr benchmarking

hr benchmarking

Leading HR Organisation


V roku 2012 sme na Slovensku spustili súťaž „Leading HR Organisation“, kde identifikujeme spoločnosť s najefektívnejším riadením ľudského kapitálu. Ocenenie vyjadruje uznanie spoločnostiam, ktoré najefektívnejšie riadia svoj ľudský kapitál a HR procesy.

Do súťaže zaraďujeme všetky spoločnosti, ktoré sa zúčastnili štúdie HR Benchmarking.

Viac informacií sa dozviete na stránke Leading HR Organisation.

Zistiť viac

 

Kontaktujte nás

Ivo Doležal

Ivo Doležal

Vedúci partner poradenstva, PwC Slovakia

Tel: +421 259 350 111

Anna Strýčková

Anna Strýčková

Senior konzultant HR poradenstva, PwC Slovakia

Tel: +421 910 722 830

Sledujte nás