Financie

 

Vytvárať pridanú hodnotu a identifikovať príležitosti na zlepšenie finančnej výkonnosti podniku dnes patrí medzi hlavné ciele finančného oddelenia. Posun od tradične podpornej funkcie do úlohy kľúčového partnera umožňuje finančnému oddeleniu minimalizovať spracovanie štandardných transakčných informácií a výkazníctva, a naopak vykonávať činnosti s vyššou pridanou hodnotou, ako je podpora vedenia pri rozhodovacích procesoch, zabezpečenie podnikových pravidiel a finančnej disciplíny a zabezpečenie súladu s tzv. "best practices". Napriek významnej úlohe finančného úseku v podniku čelia finanční riaditelia narastajúcemu tlaku na zvyšovanie efektívnosti fungovania ich útvarov pri zachovaní požiadaviek na efektívne finančné riadenie.

Úspory vo fungovaní útvarov financií vyplývajú najčastejšie z eliminácie nadbytočných činností, konsolidácie činností (napr. prostredníctvom vytvorenia centra zdieľaných služieb) a štandardizáciou a automatizáciou procesov. Tieto kroky môžu viesť k úsporám nákladov presahujúcich 50%.

Ako vám vieme pomôcť

  • Zavedenie postupov alokácie nákladov na báze Activity Based Costing
  • Riadenie likvidity
  • Zhodnotenie procesu výkazníctva spolu s návrhom a implementáciou zlepšení
  • Implementácia procesu rýchlej a efektívnej závierky „Smart Close“
  • Zefektívnenie finančných procesov pri zachovaní potrebnej kontroly a bez obmedzení fungovania spoločnosti
  • Poradenstvo pri hodnotení výhodnosti budovania centra zdieľaných služieb (SSC) alebo outsourcingu činností
  • Školenia o slovenských účtovných postupoch, Medzinárodných štandardoch účtovného výkazníctva (IFRS), Všeobecných účtovných zásadách v USA (US GAAP) a ďalších účtovných rámcoch
  • Poradenstvo pri riešení špecifických otázok z oblasti účtovníctva a pri implementácii nových účtovných štandardov a predpisov

Kontaktujte nás

Eva Hupková

Eva Hupková

Direktor, Vedúca Akadémie, PwC Slovakia

Tel: +421 903 268 058

Sledujte nás