EÚ fondy

Pomôžeme Vám získať podporu z fondov EÚ v aktuálne vyhlásených výzvach.

Programové obdobie 2014 – 2020 prináša možnosť čerpať finančnú podporu z Európskych štrukturálnych a investičných fondov prostredníctvom viacerých operačných programov. Alokované prostriedky sú určené okrem iného na výskum a inovácie (2,2 mld. EUR),  zlepšenie kvality životného prostredia (3,1 mld. EUR) alebo rozvíjanie ľudských  zdrojov (2,2 mld. EUR). O financovanie je možné požiadať prostredníctvom predložených projektov v aktuálne vyhlásených výzvach. Jednotlivé výzvy podrobnejšie definujú oblasti podpory ako aj základné požiadavky na pridelenie finančných prostriedkov. 

Plánujete realizovať výskumný, vývojový projekt alebo projekt inovácie produktov či procesov vo vašej firme a potrebovali by ste podporu z verejných zdrojov? Venujete sa oblastiam súvisiacim s automobilovým priemyslom, výrobe a spracovaniu kovov, plastov, gumených alebo iných výrobkov? Alebo vás zaujímajú informačné a komunikačné technológie či kreatívny priemysel a radi by ste sa dozvedeli viac?

Náš tím vám poskytne bližšie informácie ako aj posúdi oprávnenosť projektu na základe špecifických kritérií otvorených výziev.

V súčasnosti sú vyhlásené viaceré výzvy z Operačného programu ‘Výskum a inovácie‘ na hľadanie riešení v rôznych oblastiach využitím inteligentných inovácií v priemysle, či vznikom a činnosťou inovačných platforiem. V oblasti výskumu a inovácií sú prostriedky určené aj na technologický rozvoj a zvyšovanie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov, ako aj financovanie výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách veľkých podnikov. Cieľom výziev je podporiť spoluprácu medzi podnikateľským sektorom a vedecko-výskumnými inštitúciami a tým prispievať k vzniku partnerstiev pri aplikácií výstupov R&D vo výrobných procesoch na základe aktuálnych potrieb. Väčšina aktuálnych výziev sa vzťahuje na celé územie Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja kde sa uplatňujú výzvy so špecifickými podmienkami.

V rámci výzvy, ktorej cieľom bolo podporiť zvyšovanie kvality a efektivity výrobných a technologických procesov prostredníctvom zvyšovania technologickej a inovačnej úrovne v podnikoch, boli zazmluvnené projekty v celkovej hodnote 383 mil. EUR, pričom hodnota poskytnutých grantov tvorí sumu až 173 mil. EUR. Na jeden projekt bolo možné získať podporu až vo výške 5 mil. EUR.

Zvažujete realizovať opatrenia zamerané na zvyšovanie energetickej efektívnosti a využívanie energie z obnoviteľných zdrojov energie vo vašom podniku? Alebo máte vypracovaný energetický audit a chcete pristúpiť k realizácií opatrení? Nakladáte s odpadmi a zaujímate sa o opätovné použitie materiálov s dôrazom na princípy cirkulárnej ekonomiky a zvýšenie podielu recyklácie? Chceli by ste inštalovať a modernizovať zariadenia na znižovanie emisií znečisťujúcich látok z vašej prevádzky?

Na všetky tieto činnosti ako aj mnohé ďalšie je možné získať podporu z fondov Európskej únie.

Na podporu projektov a opatrení zameraných na prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo s využívaním obnoviteľných zdrojov energie a zlepšovaním energetickej efektívnosti, ktoré sprostredkúva Slovenská inovačná a energetická agentúra je celkom vyčlenených takmer 940 miliónov EUR. Aktuálne je možné predkladať projekty na výstavbu zariadení na výrobu biometánu, bioplynu, plynu z čistiarní odpadových vôd či využitie vodnej a geotermálnej energie, ako aj opatrenia na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch. Postupne sa pripravujú ďalšie výzvy pokrývajúce ostatné oblasti ako napríklad budovanie účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom kombinovaním výroby tepla a elektriny tzv. kogeneráciou.

Potrebujete zvýšiť kvalifikáciu vašich zamestnancov, rozvíjať ich špecifické technické zručnosti či kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií súvisiacich so zmenenými podmienkami vo výrobnom procese alebo nových požiadavkách trhu? Máte záujem o projekt prostredníctvom ktorého zamestnanec cielene získava pracovné zručnosti podľa potrieb zamestnávateľa na konkrétne pracovné miesta a profesie? Vašim cieľom je aby si zamestnanec prehlboval získané teoretické vedomosti, skúsenosti a postupy priamo v praxi u vás v podniku?  

V rámci momentálne otvorenej výzvy na projekty spadajúcej pod Operačný program Ľudské zdroje je pre vás k dispozícii 10 miliónov EUR na školenia ako aj praktickú odbornú prípravu pre zamestnancov alebo uchádzačov o zamestnanie, ktorých máte záujem zamestnať vo svojom podniku s kompetenciami a technickými zručnosťami podľa vašich aktuálnych potrieb.

„Slovensko spolu s Českou republikou, Maďarskom a pod. má v porovnaní s priemerom EÚ podpriemernú inovačnú výkonnosť. Tieto krajiny patria do kategórie tzv. miernych inovátorov. Výdavky podnikov v podmienkach Slovenska na výskum a vývoj patria medzi najnižšie spomedzi krajín OECD.“

Kontaktujte nás

Bartosz  Jasiolek

Bartosz Jasiolek

Vedúci partner daňového a právneho oddelenia, PwC Slovakia

Tel: +421 259 350 111

Christiana Serugová

Christiana Serugová

CEE TLS Lead Relationship Partner, PwC Slovakia

Tel: +421 903 261 010

Zuzana Palkechová

Zuzana Palkechová

Senior manažér, PwC Slovakia

Tel: +421 910 509 114

Sledujte nás