EÚ fondy

V dnešnom dynamickom podnikateľskom prostredí je zabezpečenie financovania inovatívnych nápadov nevyhnutné na dosiahnutie rastu a udržanie konkurencieschopnosti. Aktuálne sú k dispozícii rozličné možnosti financovania na úrovni EÚ, ako aj národnej úrovni.

Dotácie na dekarbonizáciu
Využite aktuálnu výzvu v rámci Inovačného fondu

Programy financovania na úrovni EÚ 

 • Nástroje na prepájanie Európy (Connecting Europe Facility – CEF)
 • Program Kreatívna Európa (CREA)
 • Program Digitálna Európa (DIGITAL)
 • Horizont Európa (Horizon Europe)
 • Inovačný fond (Innovation Fund)
 • InvestEU
 • Dôležité projekty spoločného európskeho záujmu (Important Projects of Common European Interest – IPCEI)
 • Program LIFE
 • Výskumný fond pre uhlie a oceľ (RFCS) a ďalšie

Národné programy financovania 

 • Plán obnovy a odolnosti SR (The Recovery and Resilience Plan – RRP)
 • Európske štrukturálne a investičné fondy (European Structural and Investment Funds – ESIF)
 • Modernizačný fond (Modernisation Fund)
 • Iné špecifické nástroje financovania

Určenie vhodného grantu a výber nástroja financovania sú kľúčové.  Sme pripravení poskytnúť Vám komplexné služby týkajúce sa celého procesu podávania žiadosti o finančnú podporu, najmä:

Vďaka dôkladnému poznaniu konkrétnych požiadaviek klienta a jeho potrieb vypracujeme projekt s jeho náležitosťami tak, aby navrhované aktivity a plánované výdavky boli v súlade s kritériami oprávnenosti, stanovenými v príslušnej výzve.

Ďalšie informácie:

 • Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok vrátane všetkých potrebných príloh v súlade s požiadavkami klienta a zároveň pravidlami vyplývajúcimi z príslušnej výzvy a príslušnej legislatívy
 • Poskytnutie podpory pri tvorbe projektového zámeru a formovaní jeho obsahu tak, aby sa zvýšili šance projektu na získanie financovania.
 • Overenie súladu klientom dodaných podkladov s výzvou a zabezpečenie ich zhody s požiadavkami danej výzvy
 • Kontrola súladu predloženej dokumentácie s usmerneniami o štátnej pomoci, cieľmi a podmienkami stanovenými v i príslušnej výzve
 • Zabezpečenie komunikácie s relevantnými orgánmi štátnej správy

 

Ďalšie informácie: 

 • Vypracovanie povinných príloh k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
 • Komplexná koordinácia úkonov súvisiacich s uzatvorením zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
 • Komunikácia s riadiacim orgánom/poskytovateľom finančného príspevku

V období realizácie projektu poskytujeme služby s cieľom zabezpečenia kompletného administratívneho procesu implementácie projektu a prípravy dokumentácie, spĺňajúcej požiadavky v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Ďalšie informácie:        

 • Podpora pri monitorovaní realizácie projektu vrátane finančného výkazníctva
 • Podpora pri vypracovaní výročných správ o využívaní investície 
 • Overenie súladu realizácie projektu s harmonogramom projektu podľa plánu uvedeného v dokumentácii k žiadosti o nenávratný finančný príspevok 
 • Podpora pri kontrole súladu realizácie projektu so zmluvou o nenávratnom finančnom príspevku a/alebo súvisiacimi regulačnými pravidlami (plnenie projektových ukazovateľov, usmernenia o propagácii projektu a o archivácii, atď.)

Počas realizácie projektu je prijímateľ povinný predkladať monitorovacie správy a vypracovať dokumentáciu k žiadostiam o platby.

Ďalšie informácie:

 • Overenie oprávnenosti výdavkov zahrnutých do žiadosti o platbu
 • Overenie všetkých podstatných formálnych príloh z hľadiska ich súladu s požiadavkami zmluvy o nenávratný finančný príspevok
 • Vypracovanie žiadosti o platbu 
 • Vypracovanie výročných monitorovacích správ
 • Vypracovanie záverečnej monitorovacej správy
 • Vypracovanie žiadostí o zmenu projektu

Kontaktujte nás

Zuzana Palkechová

Zuzana Palkechová

Senior manažér, PwC Slovakia

Tel: +421 910 509 114

Sledujte nás

Povinné polia sú označené hviezdičkou (*)

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s našimi zásadami o spracúvaní osobných údajov. Pre viac informácií, prosím, kliknite na nasledovný link: Zásady ochrany osobných údajov

Skryť