EÚ fondy

V súčasnom dynamickom podnikateľskom prostredí je nevyhnutné zabezpečiť finančnú podporu pre inovatívne nápady, aby sa dosiahol rast a udržala konkurencieschopnosť. Na úrovni EÚ a národnej úrovni sú aktuálne k dispozícii rôzne možnosti financovania.

Programy financovania na úrovni EÚ 

 • Nástroje na prepájanie Európy (Connecting Europe Facility – CEF)
 • Program Kreatívna Európa (CREA)
 • Program Digitálna Európa (DIGITAL)
 • Horizont Európa (Horizon Europe)
 • Inovačný fond (Innovation Fund)
 • InvestEU
 • Dôležité projekty spoločného európskeho záujmu (Important Projects of Common European Interest – IPCEI)
 • Program LIFE
 • Výskumný fond pre uhlie a oceľ (RFCS) a ďalšie

Národné programy financovania 

 • Plán obnovy a odolnosti SR (The Recovery and Resilience Plan – RRP)
 • Európske štrukturálne a investičné fondy (European Structural and Investment Funds – ESIF)
 • Modernizačný fond (Modernisation Fund)
 • Iné špecifické nástroje financovania

Identifikácia vhodného grantu a výber optimálneho nástroja financovania sú kľúčovými faktormi pre úspešnosť projektu. Sme pripravení poskytnúť vám komplexné služby v celom procese podávania žiadosti o finančnú podporu, najmä v týchto oblastiach:

Vďaka dôkladnému poznaniu konkrétnych požiadaviek klienta a jeho potrieb vypracujeme projekt s jeho náležitosťami tak, aby spĺňal všetky požiadavky z hľadiska oprávnených činností a oprávnených nákladov stanovených v príslušnej výzve.

Ďalšie informácie:  

 • Vypracovanie samotnej žiadosti o finančnú podporu vrátane všetkých potrebných príloh, reflektujúc požiadavky klienta a požiadavky na projekt, vyplývajúce z príslušnej výzvy, našich skúseností a príslušnej legislatívy
 • Poskytnutie podpory pri optimalizácii rozsahu projektu s cieľom zvýšiť pravdepodobnosť získania finančnej podpory
 • Overenie súladu dodaných podkladov klientom s výzvou na zabezpečenie ich zhody s požiadavkami danej výzvy
 • Kontrola súladu  predloženej dokumentácie s usmerneniami o štátnej pomoci, cieľmi a podmienkami stanovenými v príslušnej výzve
 • Zabezpečenie komunikácie s relevantnými štátnymi orgánmi a inštitúciami

 • Vypracovanie všetkých povinných príloh k zmluve o nenávratnom finančnom príspevku
 • Koordinácia všetkých požadovaných úkonov súvisiacich so zmluvou o nenávratnom finančnom príspevku
 • Komunikácia s riadiacim orgánom/poskytovateľom finančného príspevku

V období realizácie projektu poskytujeme služby s cieľom pokrytia kompletného procesu implementácie projektu a prípravy dokumentácie, spĺňajúcej všetky požiadavky v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Ďalšie informácie:

 • Podpora pri monitorovaní realizácie projektu vrátane finančného výkazníctva
 • Podpora pri vypracovaní výročných správ o využívaní investície
 • Overenie súladu realizácie projektu s harmonogramom projektu podľa plánu uvedeného v dokumentácii k žiadosti o nenávratný finančný príspevok
 • Podpora pri kontrole súladu realizácie projektu so zmluvou o nenávratnom finančnom príspevku a/alebo európskymi nariadeniami (plnenie projektových ukazovateľov, usmernenia o propagácii projektu a o archivácii atď.)

Počas realizácie projektu je prijímateľ povinný predkladať monitorovacie správy a vypracovať dokumentáciu k žiadosti o platby.

Ďalšie informácie:

 • Overenie oprávnenosti výdavkov zahrnutých do žiadosti o platbu
 • Overenie všetkých podstatných formálnych príloh z hľadiska ich súladu s požiadavkami zmluvy o nenávratný finančný príspevok
 • Vypracovanie žiadosti o platbu 
 • Vypracovanie výročných monitorovacích správ
 • Vypracovanie záverečnej monitorovacej správy
 • Vypracovanie žiadostí o zmenu (ak relevantné)

Kontaktujte nás

Dagmar Haklová

Dagmar Haklová

Partner & TLP Leader, PwC Slovakia

Tel: +421 911 425 109

Christiana Serugová

Christiana Serugová

Partner, CEE TLP Clients & Markets Leader, PwC Slovakia

Zuzana Palkechová

Zuzana Palkechová

Senior manažér, PwC Slovakia

Tel: +421 910 509 114

Sledujte nás

Povinné polia sú označené hviezdičkou (*)

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s našimi zásadami o spracúvaní osobných údajov. Pre viac informácií, prosím, kliknite na nasledovný link: Zásady ochrany osobných údajov

Skryť