Patent Box

Novela zákona o dani z príjmov s účinnosťou od 1. januára 2018 prináša nový inštitút, tzv. patent box (osobitný daňový režim), spočívajúci v daňovom oslobodení príjmov plynúcich z odplát za užívanie patentov, úžitkových vzorov a softvéru (nehmotných aktív), ktoré sú výsledkom vlastnej vývojovej činnosti daňovníka na Slovensku, a to až do výšky 50% takýchto príjmov. Oslobodenie sa uplatní počas zdaňovacích období, počas ktorých daňovník odpisuje aktivované náklady na vývoj týchto nehmotných aktív.

Súčasne sa zavádza daňové oslobodenie príjmov z predaja výrobkov, pri ktorých výrobe sa využil patent alebo úžitkový vzor vytvorený daňovníkom na Slovensku (tzv. vnorené nehmotné aktíva), rovnako až do výšky 50 % takýchto príjmov. 

Kontaktujte nás

Christiana Serugová

Vedúci partner daňového a právneho oddelenia, PwC Slovakia

Tel: +421 259 350 614

Lenka Bartoňová

Senior manažér, PwC Slovakia

Tel: +421 259 350 694

Jana Kopasová

Senior Konzultant, PwC Slovakia

Tel: +421 904 939 596

Sledujte nás