R&D super odpočet

Daňovníci, ktorí vykonávajú výskum a vývoj, si môžu uplatniť daňové zvýhodnenie, ktoré spočíva v odpočte výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj od základu dane, tzv. superodpočet.


Tento odpočet môže využiť daňovník, ktorý realizuje projekt výskumu a vývoja a v súvislosti s ním mu vznikajú náklady, ktoré sú súčasťou jeho výsledku hospodárenia. Od základu dane zníženého o odpočet daňovej straty je možné v zdaňovacom období 2017 odpočítať 25 % nákladov vynaložených na výskum a vývoj.


Novelou zákona o dani z príjmov účinnou od
1. januára 2018 došlo k zásadnej zmene v možnosti daňovníkov uplatniť si odpočet nákladov na výskum a vývoj pri realizácii projektov výskumu a vývoja. Odpočet nákladov na výskum a vývoj, tzv. superodpočet sa zvýšil zo súčasných 25 % na 100 %. Zároveň sa cez superodpočet daňovo zvýhodňuje aj pozitívny medziročný nárast úhrnných nákladov na výskum a vývoj. Cieľom opatrenia je stimulovať zvýšenie firemných investícií do výskumno-vývojových aktivít a budovať znalostnú ekonomiku na Slovensku.


Podľa doterajších štatistík si za rok 2015 uplatnilo superodpočet 82 daňovníkov, pričom celková výška dodatočného odpočtu predstavovala takmer 9,2 mil. EUR a úspora na dani 2 mil. EUR. Za rok 2016 si superodpočet uplatnilo 112 daňovníkov. Celková výška dodatočného odpočtu predstavovala 16,5 mil. EUR a úspora na dani
3,6 mil. EUR s priemerným odpočtom
147 185 EUR na jednu spoločnosť.

 

 

Pre nezáväzný výpočet výšky potenciálneho R&D superodpočtu pre váš projekt kliknite na:

R&D superodpočet

 

 

 

 

 

Kontaktujte nás

Christiana Serugová

Vedúci partner daňového a právneho oddelenia, PwC Slovakia

Tel: +421 259 350 614

Lenka Bartoňová

Senior manažér, PwC Slovakia

Tel: +421 259 350 694

Jana Kopasová

Senior Konzultant, PwC Slovakia

Tel: +421 904 939 596

Sledujte nás