Skip to content Skip to footer
Hľadať

Načítavajú sa výsledky

Prehľad najzásadnejších zmien, ktoré zavádza nový zákon o regionálnej investičnej pomoci spolu s vykonávacími predpismi

 

Nový zákon o regionálnej investičnej pomoci účinný od 1. apríla 2018 z dielne Ministerstva hospodárstva SR upravuje pravidlá poskytovania investičných stimulov. Cieľom nového zákona je prostredníctvom podpory nových, ako aj etablovaných investorov dosiahnuť zníženie regionálnych rozdielov a podporovať investície s vyššou pridanou hodnotou, výskum a vývoj, a tým zvyšovanie konkurencieschopnosti ekonomiky Slovenska. Nový zákon špecifikuje podmienky na poskytnutie investičnej pomoci v závislosti od požadovanej formy pomoci a od toho, či je investičný projekt realizovaný v tzv. prioritnej oblasti alebo v ostatných oblastiach. Prioritné oblasti sú vymedzené na základe Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu RIS 3 a technologických trendov Priemyslu 4.0.

Dňa 1. júla 2018 nadobudlo účinnosť aj nariadenie vlády, v ktorom sa ustanovujú konkrétne podmienky na poskytnutie investičnej pomoci, ako aj maximálna výška pomoci pre investičný projekt v jednotlivých regiónoch Slovenska. Nová vyhláška upravuje náležitosti žiadosti o investičnú pomoc, akceptácie ponuky či monitorovacích správ.


Najzásadnejšie zmeny v novom zákone o regionálnej investičnej pomoci spolu s vykonávacími  predpisy sú:

 1. Cestovný ruch už nie je podporovanou oblasťou podľa tohto zákona.
 2. Investičná pomoc je poskytovaná aj prevodom alebo nájmom nehnuteľného majetku za nižšiu ako trhovú hodnotu.
 3. Zrušila sa podmienka vytvorenia nových pracovných miest v oblasti priemyselnej výroby.
 4. V oblasti technologických centier a centier podnikových služieb nahradila podmienku zamestnania vysokoškolsky vzdelaných ľudí podmienka vyplácania vyššej ako priemernej mzdy v okrese hlavného miesta realizácie investičného zámeru.
 5. Pri realizácii investičného zámeru v priemyselnej výrobe sa pripúšťa doplnkové miesto realizácie, v rámci ktorého môže prijímateľ umiestniť určitý podiel obstaraných nových strojov, prístrojov a zariadení financovaných z pomoci v prevádzkarni dodávateľa (vendor tooling).
 6. Pri oprávnených nákladoch sa umožňuje kumulácia investičných a mzdových nákladov.
 7. Do oprávnených nákladov je možné započítať aj náklady spojené s nájmom pozemkov a budov, ako aj strojov, prístrojov a zariadení.
 8. Zavádza sa povinné poistenie obstaraného majetku.
 9. Preferovanou formou pomoci je daňová úľava. Zmena výpočtu pomernej časti základu dane pri uplatnení daňovej úľavykonštantný koeficient 0,5.
 10. V prípade priamej pomoci vo forme dotácie na majetok musí investor podstatne viac investovať.
 11. V rozvinutých regiónoch, kde je nezamestnanosť nižšia ako priemerná nezamestnanosť v SR, môžu získať investori priamu pomoc vo forme dotácie na majetok, ak pôjde o investíciu v prioritnej oblasti.
 12. Zvýhodnené investície malých a stredných podnikov z hľadiska podmienok na poskytnutie investičnej pomoci, zachovania investície a udržania vytvorených nových pracovných miest (3 roky).
 13. Možná kombinácia investičnej pomoci pre priemyselnú výrobu a technologické centrum.
 14. Nové nariadenie vlády zavádza zonáciu okresov na účely príspevku na vytvorené nové pracovné miesta a priemyselnej výroby, čiže zohľadňuje pri zaradení do zóny okresy susediace s okresom hlavného miesta realizácie investície.

Kontaktujte nás

Sledujte nás