Legislatívne zmeny v oblasti regionálnej investičnej pomoci

V oblasti služieb investičnej pomoci máme bohaté skúsenosti s mnohými projektmi v rôznych priemyselných odvetviach. Klientom sme pomohli realizovať projekty vo výške viac ako 2,2 mld. eur, pričom spoločnosti získali pomoc vo výške takmer 363 mil. eur s počtom novovzniknutých pracovných miest takmer 6 200.

1. apríla 2018 vstúpil do platnosti nový zákon o regionálnej investičnej pomoci, ktorý prináša viaceré zmeny.  Začiatkom  júla 2018 bol legislatívny rámec na poskytovanie investičnej pomoci doplnený o nariadenie, vyhlášku a schému štátnej pomoci. Tieto dokumenty podrobne ustanovujú konkrétne podmienky na poskytnutie investičnej pomoci, maximálnu výšku pomoci pre investičný projekt v jednotlivých regiónoch Slovenska ako aj náležitosti žiadosti o investičnú pomoc, akceptácie ponuky či monitorovacích správ.

Regionálna investičná pomoc je nástrojom podpory pre nových ako aj etablovaných investorov realizujúcich investície v oblasti priemyselnej výroby, technologických centier, či centier podnikových služieb. Podľa nového zákona o regionálnej investičnej pomoci sa pomoc poskytuje vo forme daňovej úľavy
(tzv. daňové prázdniny), príspevku na vytvorené nové pracovné miesta, dotácie na obstaraný dlhodobý hmotný a nehmotný majetok ako aj vo forme prevodu alebo nájmu nehnuteľného majetku za nižšiu ako trhovú hodnou. Investičná pomoc sa poskytuje do výšky 25 %, resp. 35 % z celkovej hodnoty oprávnených nákladov projektu v závislosti od hlavného miesta, v ktorom sa investícia realizuje.

woman on meeting

Nový zákon o regionálnej investičnej pomoci reaguje na zmenu podnikateľského prostredia na Slovensku. Na jednej strane je jeho cieľom podporiť prílev investícií do menej rozvinutých regiónov Slovenska a na druhej strane je ambíciou podporovať investície s vysokou pridanou hodnotou, inováciami a automatizáciou v zmysle stratégie Priemysel 4.0.

Nová legislatíva zaviedla viaceré zmeny v oblasti požiadaviek zamestnanosti. V oblasti priemyselnej výroby bola vypustená podmienka vytvorenia nových pracovných miest. V oblasti technologických centier a centier podnikových služieb nahradila podmienku zamestnania vysokoškolsky vzdelaných ľudí podmienka vyplácania vyššej ako priemernej mzdy v okrese hlavného miesta realizácie investičného zámeru. Nové nariadenie vlády zavádza zonáciu okresov do 4 oblastí, ktorá bude zohľadňovať mieru nezamestnanosti aj v susediacich okresoch hlavného miesta realizácie investície.

Podporovanými oblasťami sú naďalej priemyselná výroba, technologické centrá a centrá podnikových služieb. Podľa novej legislatívy je tiež možné kombinovať investičnú pomoc pre priemyselnú výrobu a investičnú pomoc pre technologické centrum. Preferovanou formou podpory je daňová úľava. Nový zákon nebude pokračovať v podpore investičných zámerov v oblasti cestovného ruchu.

Pri oprávnených nákladoch došlo k viacerým zmenám. Napríklad sa umožňuje kombinácia investičných a mzdových nákladov. Za oprávnené náklady sa tiež pokladajú náklady na nájom pozemkov a budov. Obstaraný majetok podporený pomocou je povinné poistiť.

Podmienky na poskytnutie investičnej pomoci sú špecifikované v závislosti od požadovanej formy pomoci a od toho, či je investičný projekt realizovaný v tzv. prioritnej oblasti vymedzenej na základe Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu RIS 3 a relevantných ekonomických činností (SK NACE). 

Zákon zvýhodňuje investičné aktivity malých a stredných podnikov (MSP) v porovnaní s investičnými aktivitami veľkých podnikov, a to prostredníctvom priaznivejších podmienok na poskytnutie investičnej pomoci ako aj zachovania investície a udržanie vytvorených nových pracovných miest. Napríklad v prípade MSP je doba na udržanie vytvorených nových pracovných miest stanovená na 3 roky, pričom pre veľké podniky je táto doba stanovená na 5 rokov.

Maximálna intenzita investičnej pomoci v regiónoch Slovenskej republiky zostáva zachovaná na úrovni 25 % a 35 % z celkovej hodnoty oprávnených nákladov projektu v závislosti od hlavného miesta realizácie investičného zámeru. Jednou zo zmien je aj zavedenie tzv. doplnkového miesta realizácie investičného zámeru. V praxi to znamená, že prijímateľ investičnej pomoci v rámci priemyselnej výroby môže umiestniť napr. časť obstaraných nových strojov, prístrojov a zariadení financovaných z pomoci v prevádzkarni dodávateľa.

Pre nezáväzný výpočet výšky potenciálnej investičnej pomoci pre váš projekt kliknite na:

R&D superodpočet

„Cieľom novej legislatívy je okrem iného zvýšenie konkurencieschopnosti Slovenska a realizovanie investícií s vysokou pridanou hodnotou a dôrazom na inovácie v súlade so Stratégiou výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu, tzv. RIS 3 a Priemysel 4.0.“

Sledujte nás

Povinné polia sú označené hviezdičkou (*)

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s našimi zásadami o spracúvaní osobných údajov. Pre viac informácií, prosím, kliknite na nasledovný link: Zásady ochrany osobných údajov

Skryť