Investičné stimuly

 

Investičná pomoc predstavuje regionálnu podporu na stimulovanie investícií do znevýhodnených regiónov a na tvorbu nových pracovných miest v Slovenskej republike. Prijímateľmi tejto pomoci môžu byť fyzické a právnické osoby oprávnené podnikať na území Slovenskej republiky, a ktorých investičné aktivity a projekty spĺňajú podmienky zákona č. 561/2007 Z.z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon o investičnej pomoci“). V jeho zmysle sú podporovanými oblasťami najmä:

Formy investičnej pomoci

Pokiaľ investor spĺňa podmienky na získanie investičnej pomoci v jednotlivých oblastiach, môže sa uchádzať o nasledujúce formy investičnej pomoci:

  • dotácia na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku,
  • úľava na dani z príjmu,
  • príspevok na vytvorené nové pracovné miesta,

Kľúčové služby

  • Identifikácia výhod a možných úskalí investovania na Slovensku.
  • Pomoc pri štruktúrovaní vašej žiadosti tak, aby vám boli poskytnuté stimuly, ktoré najviac vyhovujú vašim požiadavkám, vrátane komplexnej pomoci počas vybavovania žiadosti o štátnu pomoc a investičné stimuly.
  • Posúdenie, či príjemca investičných stimulov spĺňa zákonné požiadavky počas obdobia čerpania štátnej pomoci s cieľom zabezpečiť úplné využitie investičného balíka.
  • Zabezpečenie splnenia podmienok čo sa týka potrebnej dokumentácie.
  • Poradenstvo pri daňovom plánovaní a pri maximalizácii podpory pri investovaní.

Naša asistencia pri rokovaniach ohľadom poskytnutia štátnej pomoci a investičných stimulov zahŕňa:

  • kontakt a stretnutia s lokálnymi inštitúciami, ktoré sú poverené jednotlivými úlohami v schvaľovacom procese štátnej pomoci a investičných stimulov (napr. Ministerstvo hospodárstva SR, Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu – SARIO),
  • asistenciu počas Vašich stretnutí s lokálnymi inštitúciami v súvislosti s poskytnutím štátnej pomoci a investičných stimulov.

 

Kontaktujte nás

Zuzana Palkechová
Manažér
Tel: +421 903 301 911
E-mail

Jana Kopasová
Konzultant
Tel: +421 259 350 029
E-mail

Sledujte nás