Informácia o spracúvaní osobných údajov

Úvod
 

Sme („PwC“, „my“, alebo „náš“) dôrazne odhodlaní ochraňovať osobné údaje.   Tento dokument (i) opisuje prečo a ako získavame a používame osobné údaje v súvislosti s náborom a prijímaním zamestnancov a (ii) poskytuje informácie o právach osôb uchádzajúcich sa o zamestnanie v PwC.

Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej žijúcej osoby.

Pri spracúvaní a používaní osobných údajov je našou zásadou byť transparentnými v tom prečo a ako spracúvame osobné údaje.

 

Bezpečnosť
 

Berieme bezpečnosť všetkých údajov, ktoré máme, veľmi vážne. Dodržiavame medzinárodne uznávané bezpečnostné štandardy a náš riadiaci systém informačnej bezpečnosti týkajúci sa dôverných klientských údajov má nezávislé osvedčenie, že je v súlade s požiadavkami ISO/IEC 27001: 2013.  Máme zavedený rámec smerníc, postupov a školení, ktoré sa vzťahujú na ochranu osobných údajov, dôvernosť a bezpečnosť a pravidelne prehodnocujeme primeranosť opatrení, ktoré sú zavedené na účely bezpečnosti údajov, ktoré máme.

 

Získavanie osobných údajov
 

PwC získava osobné údaje od uchádzačov o zamestnanie ako súčasť prijímacieho procesu. Osobné údaje môžu byť poskytnuté PwC priamo uchádzačom alebo treťou stranou, vrátane personálnych agentúr, v závislosti od daného prijímacieho procesu.

Informácie, ktoré spracovávame, obsahujú štandardné informácie týkajúce sa Vášho vzdelania, predchádzajúceho zamestnania, ďalšie informácie súvisiace so zamestnaním a akékoľvek iné informácie, ktoré nám boli poskytnuté vo Vašom životopise, žiadosti o zamestnanie alebo akomkoľvek inom prijímacom formulári, ktorý ste boli požiadaný vyplniť ako súčasť prijímacieho procesu.
Žiadame Vás, aby ste neposkytovali žiadne údaje týkajúce sa tzv. “osobitnej kategórie osobných údajov” vrátane rasy, etnického pôvodu, politických názorov, náboženských alebo filozofických presvedčení, členstva v odborových organizáciách, genetických údajov, biometrických údajov (používaných na účely identifikácie), údajov týkajúcich sa zdravia, sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie.

 

Použitie osobných údajov
 

Vaše osobné údaje môžu byť použité na nasledovné účely:

 • Umožnenie zúčastniť sa prijímacieho procesu na konkrétnu pozíciu.
 • Ak nám poskytnete svoj súhlas – upozorniť Vás na relevantné pracovné príležitosti v spoločnosti PwC.
 • Informovať Vás o pracovných podujatiach organizovaných spoločnosťou PwC alebo v spolupráci s ňou v prípade, že ste poskytli súhlas s kontaktovaním na takéto účely.

 

Právny základ pre spracúvanie
 

PwC uchováva a spracúva Vaše osobné údaje nakoľko je to nevyhnutné na (i) plnenie pracovnej zmluvy alebo dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, o uzatvorenie ktorej sa uchádzate a (ii) splnenie našich  zákonných povinností vyplývajúcich najmä zo Zákonníka práce. Taktiež môžeme spracúvať niektoré z Vašich údajov na základe nášho oprávneného záujmu v záujme evidovania Vás ako kandidáta v databáze uchádzačov. Ak súhlasíte so spracúvaním Vašich údajov na konkrétne účely, údaje spracujeme na základe Vášho súhlasu.

V prípade neúspešného prijímacieho procesu, Vaše údaje budeme uchovávať na základe Vášho súhlasu.

 

Uchovávanie údajov
 

Pokiaľ ste úspešný kandidát, Vaše údaje si ponecháme za účelom uzatvorenia pracovnej zmluvy alebo dohody o práce vykonávanej mimo pracovného pomeru. Žiadosti neúspešných kandidátov sa vymažú najneskôr do šiestich mesiacov. V prípade uchovávania Vašej žiadosti v databáze po dlhšiu dobu ako stanovených 6 mesiacov Vás požiadame o Váš súhlas.

 

Kedy a ako zdieľame osobné údaje a miesta spracúvania
 

Vaše osobné údaje budeme zdieľať iba ak nám to zákon povoľuje. Keď zdieľame Vaše osobné údaje, máme uzavreté zmluvné dohody a nastavené bezpečnostné mechanizmy na účely ochrany údajov a na účely dodržiavania našich štandardov týkajúcich sa ochrany údajov, dôvernosti a bezpečnosti.

Sme súčasťou globálnej siete firiem a rovnako, ako iní poskytovatelia profesionálnych služieb používame tretie strany, ktoré sídlia v iných krajinách, aby nám pomohli s vykonávaním našej podnikateľskej činnosti. Vzhľadom k tomu, môžu byť osobné údaje prenesené mimo krajín, kde sídli naša spoločnosť a naši klienti.

Prosím vezmite na vedomie s ohľadom na úpravu osobných údajov legislatívou EÚ, že: cezhraničné prenosy môžu zahŕňať krajiny mimo Európskeho hospodárskeho priestoru („EHP“) a krajiny, ktoré nemajú špecifickú právnu úpravu zameranú na ochranu osobných údajov. Podnikli sme kroky na zabezpečenie toho, aby všetky osobné údaje boli poskytované s primeranou ochranou a aby všetky prenosy osobných údajov mimo EHP boli uskutočnené v súlade so zákonom. V prípadoch, kde prenášame osobné údaje mimo EHP do krajiny, ktorá nebola určená Európskou komisiou za krajinu, ktorá poskytuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov, sa prenosy uskutočnia podľa zmluvy, ktorá pokrýva požiadavky EÚ pre prenos osobných údajov mimo EÚ, ako napríklad Európskou komisiou odsúhlasené štandardné zmluvné ustanovenia. Štandardné zmluvné doložky odsúhlasené Európskou komisiou sú dostupné https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/standardne-zmluvne-dolozky .

Osobné údaje, ktoré spracúvame, môžu byť prenesené:

 • Iným členským firmám PwC.
  Podrobnosti o umiestnení našich členských firiem nájdete na http://www.pwc.com/gx/en/about/office-locations.html . Môžeme zdieľať osobné údaje s inými členskými firmami PwC, keď to je potrebné na administratívne účely.
 • Tretím stranám, ktoré nám poskytujú aplikácie/funkcionality, spracúvanie údajov alebo služby IT.
 • Používame tretie strany, aby nám pomáhali pri poskytovaní našich služieb, prevádzkovaní a riadení našich interných IT systémov. Sú nimi napríklad poskytovatelia informačných technológií, poskytovatelia cloudu, manažmentu identít, hostovania a spravovania webových stránok, analýzy údajov, zálohovania dát, bezpečnostných služieb a služieb uchovávania. Servery, ktoré riadia cloudovú infraštruktúru, sú umiestnené v bezpečných dátových centrách po celom svete a osobné údaje môžu byť uchovávane v ktoromkoľvek z nich.
 • Tretím stranám, ktoré nám ďalšími inými spôsobmi pomáhajú pri poskytovaní služieb alebo informácií.
 • Audítorom a iným profesionálnym poradcom.
 • Orgánom činným v trestnom konaní alebo iným orgánom verejnej moci alebo iným tretím stranám na základe právnych predpisov.
 • Príležitostne môžeme dostať žiadosti od oprávnených tretích strán aby sme im sprístupnili osobné údaje, ako napríklad za účelom kontroly dodržiavania právnych predpisov, na vyšetrenie údajného trestného činu, na ustanovenie, uplatnenie alebo ochranu zákonných práv. Uvedeným žiadostiam vyhovieme iba v takých prípadoch, ak nám to právne predpisy dovoľujú a iba v súlade s týmito právnymi predpismi.

 

Informácie o prevádzkovateľovi údajov a kontaktné údaje
 

Prevádzkovateľom údajov je PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. alebo taká členská firma PwC, ktorá je uvedená na https://www.pwc.com/gx/en/about/office-locations/slovak-republic.html , cez ktorú ste poslali svoju žiadosť.

Ak máte akékoľvek otázky o tomto vyhlásení o ochrane údajov alebo ako a prečo spracúvame osobné údaje, prosím kontaktujte nás na:

PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o., Karadžičova 2, 815 32 Bratislava

Email: sk_privacy@pwc.com
Phone: 00421 2 5935 3111

 

Práva fyzických osôb a ako ich uplatniť
 

Fyzické osoby majú určité práva vo vzťahu ku svojim osobným údajom a prevádzkovatelia údajov sú zodpovední za plnenie týchto práv.  Ak rozhodujeme ako a prečo sú osobné údaje spracúvané, sme prevádzkovateľom osobných údajov. Viac informácií o právach, ktoré majú fyzické osoby a ako ich môžu uplatniť uvádzame nižšie.

 

Prístup k osobným údajom
 

Máte právo na prístup k osobným údajom, ktoré spracúvame ako prevádzkovateľ údajov. Toto právo môže byť uplatnené tak, že nám pošlete e-mail na sk_privacy@pwc.com.

 

Zmena osobných údajov
 

Na aktualizáciu osobných údajov, ktoré nám boli poskytnuté, nám môžete poslať e-mail na sk_privacy@pwc.com alebo kde je to vhodné, kontaktovať nás prostredníctvom príslušnej registračnej webovej stránky alebo zmenou osobných údajov v príslušných aplikáciách, s ktorými ste sa registrovali.

Keď to bude prakticky možné, hneď ako budeme informovaní, že akékoľvek nami spracúvané osobné údaje už nie sú presné, urobíme úpravy (kde je to vhodné) na základe Vašich aktualizovaných informácií.

 

Odvolanie súhlasu
 

Keď spracúvame osobné údaje na základe súhlasu, majú fyzické osoby právo kedykoľvek súhlas odvolať. Na odvolanie súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov nám prosím pošlite e-mail na sk_privacy@pwc.com alebo v prípade zasielania ponúk s voľnými pracovnými pozíciami v PwC alebo informácií o pracovných podujatiach organizovaných PwC, prosím kliknite na link určený na odhlásenie v príslušnom e-maile, ktorý ste od nás dostali.

 

Právo na obmedzenie alebo namietanie voči nášmu spracúvaniu osobných údajov
 

Máte právo kedykoľvek obmedziť alebo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov z primeraných dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie, pokiaľ spracúvanie nie je vyžadované zo zákona.

 

V takom prípade nebudeme viac spracúvať alebo obmedzíme spracúvanie osobných údajov, pokiaľ nebudeme schopní preukázať oprávnený záujem pre spracúvanie alebo výkon alebo ochranu právnych nárokov.

 

Iné práva dotknutých osôb
 

Zámerom tohto oznámenia o transparentnosti je poskytnúť informácie o tom, ktoré osobné údaje o Vás získavame a ako sú použité. Spolu s právami na odvolanie súhlasu na spracúvanie, na prístup k osobným údajov a ich zmenu a obmedzenie alebo namietanie voči spracúvaniu, na ktoré sa odvolávame vyššie, môžu mať osoby iné práva vo vzťahu k osobným údajom, ktoré spracúvame, ako napríklad právo na zabudnutie/výmaz a právo na prenosnosť údajov.

Ak si želáte uplatniť ktorékoľvek z týchto práv, prosím pošlite e-mail na sk_privacy@pwc.com.

 

Sťažnosti
 

Dúfame, že to nikdy nebudete považovať za potrebné, ale pokiaľ považujete za potrebné sťažovať sa na naše používanie osobných údajov, prosím pošlite e-mail s podrobnosťami Vašej sťažnosti na sk_privacy@pwc.com. Budeme sa zaoberať a odpovieme na každú sťažnosť, ktoré dostaneme.

Máte taktiež právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Pre ďalšie informácie o Vašich právach a o tom, ako podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky sa prosím obráťte na https://dataprotection.gov.sk/uoou/ .

 

Sledujte nás