Ako vám vieme pomôcť?

 • Vediete na Slovensku alebo v zahraničí obchodný spor?
 • Vyťažili ste z vašej akvizície alebo podobnej transakcie maximum? Máte dostatočne ošetrené kúpne či predajné zmluvy?
 • Obávate sa hospodárskej kriminality vo vašom podniku? Chcete jej predchádzať?
 • Nastala vo vašom podniku významná poistná udalosť? Museli ste stiahnuť výrobok z trhu?
 • Dodržuje vaša spoločnosť všetky platné právne predpisy proti legalizácií výnosov z trestnej činnosti?
 • Porušuje niekto vaše práva duševného vlastníctva alebo licenčnej zmluvy?

Naši forenzní špecialisti vám vo všetkých týchto situáciách vedia pomôcť. Či už potrebujete vyriešiť nejaký problém (ako napríklad hospodárska trestná činnosť alebo vzniknutý obchodný spor), alebo hľadáte preventívne opatrenia (napr. na obmedzenie rizika podvodov), vždy sa môžete oprieť o oddelenie forenzných služieb PwC.
Naša sieť oddelení forenzných služieb je najrozsiahlejšia na svete – zahrňuje 63 krajín a zamestnáva viac ako 1400 odborníkov. Máme tak značné skúsenosti s riešením náročných situácií v množstve rôznych priemyselných odvetví a jurisdikcií. Náš rýchlo rastúci forenzný tím v strednej a východnej Európe zahŕňa viac než 60 odborníkov, medzi ktorými sú napríklad audítori, inžinieri, ekonómovia a odborníci na informačné technológie, ale aj bývalí pracovníci štátnej správy a policajní vyšetrovatelia.

Náš vyšetrovací tím vám pomôže pri prevencii, odhaľovaní, vyšetrovaní a náprave dôsledkov podvodov, hospodárskej a finančnej kriminalite vrátane majetkovej sprenevery, úplatkárstva a porušovania etických pravidiel. Naši finanční vyšetrovatelia, v úzkej spolupráci s odborníkmi na forenzné technológie, dokážu vypátrať podvod, odhaliť plný rozsah strát, analyzovať získané dôkazy a pripraviť záverečné správy, ktoré môžu byť v prípade potreby použité ako dôkazový materiál. Pomôžeme vám aj pri snahe o znovunadobudnutie stratených aktív.

Pre klientov, ktorí sa obávajú možného rizika podvodov, vykonávame previerky interných kontrolných systémov a programov firemnej etiky. Poskytujeme komplexné praktické poradenstvo zahrňujúce všetky aspekty riadenia rizík hospodárskej kriminality – od zhodnotenia aktuálnych rizikových oblastí v organizácii, cez otestovanie súčasných programov proti podvodom, až po vyvinutie a implementáciu nových preventívnych kontrol a systémov.

Väčšina podnikov sa skôr alebo neskôr stretne s obchodným sporom. Môže ísť o nezhodu s dodávateľom, so zákazníkom, so štátnym orgánom alebo o celú radu súvisiacich sporných otázok. Pomôžeme vám v akejkoľvek fáze celého procesu, či sa jedná o neformálne jednanie, súdny prípad, vyjednávanie alebo arbitráž. Poskytujeme napríklad nezávislé poradenstvo klientom zvažujúcim vstup do sporu, vykonávame vyšetrovanie a analýzu dôkazových materiálov vrátane ich prípadného obhájenia pred súdom a ponúkame pomoc a poradenstvo pri riešení sporov.

Náš skúsený tím odborníkov na medzinárodnej arbitráži poskytuje účtovné, finančné a ekonomické poradenstvo a odborné svedectvá v arbitrážnych procesoch týkajúcich sa zložitých obchodných otázok. Pomáhame našim klientom a ich právnym zástupcom nájsť a analyzovať všetky finančné, ekonomické a obchodné dopady sporu. Môže ísť napr. o spory z porušenia zmlúv, spory súvisiace s fúziami a akvizíciami alebo s porušením investičných zmlúv.

Oddelenie forenzných služieb ponúka množstvo služieb spojených s kúpou a predajom podniku a so spormi medzi akcionármi a partnermi v spoločnostiach so spoločnou majetkovou účasťou. Pomáhame klientom počas procesu fúzie či akvizície  tak, aby sme minimalizovali riziko sporu a maximalizovali hodnotu transakcie. V prípadoch, v ktorých sa sporom nedá vyhnúť vám naši špecialisti pomôžu dosiahnuť čo najlepšie výsledky pomocou špeciálne navrhnutého spôsobu riešenia.

Naše služby v oblasti akvizícií a akcionárskych sporov zahŕňajú napr.:

 • Forenzné hĺbkové previerky (due diligance) pred uzatvorením transakcie, zahrňujúce napríklad preverenie kľúčových zamestnancov a obchodných partnerov, prehľad potenciálnych rizík podvodov a pod.
 • Kontrolu kúpnych aj predajných zmlúv pred uzatvorením transakcie s cieľom identifikovať ich možné slabiny a pomoc pri príprave kľúčových účtovníckych princípov tak, aby sa zabránilo dodatočnému zníženiu finálnej ceny
 • Kontrolu záverečných výkazov s cieľom dosiahnuť maximálne výhody vyplývajúce zo zmluvy o kúpe alebo predaji
 • Previerka dodržania protikorupčných predpisov a amerického protikorupčného zákona FCPA (Foreign Corrupt Practices Act)
 • Pomoc pri prípadných sporoch nasledujúcich po dokončení transakcie
 • Pomoc s otázkami záručných podmienok, vrátane prípadných súdnych sporov.

V dnešnej dobe, kedy je veľká väčšina všetkých obchodných záznamov vytváraná a uchovávaná v elektronickej podobe, je získavanie a analýza elektronických dát podstatnou súčasťou vyšetrovania a riešenia sporov. Spojili sme vedomosti a schopnosti rôznych odborníkov z našich radov, aby sme pre svojich klientov vytvorili komplexné riešenie v oblasti spracovávania elektronických dát. S pomocou špičkových programov a aplikácií vo vysoko zabezpečených forenzných laboratóriách (jedno z nich je v Prahe), dokážeme efektívne vyhľadať, obnoviť, zabezpečiť, zanalyzovať a spracovať obrovské množstvo dát. Dbáme  pritom na dodržanie všetkých právnych postupov a ochranu dát.

Spoločnosti hlavne vo finančnom sektore musia dôkladne dbať na zavedenie dostatočných opatrení na ochranu proti praniu špinavých peňazí, inak sa vystavujú vážnemu riziku poškodenia dobrej povesti a porušeniu právnych predpisov. PwC vám pomôže vyvinúť a zaviesť účinné a zároveň finančne prijateľné procesy a kontrolné mechanizmy proti riziku finančnej kriminality, vrátane podvodov, prania špinavých peňazí a zneužívania postavenia na trhu. Pomáhame aj subjektom, ktoré musia zaviesť nápravné opatrenia na základe rozhodnutí regulačného orgánu.

Kapitálové projekty predstavujú značné investície podnikateľských zdrojov. V množstve prípadov pritom tieto projekty nie sú dokončené v rámci pôvodného rozpočtu, včas alebo nespĺňajú požadované kvalitatívne kritériá. Naši odborníci na rôzne priemyselné odvetvia poskytujú odborné poradenstvo a pomoc zameranú na minimalizáciu rizík, vyvinutie správnych dodávateľských procesov a na stratégie projektového riadenia. Asistujeme aj pri riešení prípadných sporov. Dokážeme podrobne preskúmať a zdokumentovať všetky technické problémy, ktoré sa môžu počas sporov v oblasti kapitálových projektov vyskytnúť a stanoviť súvisiace náklady a výšku škôd.

Kontaktujte nás

Kateřina Halásek Dosedělová

Kateřina Halásek Dosedělová

Forensic Investigation and Compliance, PwC Czech Republic

Tel: +420 724 369 351

Silvia Kodýdek Marušincová

Silvia Kodýdek Marušincová

Direktor na oddelení riadenia rizík, PwC Slovakia

Tel: +421 903 781 615

Sledujte nás