cPPA – komplexná podpora pre podniky pre zabezpečenie zmlúv o nákupe elektrickej energie

Hľadáte spôsoby, ako znížiť svoje náklady na elektrickú energiu? Plánujete sa stať Net Zero podnikom (teda s nulovými čistými emisiami)? Riešime všetky potreby spotrebiteľov energie.

Zvyšujúce sa náklady na elektrickú energiu, ako aj zodpovednosť za životné prostredie sú dnes pre podniky dôležitou výzvou. Implementácia korporátnych zmlúv o nákupe elektrickej energie (cPPA – Corporate Power Purchase Agreements) umožňuje zabezpečiť dlhodobé stabilné ceny elektrickej energie a zároveň splniť ciele v oblasti zelenej energie.

Na základe skúseností získaných pri realizácii mnohých projektov cPPA na nadnárodných trhoch poskytujeme služby, ktoré riešia všetky potreby spotrebiteľov energie – od získania ponúk z trhu, ich vyhodnotenia a posúdenia skutočných nákladov a profitability zmlúv až po podporu pri negociácii zmlúv a pri realizácii.

Pracujeme ako súčasť siete PwC v rámci krajín strednej a východnej Európy. Od roku 2021 sme pre našich klientov dokončili viac ako 20 projektov cPPA.

Čo je to PPA/cPPA?

Zmluvy o nákupe elektrickej energie pre podniky (cPPA) sú dlhodobé zmluvy o nákupe elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energie (OZE), t. j. fotovoltických a veterných elektrární, uzatvorené priamo medzi výrobcami energie a spotrebiteľmi – podnikmi. Lokalita zdroja energie nie je obmedzením, keďže dohody môžu byť vnútroštátne alebo cezhraničné.

cPPA sú atraktívnym riešením pre podniky, ktorých spotreba elektrickej energie presahuje ~20 GWh ročne.

Výrobcovia energií majú záujem o cPPA, pretože tieto zmluvy je možné využiť pri väčšine ich produktov z obnoviteľných zdrojov energie.

Existujú dva hlavné typy zmlúv cPPA:

Fyzické zmluvy, ktoré zahŕňajú fyzickú dodávku elektriny medzi zmluvnými stranami

Virtuálne zmluvy, ktoré sú dvojstrannými finančnými nástrojmi zameranými na zabezpečenie ceny elektriny pre obe strany (podobne ako tradičné komoditné swapy/tzv. zmluvy na rozdiel)

Existuje niekoľko spôsobov zúčtovania objemov v rámci cPPA, z ktorých najobľúbenejšie sú:

Pay as produced

Pay-as-produced

 • predpokladá hodinovú fakturáciu – zohľadňuje hodinovú výrobu zdroja a trhové ceny za každú hodinu. Táto metóda neposkytuje možnosť vopred určiť presný objem elektriny. Uplatňuje sa pri fyzických aj virtuálnych cPPA.
Pay as nominated

Pay-as-nominated

 • mechanizmus podobný pay-as-produced, pri ktorom sa vyúčtovanie zakladá na hodinovej výrobe elektriny, ale objem odberu sa predpovedá v krátkom predstihu (zvyčajne 24 hodín).
Garantovaná krivka

Garantovaná krivka

 • vopred definované zúčtovanie objemov, ktoré sa formuje podľa predpokladaného profilu výroby z obnoviteľného zdroja energie.
Baseload

Baseload

 • v tomto prípade je objem zúčtovania známy vopred, čo znamená, že výrobca súhlasí so zúčtovaním pevného objemu v každej hodine daného obdobia. Môžeme rozlišovať mesačný baseload (zúčtovanie rovnakého objemu v každej hodine mesiaca) a ročný baseload (rovnaký objem zúčtovaný v každej hodine roka).

Aké sú výhody?

Úspora ceny elektriny

Elektrina ponúkaná prostredníctvom cPPA je zvyčajne lacnejšia ako elektrina ponúkaná maloobchodníkmi a obchodovaná na energetických burzách. Rozdiely môžu dosiahnuť až niekoľko desiatok percent.

Dlhodobé zabezpečenie ceny elektriny

cPPA sú jedinou reálnou možnosťou, ako dlhodobo (viac ako päť rokov) fixovať náklady na nákup energie. Vyššia predvídateľnosť nákladov pozitívne ovplyvňuje spoločnosti bez ohľadu na ich veľkosť a odvetvie.

Splnenie cieľov v oblasti zelenej energie

cPPA sú celosvetovo schválené opatrenia na realizáciu cieľov v oblasti zelenej energie. Tento typ zmlúv je navyše uprednostňovaný v európskych predpisoch a široko využívaný globálnymi hráčmi v takmer všetkých odvetviach spotrebúvajúcich (nielen) energiu.

~ 22%

Odhadované úspory pri nákupe elektriny formou cPPA podľa trhových podmienok na 1. štvrťrok 2023

Faktory, ktoré treba zvážiť pred podpisom zmluvy cPPA: 

 • Ako správne riešiť riziká neistoty a nestability spojené s výrobou energie z obnoviteľných zdrojov?

 • Ako sa pripraviť na náročný proces rokovaní s výrobcom energie?

 • Aké daňové, právne a účtovné aspekty by sa mali zvážiť na začiatku procesu vyjednávania?

Aké sú výzvy?

Úspory vyplývajúce z cPPA sú síce z obchodného hľadiska dôležité, ale sú len jedným aspektom celej zmluvy, ktorej cieľom je predovšetkým ošetrenie cenového rizika a dodávok elektrickej energie. Hlavnou pridanou hodnotou pre podnik je zadefinovaná efektívna cena elektriny, na ktorú sa vzťahuje zmluva počas celého jej trvania.

cPPA, napriek ich obrovskému potenciálu súvisiacemu so zelenou energiou a možnými úsporami, nie sú z účtovného hľadiska najjednoduchšie riešiteľnými zmluvami. Týka sa to najmä virtuálnych cPPA, ktoré sú finančnými nástrojmi a ako také sa musia vykazovať v reálnej hodnote ku každému dátumu vykazovania.

Preto je napriek mnohým výhodám zmlúv cPPA dôležité uvedomiť si zložitosť procesu a výzvy s ním spojené. Zmluvy si vyžadujú správne stanovenie cieľov a prípravu na proces negociácií. Ak tieto riziká nie sú v zmluve riadne ošetrené, môžu mať za následok finančné straty a – z dlhodobého hľadiska – stratu kontroly nad nákladmi na elektrinu.

Ako môžeme pomôcť?

Klientom poskytujeme plnú podporu pri riešení všetkých potrieb súvisiacich so spotrebou energie – od analýzy potenciálu spoločnosti v oblasti cPPA, cez proces uvedenia na trh, získanie ponúk od uchádzačov, analýzu ziskovosti a posúdenie rizík až po podporu v procese vyjednávania, ktorý sa končí podpisom cPPA s výrobcami.

Žiadosť o predloženie ponuky

V PwC máme CEE cPPA Hub – iniciatívu, ktorá spája tímy PwC z Bulharska, Estónska, Českej republiky, Maďarska, Lotyšska, Poľska, Rumunska, Slovenska, Chorvátska a ďalších juhoeurópskych krajín, ktoré sú zapojené do projektu cPPA.

Spolu s klientom uskutočňujeme množstvo vecných seminárov, ktoré poskytujú základ pre efektívne rozhodovanie v rámci projektu. Počas workshopov sa snažíme zlepšiť pochopenie klienta pre obchodné, účtovné, daňové a právne dôsledky podpisu PPA. Tento model spolupráce pomáha zvyšovať informovanosť klienta o genéze zmluvy, časovom harmonograme projektu a tiež načrtáva postupnosť krokov na strane klienta, ktoré by mal vykonať, aby podpísal výhodnú zmluvu.

Orange Polska – poradenstvo pri podpise dlhodobej zmluvy cPPA

Situácia

Orange Polska, ako veľký telekomunikačný hráč, očakával v roku 2025 ročnú spotrebu elektrickej energie na úrovni 311 GWh. Podľa svojej podnikovej stratégie malo byť 60 % tohto objemu obstaraných z obnoviteľných zdrojov. Na splnenie tejto požiadavky spoločnosť plánovala uzavrieť virtuálnu zmluvu cPPA.

Komplikácie

Hoci sa virtuálna zmluva cPPA považuje za najsľubnejšie riešenie obstarávania elektrickej energie pre veľké podniky, získanie takejto zmluvy je náročné a zdĺhavé.

Spoločnosť PwC bola angažovaná ako obchodný poradca, pretože:

 • Orange Polska nemala žiadne skúsenosti s uzatváraním virtuálnych cPPA.
 • Vyjednávanie o zmluve je časovo veľmi náročný proces.

Riešenie

PwC ako poradca navrhla riešenie v podobe dlhodobej zmluvy cPPA. Výsledkom projektu bolo, že klient uzavrel zmluvu s aktívami veternej farmy developera OZE Enertrag, ktorá vyrába 120 GWh čistej elektrickej energie ročne.

Vďaka tejto zmluve klient získal mnohé výhody, medzi ktoré patrí napr.:

 • dlhodobá istota lacných dodávok elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energie,
 • príspevok k rozvoju poľskej energetickej transformácie,
 • znalosť trhu cPPA.

Playback of this video is not currently available

17:40

Rozhovor so spoločnosťou Orange – prvý virtuálny PPA v skupine Orange

Zistite, ako spoločnosť ORANGE pristúpila k nákupu zelenej energie.

Pozrite si rozhovor s Danielom Piechockým, riaditeľom pre infraštruktúru a služby v spoločnosti Orange Polska, z ktorého sa dozviete, čo spoločnosti Orange Polska priniesli firemné PPA a aké sú ďalšie kroky spoločnosti Orange, pokiaľ ide o cPPA, zelenú transformáciu a dekarbonizáciu.

Zabezpečenie denných alebo ročných objemov energie? O trhu s OZE v Poľsku

Pozrite si záznam a dozviete sa viac o obnoviteľných zdrojoch energie z pohľadu niekoho, kto sa nimi zaoberá na dennej báze – Jan Biernacki, odborník na energetiku, riaditeľ spoločnosti PwC, sa rozpráva s Javierom Arroyom Garcíom, vedúcim oddelenia oceňovania projektov v spoločnosti Enertrag AG, o vyspelosti poľského trhu s OZE a perspektívach rozvoja obnoviteľných zdrojov energie.

Playback of this video is not currently available

20:54

Naše skúsenosti

čítaj viac >

čítaj viac >

čítaj viac >

čítaj viac >

čítaj viac >

čítaj viac >

< Späť

< Späť
[+] Čítajte viac

Zistite viac:

Playback of this video is not currently available

6:32

Ako znížiť náklady na elektrinu o niekoľko desiatok percent? | Konkurenčná výhoda

Pozrite si video, v ktorom experti spoločnosti PwC Polska Dorota Dębińska-Pokorska a Jan Biernacki predstavujú spôsoby zníženia nákladov na elektrickú energiu a hovoria o výhodách a nevýhodách týchto riešení.

 

Playback of this video is not currently available

4:59

Ako vedome riadiť elektrickú energiu spoločnosti? | Konkurenčná výhoda

Pozrite si video, v ktorom experti spoločnosti PwC Polska Dorota Dębińska-Pokorska a Jan Biernacki hovoria o tom, čo znamená vyspelé riadenie elektrickej energie a ako by sa malo na elektrickú energiu pozerať z podnikovej perspektívy počas obdobia jedného až desiatich rokov.

Playback of this video is not currently available

3:02

Ako zmierniť riziko nestability finančnej výkonnosti virtuálnych zmlúv cPPA?

Pozrite si video, v ktorom expert spoločnosti PwC Polska Maciej Małachowski hovorí o virtuálnych #cPPA a riziku volatility finančných výsledkov.

Z videa sa dozviete:

 • Na čo sa oplatí myslieť pri podpise virtuálnej zmluvy o nákupe elektriny – cPPA?
 • Čo môže získať spoločnosť, ktorá zaviedla princípy hedgingového účtovníctva?
 • Ktoré spoločnosti by mali v prvom rade zaviesť princípy hedgingového účtovania?

Slovník

cPPA

Podniková zmluva o nákupe elektrickej energie – zmluva medzi výrobcom elektrickej energie a odberateľom (bez priameho sprostredkovateľa okrem služieb sleevingu/BRP).

Sleever / BRP

Sleever alebo BRP (Balancing responsible party), v závislosti od jurisdikcie jeho povinnosti sú ekvivalentom sleevingovej služby (sprostredkovanie medzi výrobným zdrojom a odberateľom v prípade fyzickej zmluvy o nákupe elektriny).

Vnútroštátna cPPA

Zmluva medzi odberateľmi a výrobcami nachádzajúcimi sa v tej istej krajine.

Cezhraničná (XB) cPPA

Toto riešenie sa využíva v prípade nerovnováhy medzi dopytom a ponukou energie z obnoviteľných zdrojov zo strany odberateľov, resp. zdrojov OZE. Takáto situácia môže nastať napr. v prípade, že v danej krajine nie je dostatočný dopyt po cPPA, a preto sa výrobca môže usilovať o uzatvorenie zmluvy o dodávke energie s odberateľom nachádzajúcim sa v zahraničí. Vzhľadom na viaceré problémy, ktorým čelia fyzické dohody (zabezpečenie cezhraničných prenosových práv), sa XB cPPA uzatvárajú vo virtuálnom/finančnom modeli. To však súvisí s viacerými regulačnými, daňovými a obchodnými rizikami (napr. bázické a menové riziká), ktoré je potrebné zvážiť a podľa možnosti zmierniť v rámci procesu obstarávania.

Typy zariadení na výrobu energie z OZE

 • Fotovoltika (FV) – táto technológia sa vyznačuje veľkým rozdielom medzi elektrickou energiou vyrobenou počas dňa (v čase špičky) a v noci (v hodinách mimo špičky) a vysokou závislosťou od poveternostných podmienok.
 • Veterná energia na pevnine – hoci sa denný profil výroby pri tejto technológii považuje za stabilný, množstvo vyrobenej energie vo veľkej miere závisí od poveternostných podmienok.
 • Veterná energia na mori – technológia s najvyššou stabilitou spomedzi posudzovaných zdrojov.

Kontaktujte nás

Ivo Doležal

Ivo Doležal

Vedúci partner poradenstva, PwC Slovakia

Tel: +421 259 350 111

Ondrej Šebáň

Ondrej Šebáň

Direktor na oddelení poradenstva, PwC Slovakia

Tel: +421 903 650 172

Follow us

Povinné polia sú označené hviezdičkou (*)

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s našimi zásadami o spracúvaní osobných údajov. Pre viac informácií, prosím, kliknite na nasledovný link: Zásady ochrany osobných údajov

Skryť