Zmeny pri určovaní daňovej rezidencie od 1. januára 2018

Poznať daňovú rezidenciu je dôležité vzhľadom na rozsah daňových povinností, ktoré má daňovník na Slovensku. Vo všeobecnosti, daňový rezident má povinnosť priznať na Slovensku svoje celosvetové príjmy, pričom slovenský daňový nerezident iba príjmy za prácu vykonanú na Slovensku a  prípadne aj niektoré ďalšie špeciálne druhy príjmov.

Jedna z najvýznamnejších zmien v zákone o dani príjmov pre fyzické osoby platných od 1. januára 2018 sa dotkne práve princípu stanovenia daňovej rezidencie fyzických osôb.


Podľa slovenského zákona o dani z príjmov boli doteraz stanovené 2 kritériá pre určenie slovenskej daňovej rezidencie: trvalý pobyt a viac ako 183 dní strávených na Slovensku. K týmto dvom pôvodným kritériám pre určenie daňovej rezidencie pribudlo nové kritérium – bydlisko. Od 1.1:2018 bude každá osoba, ktorá bude mať na Slovensku trvalú možnosť bývania, považovaná za slovenského daňového rezidenta a je teda povinná priznať na Slovensku svoje celosvetové príjmy.

Bývanie v SR z dôvodu krátkodobých návštev, turizmu a podobne sa nebude považovať za bydlisko pre účely stanovenia daňovej rezidencie v SR. Pozitívne vymedzenie 'trvalej možnosti bývania' možno odvodzovať z Komentáru k Modelovej zmluve OECD, kde je takéto bývanie vymedzené ako akákoľvek forma bývania, ktorá je daňovníkovi neustále k dispozícií bez ohľadu na právny vzťah k nehnuteľnosti a charakter nehnuteľnosti (dom, byt, prenajatá aj vlastnená nehnuteľnosť). Čiže v praxi bude podstatné, či osobá má možnosť kedykoľvek prísť do SR a ubytovať sa v tejto nehnuteľnosti, či má v tejto nehnuteľnosti zvyčajne umiestnené svoje osobné veci a pod.
 

Táto zmena sa dotkne najviac asi dvoch skupín osôb: športovcov, ktorí si odregistrovali trvalý pobyt v SR a cudzích štátnych príslušníkov (občanov krajín z mimo EÚ), ktorí strávia v SR menej ako 183 dní počas kalendárneho roka.

V prípade cudzích štátnych príslušníkov by títo boli považovaní za slovenského daňového nerezidenta podľa slovenského zákona, keďže by nesplnili ani jedno z kritérií slovenskej daňovej rezidencie (trvalý pobyt registrovaný v SR a strávenie viac ako 183 dní v SR). To znamená, že by v SR boli zdaniteĺní iba z príjmov za prácu vykonanú v SR. Pokiaľ tito osoby neboli zároveň považovaní za daňového rezidenta v žiadnej inej krajine podľa jej lokálneho daňového zákona, potom sa tieto osoby mohli legálne vyhnúť zdaneniu niektorých svojich príjmov.

Novelou sa má však takémuto vyhnutiu sa zamedziť, keďže vo väčšine prípadov bude možné v prípade takýchto  osôb skonštatovať, že ak budú mať 'trvalú možnosť bývania v SR', budú musieť slovenským daňovým orgánom vydeklarovať svoje celosvetové príjmy.


Kontaktujte nás

Dagmar  Haklová

Dagmar Haklová

Partner & TLP Leader, PwC Slovakia

Tel: +421 911 425 109

Marianna Kiacova

Marianna Kiacova

Manažér, PwC Slovakia

Tel: +421 910 412 928

Sledujte nás