Country-by-country a životný cyklus transferového oceňovania

V októbri 2015 OECD predložila finálnu správu BEPS - Akcia 13, ktorá sa zaoberá podávaním správ podľa jednotlivých štátov (tzv. “Country-by-Country Reporting“). Nadnárodné spoločnosti, ktorých skupinové výnosy prevýšili stanovený limit (t.j. 750 miliónov EUR) musia podať správu v členení podľa jednotlivých krajín, kde pôsobia („CbC správa“) za finančné roky začínajúce od/alebo po 1. januári 2016. Prvú CbC správu je potrebné podať v roku 2017. Získavanie a zhromažďovanie údajov pre CbC správu a zisťovanie presnosti, konzistentnosti a primeranosti týchto informácií bude preto kľúčové pre nastavenie procesov zberu dát a súvisiace technické riešenie u každého nadnárodného podniku.


Country-by-Country Reporting na Slovensku

Country-by-Country vykazovanie sa do slovenskej legislatívy zaviedlo prostredníctvom novely Zákona o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní s účinnosťou od 1. marca 2017.

V nadväznosti na legislatívne zmeny sú subjekty, ktoré sú súčasťou skupiny nadnárodných spoločností definovaných zákonom ("MNE") a ich konsolidované výnosy prekračujú 750 miliónov EUR, povinné podať buď CbC správu na Slovensku alebo oznámenie o tom, ktorý subjekt (a v ktorej jurisdikcii) bude túto správu podávať. Väčšina spoločností so sídlom na Slovensku je povinná slovenským daňovým úradom podávať iba oznámenie obsahujúce základné informácie (úplný názov a adresu slovenskej spoločnosti/ daňovníka, úplný názov, identifikačné číslo a adresu subjektu zo Skupiny, ktorý bude zodpovedný za podanie CbC správy).

Lehota na podanie oznámenia je rovnaká ako lehota na podanie slovenského daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za príslušné zdaňovacie obdobie. Za nepodanie oznámenia môže byť vyrubená pokuta do výšky 3 000 EUR (aj opakovane). 
 


Ako Vám vieme pomôcť? 
 

Odborníci na transferové oceňovanie spoločnosti PwC vám pomôžu porozumieť Vašim povinnostiam ohľadne podávania príslušných výkazov v rozličných krajinách, ako aj rozsahu a charakteru informácií, ktoré je potrebné zverejniť. Pomôžeme Vám s prípravou a podaním CbCR výkazov, ktoré zabezpečia požadovanú transparentnosť, avšak s posúdením a eliminovaním prípadného rizika. 

 

 


 

Životný cyklus transferového oceňovania


Výhody strategickejšieho riadenia transferového oceňovania môžu byť rozsiahle a dlhotrvajúce. Medzi tieto výhody patrí:

 • Rýchlejšie splnenie zákonných požiadaviek, zlepšenie ich dodržiavania, transparentnosti, efektívnosti a komunikácie
 • Zníženie rizika daňovej kontroly a nákladov na obhajobu pri kontrole
 • Udržiavanie lepších interných daňových kontrol
 • Štandardizovanie procesov zberu údajov a kalkulácií pre transferové oceňovanie používaním nových technológií vytvorených na účely transferového oceňovania
 • Vykonávanie efektívnej analýzy možných scenárov transferového oceňovania

Zatiaľ čo dodržiavanie pravidiel transferového oceňovania je v zásade záležitosťou vedúcich daňových manažérov, zodpovednosť  za skutočné vykonávanie vnútroskupinových transakcií je vo všeobecnosti rozložená do širokého reťazca často oddelených vnútorných funkcií a vzdialených pobočiek. 
 

Celkový proces zvyčajne sprevádza vzájomná neangažovanosť medzi daňovým, regionálnym/globálnym úradom kontrolóra, zdieľanými službami, informačnou technológiou a externými poradcami. Ak neexistuje jednotný dohľad alebo koordinácia, vo všetkých bodoch transakcie sa môžu vytvárať daňovo napadnuteľné momenty. Medzi tie môže patriť:

 • Nejednoznačnosť zodpovednosti
 • Manuálne, neformálne, “ad hoc” postupy
 • Nesúlad účtovných postupov alebo údajov
 • Nedostatočné mechanizmy zosúladenia dát
 • Nadmerné spoliehanie sa na osobné vzťahy alebo špecifické funkcie „hrdinov“
 • Nepopísané interpretácie nejednoznačných podmienok vo vnútropodnikových zmluvách

Je ľahké predvídať ako takéto podmienky môžu vystaviť nadnárodné spoločnosti významným rizikám, vrátane rizík spojených s dodržiavaním legislatívnych predpisov a daňových rizík (významné chyby) a veľkej neefektívnosti – nehovoriac o frustráciách vyplývajúcich zo zlyhaní v realizačnom reťazci.

Je nevyhnutné brať transferové oceňovanie ako celostnejší proces, ktorý spája širší reťazec činností do presne definovaného súboru postupov – od stratégie, cez finančné a operačné systémy až po lokálne finančné výkazy a daňové priznania jednotlivých spoločností. 
 

“Konzistentnosť je kľúčovou oblasťou, na ktorú je potrebné sa zamerať. Informácie uvedené v špecifickej/všeobecnej dokumentácii k transferovému oceňovaniu (Master File/Local File) by mali poskytnúť východisko pre informácie uvedené v CbC správe a mali by byť konzistentné s ostatnými príslušnými dokumentmi, akými sú napríklad informácie uvedené v daňovom priznaní k dani z príjmov právnických osôb.”

Managing transfer pricing beyond the tax department

While transfer pricing compliance is principally a matter for senior tax executives, responsibility for the execution of inter-company transactions is a shared responsibility with many other internal functions. From tax to controllership to shared services centers, there are multiple handoffs and rarely someone with oversight for the entire operational process.

Current processes often reliant on excel spreadsheets struggle with today’s demands for fast, if not immediate, access to information and to minimize risks due to execution failure.

 

 

Kontaktujte nás

Dagmar Haklová

Dagmar Haklová

Partner & TLP Leader, PwC Slovakia

Tel: +421 911 425 109

Christiana Serugová

Christiana Serugová

Partner, CEE TLP Clients & Markets Leader, PwC Slovakia

Alexandra Jašicová

Alexandra Jašicová

Senior manažér, PwC Slovakia

Tel: +421 903 243 561

Sledujte nás