Spory v transferovom oceňovaní


 

 

 

PREVENCIA

Intenzita sporov v oblasti transferového oceňovania sa naďalej stupňuje na pozadí rýchlo sa  vyvíjajúcej reformy transferového oceňovania, verejnej kontroly nadnárodných podnikov a prístupu k väčším zdrojom zo strany daňových úradov po celom svete na presadzovanie toho, čo sa stáva čoraz viac politickou otázkou.

V súčasnom prostredí, ktoré si vyžaduje čoraz väčšiu výmenu informácií a je charakteristické intenzívnymi kontrolami v oblasti transferového oceňovania po celom svete, je správne nastavená politika transferového oceňovania nevyhnutnosťou. V minulosti nadnárodné spoločnosti skôr minimalizovali úsilie vynaložené na transferové oceňovanie. Vypracovaním formálnej dokumentácie transferového oceňovania sa vyhli len sankciám za jej včasné nepredloženie. Je však zreteľné, že nadnárodné spoločnosti musia presunúť svoju pozornosť od snahy dodržať formálne pravidlo mať dokumentáciu k strategickému pohľadu na transferové oceňovanie.

Daňová správa vyberá daňovníkov na výkon kontroly podľa určitých vstupných údajov (tzv. “varovných signálov” ), ktoré môžu signalizovať potenciálne riziko v transferovom oceňovaní. Po vyhodnotení týchto vstupných analýz spravidla  kontrolóri daňovú kontrolu otvoria a vyžiadajú si predloženie dokumentov vrátane úplnej dokumentácie k transferovému oceňovaniu, vnútropodnikových zmlúv a dohôd, faktúr, poznámok zo schôdzok a stretnutí manažmentu a pod. Medzi “varovné signály”, ktoré spravidla pochybnosti u správcov dane vyvolávajú, patria:

 • Zmena podnikateľského modelu
 • Stratová pozícia daňovníka vykázaná za jeden alebo niekoľko rokov
 • Špecifické problematické oblasti v transferovom oceňovaní typické pre jednotlivé priemyselné odvetvia, napríklad:

Problematické oblasti kontroly transferového oceňovania v automobilovom priemysle
 


RIADENIE

Efektívne riadenie kontroly transferového oceňovania je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým, vzhľadom na čoraz viac koordinované multilaterálne prístupy k transferovému oceňovaniu a k daňovým kontrolám na celosvetovej úrovni.

Ak medzinárodná spoločnosť čelí daňovej kontrole, buď v jej domovskej krajine alebo v zahraničí, práve transferové oceňovanie je často jedna z kľúčových oblastí záujmu daňových autorít. Mnohé kontrolné skupiny sa v rámci daňovej kontroly venujú otázkam ohľadne faktického stavu a okolností nastavenia transferových cien mimoriadne detailne a s veľkou húževnatosťou. Efektívne riadenie daňových kontrol je preto kľúčové.

Na začiatku procesu efektívneho riadenie kontroly transferového oceňovania je dôležité nastaviť  stratégiu komunikácie a rokovaní medzi daňovým orgánom a zodpovednými zamestnancami daňovníka. Medzi užitočné kroky, ktoré však vo veľkej miere závisia od povahy sporu a príslušnej jurisdikcie, patria:

Zapojte sa do dialógu s daňovými orgánmi tak, aby ste:

 • porozumeli východiskám ich postoja a ich kľúčovým námietkam,
 • identifikovali hlavné oblasti sporu,
 • eliminovali možné nepochopenie faktov.

Snažte sa porozumieť prepojenosti jednotlivých otázok a skúmaných oblastí. Priebeh kontroly a jej vývoj sledujte a zaznamenávajte.

 • Uplatňujte si svoje procesné práva a dodržujte svoje  povinnosti (napr. lehotu na odpovedať na žiadosť o informácie).
 • Ubezpečte sa, že odpovede sú dôkladné, technicky a fakticky správne a podložené dôkazmi.
 • Zvážte zriadenie internej riadiacej pracovnej skupiny, ktorá by  zodpovedala za oblasť externej a internej komunikácie ohľade vývoja kontroly.
   

 

 

 

 

 


RIEŠENIE

Väčšina sporov v transferovom oceňovaní sa v konečnom dôsledku rieši ako súčasť rokovaní za pomoci hlavných argumentačných línií oboch strán. Tam, kde rozhovory o urovnaní nie sú prínosné, nápomocnými na dosiahnutie uspokojivého výsledku pre obe strany môžu byť alternatívne spôsoby riešenia sporov, vrátane súdneho sporu alebo arbitráže.

V tomto ohľade môže byť užitočné použiť aj názory nezávislých expertov na daný priemysel/odvetvie. V mnohých jurisdikciách môžu byť dobrými prostriedkami včasnej prevencie alebo riešenia sporov rozhodnutia o odsúhlasení metódy transferového oceňovania (APAs) a procedúry vzájomných dohôd (MAP).
 

 

S cieľom získania právnej istoty, spoločnosti v mnohých krajinách môžu požiadať miestne daňové orgány o jednostranné alebo viacstranné (bilaterálne) odsúhlasenie metódy tranferového oceňovania (APA). Kľúčovou zložkou pre úspešné uzatvorenie APA sú detailné technické znalosti problematiky transferového oceňovania, vedomosti o špecifických požiadavkách a procese príslušných daňových orgánov ako aj odborné projektové riadenie.

Výsledkom lokálnej alebo zahraničnej daňovej kontroly môžu byť úpravy transferových cien, čo môže mať za následok faktické dvojité zdanenie určitého príjmu. V takýchto prípadoch daňovník iniciuje procedúry vzájomných dohôd alebo arbitráž s cieľom dvojitému zdaneniu zamedziť.

Procedúra vzájomných dohôd (MAP) môže poskytnúť vyvážený prístup s účasťou daňovej jurisdikcie druhej zmluvnej strany, a tak viesť k uspokojivým výsledkom na multilaterálnej báze.

Ako Vám vieme pomôcť? 

 

Daňové orgány upriamujú pozornosť na transferové oceňovanie čoraz viac. Špecialisti na transferové oceňovanie zo spoločnosti PwC pomáhajú spoločnostiam v rôznych fázach daňovej kontroly, ale aj pri následnom daňovom súdnom konaní. Naši odborníci na transferové oceňovanie majú takisto bohaté skúsenosti s poradenstvom pri uzatváraní APAs a MAPs.

 

Odborníci na transferové oceňovanie spoločnosti PwC na Slovensku sa môžu v prípade potreby obrátiť na špecializovaný tím našej medzinárodnej siete PwC, ktorý sa venuje výlučne problematike medzinárodných daňových sporov a ich riešeniam, vrátane APA a MAP. 

 

Odborníci na transferové oceňovanie spoločnosti PwC na Slovensku spravidla úzko spolupracujú s medzinárodnou sieťou PwC. Disponujú dlhoročnými skúsenosťami s obhajobou širokého spektra komplexných systémov transferového oceňovania pri daňových kontrolách. Majú veľa skúsenosti s rokovaniami so slovenskými daňovými orgánmi. 

 

 

 

Kontaktujte nás

Dagmar Haklová

Dagmar Haklová

Partner & TLP Leader, PwC Slovakia

Tel: +421 911 425 109

Christiana Serugová

Christiana Serugová

Partner, CEE TLP Clients & Markets Leader, PwC Slovakia

Alexandra Jašicová

Alexandra Jašicová

Senior manažér, PwC Slovakia

Tel: +421 903 243 561

Sledujte nás