Zmena pri preprave tovarov podliehajúcich spotrebnej dani

15/06/22

Indirect Tax Alert, jún 2022, vydanie 3

Zmena v postupe pri preprave tovarov podliehajúcich spotrebnej dani mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely od roku 2023

Od 13. februára 2023 čakajú niektoré daňové subjekty, ktoré obchodujú s tovarmi podliehajúcimi spotrebným daniam, výrazné zmeny. Schválenou novelou nadobúdajú účinnosť ustanovenia, ktoré zásadne menia postup pri preprave alkoholických nápojov, tabakových výrobkov a minerálneho oleja, ktoré boli uvedené do daňového voľného obehu v inom členskom štáte a sú prepravené na podnikateľské účely na Slovensko.

Preprava tovarov podliehajúcich spotrebným daniam v režime mimo pozastavenia dane sa presunie do elektronickej formy a bude prebiehať na podobnom princípe, ako aktuálne funguje preprava tovarov v režime pozastavenia dane, ktorý je spravovaný prostredníctvom systému EMCS. Papierové trojdielne zjednodušené sprievodné dokumenty budú nahradené zjednodušeným elektronickým dokumentom a celý proces pohybu tovaru bude monitorovaný v elektronickom systéme – zasielanie elektronického dokumentu colnému úradu, pridelenie jedinečného referenčného kódu, informovanie colného úradu odosielateľa/príjemcu od začiatku až po ukončenie prepravy a i.

Zmena sa v tejto súvislosti dotkne aj iných oblastí – napríklad uplatňovania vrátenia dane colným úradom alebo registrácie.

Zákon predstavuje dva nové typy daňových subjektov – schválený odosielateľ a schválený príjemca. Daňovník, ktorý bude chcieť pokračovať v obchodovaní s alkoholickými nápojmi/tabakovými výrobkami/minerálnymi olejmi podliehajúcimi novej úprave, sa bude musieť zaregistrovať na príslušnom colnom úrade. Doteraz vykonávanie tejto činnosti nepodliehalo formálnej registrácii.

Len registrované subjekty, schválený príjemca a schválený odosielateľ, budú po novom oprávnené prepravovať minerálny olej uvedený do daňového voľného obehu zjednodušeným elektronickým dokumentom v systéme elektronických prepráv na Slovensku a na území EÚ.

V prípade záujmu o používanie uvedeného elektronického systému od 13. februára 2023 je potrebné požiadať o registráciu schváleného odosielateľa/schváleného príjemcu najneskôr do 31. decembra 2022.

Čo z toho vyplýva?

V nadväznosti na zmeny je potrebné v dostatočnom predstihu požiadať colný úrad o registráciu a nastaviť interné mechanizmy/systémy na plnenie si povinností voči colnému. V prípade vášho záujmu vám s týmto radi pomôžeme.

 

Kontaktujte nás

Eva Fričová

Eva Fričová

Senior manažér, PwC Slovakia

Tel: +421 903 268 048

Miloslav  Jošt

Miloslav Jošt

Senior manažér, PwC Slovakia

Tel: +421 907 431 857

Lenka Kollárová

Lenka Kollárová

Manažér, PwC Slovakia

Tel: +421 903 690 080

Boris Školník

Boris Školník

Manažér, PwC Slovakia

Tel: +421 904 939 732

Sledujte nás