Štúdia PwC Ženy v práci: Pokrok pri dosahovaní rovnosti v práci sa pod vplyvom pandémie spomalil najmenej o dva roky

27/01/22

 

 

 

 

 

 

Je potrebné prijať opatrenia, aby pomohli ženám získať pracovné príležitosti, ktoré prináša transformácia ekonomiky a biznisu na uhlíkovú neutralitu

Bratislava 8. marec 2022 – Vyššia nezamestnanosť žien a vyšší podiel žien, ktoré opúšťajú trh práce v dôsledku pandémie, spomalili pokrok smerom k rodovej rovnosti v práci najmenej o dva roky podľa najnovšej štúdie PwC. Štúdia Women in Work už po 10-krát hodnotí ekonomické a sociálne postavenie žien v 33 krajinách OECD. Po desaťročí pomalého, ale konzistentného pokroku v postavení žien v práci index po prvý raz vo svojej histórii klesol. K poklesu indexu prispeli dva hlavné faktory - vyššia nezamestnanosť žien a nižšia miera ekonomickej aktivity žien počas obdobia pandémie. Štúdia odhaduje, že keby nebola pandémia, tak nezamestnaných žien by bolo o 5,1 milióna menej a zamestnaných by bolo o 5,2 milióna žien viac.

Výhody plynúce zo zrýchlenia pokroku smerom k rodovej rovnosti sú značné. Analýza PwC zistila, že zvyšovanie zamestnanosti žien v rámci OECD by mohlo zvýšiť hrubý domáci produkt (HDP) v 33 krajinách OECD o 6 biliónov USD ročne.* Odstránenie rozdielov v odmeňovaní žien a mužov by mohlo zvýšiť mzdy žien v krajinách OECD o 2 bilióny USD ročne.**

Povinnosti týkajúce sa starostlivosti o deti a domácich prác zohrali významnú úlohu v tom, že sa zamestnanosť žien znížila. Správa OECD o rodových nerovnostiach v oblasti starostlivosti a situácie na trhu práce počas pandémie ukazuje, že ženy počas pandémie prevzali viac neplatených povinností v oblasti starostlivosti o deti, čo spôsobilo, že stratili prácu alebo nemohli pracovať v takej miere ako muži. Správa uvádza, že bola trikrát vyššia pravdepodobnosť, že matky v porovnaní s otcami prevzali celú alebo väčšiu časť neplatenej opatrovateľskej práce o rodinu kvôli zatvoreným školám alebo zariadeniam starostlivosti o deti.1

„Pandémia skomplikovala dosiahnutie rodovej rovnosti žien v práci. Ak chceme zvýšiť zamestnanosť žien, potrebujeme, aby vlády a spoločnosti implementovali také opatrenia, ktoré  zohľadňujú potreby žien a iných znevýhodnených skupín. Je to nevyhnutné, ak máme zlepšiť rovnosť a dosiahnuť spravodlivejšiu budúcnosť pre každého v práci aj v spoločnosti,“ hovorí Larice Stielow, hlavná ekonómka, PwC UK.  

Index PwC Women in Work sa skladá z piatich ukazovateľov, ktoré mapujú účasť žien na trhu práce a rovnosť na pracovisku. Vzhľadom na pomalý pokrok dosiahnutý za posledných 10 rokov v každom z piatich ukazovateľov a vzhľadom na pokles v dôsledku pandémie odhadujeme, že bude trvať roky – a v niektorých prípadoch desaťročia, kým sa odstránia rozdiely a dosiahne sa rodová rovnosť medzi ženami a mužmi vo svete:

  • týmto tempom by sme dosiahli až za 33 rokov takú mieru ekonomickej aktivity žien, akú mužov na úrovni 80 % v súčasnosti 
  • až za 30 rokov by sme dosiahli odstránenie rozdielu v miere ekonomickej aktivity žien a mužov 
  • za 9 rokov by sme dosiahli rovnakú mieru nezamestnanosti žien ako mužov v súčasnosti 
  • až za 67 rokov by sme dosiahli mieru ekonomickej aktivity žien na plný úväzok ako mužov v súčasnosti  
  • až za 63 rokov by sme dosiahli rovnakú úroveň odmeňovania žien a mužov

1 OECD Risks that Matter (RTM) 2020 survey.

 

 

 

 

 

 

 

Zvýšenie účasti žien na prechode k uhlíkovej neutralite bude kľúčové pre prekonanie rozdielov v zamestnanosti

Aby sme dosiahli pokrok v rodovej rovnosti na pracoviskách na celom svete, je potrebné prijať účinné opatrenia. To znamená flexibilnejšie pracovné možnosti, ktoré riešia základné rodové nerovnosti v neplatenej starostlivosti. Opatrenia ako sú rovnako platená rodičovská dovolenka, pomáhajú prerozdeľovať bremeno starostlivosti, ktoré nesú ženy.

Bude potrebné, aby vláda a podniky podporovali ženy, aby využili pracovné príležitostí vytvorené prechodom ekonomík OECD na uhlíkovú neutralitu. Nasledujúce desaťročie bude do značnej miery ovplyvnené prechodom ekonomík na bezuhlúkovú ekonomiku. Naša analýza ukazuje, že táto transformácia celkovo zvýši počet pracovných miest, pričom v roku 2030 bude viac pracovných miest v 15 z 20 sektorov v rámci ekonomík OECD. Najväčšie prírastky pracovných miest však budú v oblasti verejných služieb, stavebníctva a výroby, ktoré sú nedostatočne zastúpené ženami. Tieto sektory v súčasnosti zamestnávajú takmer tretinu mužskej pracovnej sily v rámci OECD v porovnaní s iba 11 % pracovnej sily žien.

Ak sa neurobí nič pre zlepšenie zastúpenia žien v týchto sektoroch, PwC odhaduje, že rozdiel v zamestnanosti medzi mužmi a ženami v rámci OECD – ktorý meria dodatočný počet mužov v zamestnaní, vyjadrený ako percento z počtu zamestnaných žien – sa ešte zväčší. 1,7 percentuálneho bodu do roku 2030 (zvýšenie z 20,8 % v roku 2020 na 22,5 % v roku 2030).

„Spoločnosti a vlády môžu urobiť viac pre poskytovanie cielenej podpory ženám, aby im pomohli využiť nové pracovné miesta. Je potrebné identifikovať prekážky vstupu žien do sektorov zeleného rastu, zvyšovanie kvalifikácie a rekvalifikáciu a zlepšenie prístupu k financiám pre ženy – podnikateľky, ktoré budú zohrávať kľúčovú úlohu pri prechode na uhlíkovú neutralitu,“  hovorí Emma Cox, globálna klimatická líderka, partnerka, PwC UK. 

KONIEC

*Hrubý domáci produkt zo zvýšenia miery ekonomickej aktivity žien na úroveň Švédska. Predpokladá sa, že miera ekonomickej aktivity mužov je konštantná. Ide o HDP v nominálnom vyjadrení.

**Hrubý domáci produkt za rok. Ide o HDP v nominálnom vyjadrení.

O indexe PwC Women in Work

10. ročník štúdie PwC Women in Work Index hodnotí výsledky zamestnanosti žien v 33 krajinách OECD (Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj) na základe piatich ukazovateľov, ktoré mapujú účasť žien na trhu práce a rovnosť na pracovisku.

Medzi týchto päť ukazovateľov patrí: rozdiel v odmeňovaní žien a mužov, miera ekonomickej aktivity žien, rozdiel medzi mierou ekonomickej aktivity mužov a žien, miera nezamestnanosti žien a miera ekonomickej aktivity žien na plný úväzok. 

PwC Women in Work Index 2022 - tlačová správa v anglickom jazyku:

https://www.pwc.com/gx/en/news-room/press-releases/2022/women-in-work-index-2022.html

 

PwC Women in Work Index 2022 - komplexná správa - PwC UK:

https://www.pwc.co.uk/services/economics/insights/women-in-work-index.html

 

About PwC

At PwC, our purpose is to build trust in society and solve important problems. We’re a network of firms in 156 countries with over 295,000 people who are committed to delivering quality in assurance, advisory and tax services. Find out more and tell us what matters to you by visiting us at www.pwc.com.

PwC refers to the PwC network and/or one or more of its member firms, each of which is a separate legal entity. Please see www.pwc.com/structure for further details.

© 2022 PwC. All rights reserved.

 

Kontaktujte nás

Věra  Výtvarová

Věra Výtvarová

Country Managing Partner, PwC Slovakia

Tel: +421 259 350 111

Dagmar  Haklová

Dagmar Haklová

Partner & TLP Leader, PwC Slovakia

Tel: +421 911 425 109

Mariana Butkovská

Mariana Butkovská

Marketing & Communications Leader, PwC Slovakia

Tel: +421 904 941 500

Sledujte nás