Má aj vaše finančné oddelenie nevyužitý potenciál?

24/07/19

Finančné tímy stále nenapĺňajú svoj potenciál na maximum. Mohli by prispievať k výsledkom podniku a podnecovať agendu manažmentu. Ale z našich skúseností vyplýva, že to tak nie je. Čo s tým?

Finančné oddelenia sú stále zahlcované skôr tradičnými úlohami, ktoré sú zväčša typické pre kontrolórov podniku. Tieto operatívne činnosti zaberajú ich čas na úkor podpory biznisu a manažmentu. Následne prichádza otázka - čo sa stane s plánovaním alebo analýzou dosiahnutých výsledkov, keď musíte stráviť takmer tri zo štyroch týždňov iba zatváraním účtov, prípravou reportov, finančných výkazov či internými kontrolami?

Spoločnosti potrebujú zaviesť koncept, keď finančné oddelenia prinášajú potrebné momentum a prispievajú k hladkému priebehu riadenia spoločnosti. A toto je zväčša moment, keď spoločnosti vyhľadávajú pomoc externých poradcov.

Prechod do budúcnosti

Firmy dnes hľadajú koncept, ktorý umožní prepojenie tradičných financií s tými modernými. Koncept, ktorý umožní prechod na tzv. financie budúcnosti. Tradičné financie zameriavajú na vykonanie typických až stereotypných finančných úloh. Spoločnosti sa preto obracajú na poradcov s pomocou pri cash-flow, analýzou minulosti na úrovni súvahy a výkazu ziskov a strát, asistenciou pri príprave reportingu, plánovaní, zostavovaní rozpočtu a to za účasti koordinácie individuálnych oddelení. Ďalej sa vykonávajú rozličné ad hoc analýzy podľa potrieb podniku a v rámci nich sa sledujú trendy. Pri týchto analýzach treba mať na zreteli prospech firmy ako celku a nie iba dotyčnej sekcie či oddelenia.
 

„Aplikácie presne šité na mieru klientov sú dnes súčasťou moderných financií,“

Ivan Hlavenka, senior manažér PwC.

Moderné riešenia sa spájajú s vytvorením aplikácií presne šitých na mieru podľa potrieb klientov a ich biznisu. Aplikácie dokážu odbremeniť zamestnancov, sú auditovateľné, transparentné, prístupné odkiaľ treba a bezpečné. Zachytávajú celý tok úkonov a ak treba, majú dosah na viac oddelení. Sú schopné generovať reporty, s ktorými sa ľahko dá robiť a používať ich. Zároveň vedia tieto reporty prispôsobiť rôznym skupinám používateľov-od predstavenstva po riadneho zamestnanca a tiež posielať notifikácie podľa toho, kto si čo nastaví. Z našej skúsenosti vyplýva, že popredné firmy dosahujú úsporu nákladov, ale nie cez vynechanie funkcií jednotlivých oddelení, ale skôr cez  štandardizáciu a zjednodušovanie procesov a systémov, ktoré uvoľnia zdroje, a ktoré potom môžu byť využité niekde inde. Ale na to, aby firmy využili maximum z usporených nákladov, musia riaditelia robiť rozhodnutia na základe predpokladov, ktoré vopred kriticky zhodnotili a vyčíslili prislúchajúce riziká. Dôležitým predpokladom je, aby firma mala jednotný a ucelený pohľad na skutočnosť a nie rozličné výkazy, ktoré používa vždy iné oddelenie, a ktoré potom súperia o to, koho čísla sú správne. Zlepšenie kvality finančných dát následne povedie aj k väčšej dôvere v reportované čísla, či už zo strany interných alebo externých adresátov. A v neposlednom rade, implementované technológie by mali prispieť aj k transformácií úlohy jednotlivých manažérov.

Zozbierať, analyzovať, interpretovať

Manažéri by sa mali menej zameriavať na generovanie reportov a dát a viac sústrediť na využitie týchto informácií pri rozhodovaní. V praxi však vnímame, že firmy ešte stále trávia viac času zbieraním dát, ako ich analyzovaním. Aby finančné tímy vedeli lepšie reagovať na potreby biznisu, ich úloha by teda nemala byť o reportovaní historických čísel, ale skôr na základe tejto historickej analýzy identifikovať príležitosti s pridanou hodnotou. V podobnom zmysle, ich úloha by nemala byť iba o uzatváraní a kontrole účtov na konci mesiaca, ale viac o strategickom plánovaní, rozpočtovaní a poskytovaní rád pri riadení biznisu.

Okrem uľahčenia prechodu od tradičného k modernému a ukončenia polemiky nad správnosťou dát, vie externý poradca priniesť viaceré benefity. Má prehľad o trhu, požadované znalosti, dlhoročné skúsenosti v rámci širokého spektra odvetví, ktoré vie uplatniť naprieč, čím zväčša prinesie nový pohľad na vec. Vie zostaviť flexibilný tím pozostávajúci z ľudí, ktorí rozumejú jednak trendom v rámci biznisu, ale aj každodenným výzvam, ktorým firma čelí. Toto umožňuje poradcovi porozumieť problému a následne priniesť analýzu a riešenie problému. Poradcovia sú neutrálnym partnerom pri vzniknutých sporoch medzi jednotlivými oddeleniami, sú efektívni, presvedčiví, vedia sa kriticky pozrieť na čísla, pracovať v rozličných podmienkach a tímoch. A často oceňovaným prínosom je, že k dosiahnutiu rovnakých kvalít napomáhajú aj jednotlivým spoločnostiam a ich ľuďom.


Obrázok 1: Proces rozhodovania v modernej spoločnosti


O PwC

Spoločnosti siete PwC pomáhajú budovať dôveru v spoločnosť a prispievajú k riešeniu dôležitých spoločenských problémov. Naše kancelárie v 158 krajinách sveta s vyše 250 000 zamestnancami poskytujú vysokoodborné audítorské, daňové a poradenské služby. Viac sa dozviete na našej webovej stránke www.pwc.com/sk.

 

Označenie PwC sa vzťahuje na sieť PwC a/alebo jednu či viacero jej členských firiem, z ktorých každá je samostatným právnym subjektom. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.pwc.com/structure.

 

©2019 PwC. Všetky práva vyhradené. 

Kontaktujte nás

Ivan Hlavenka

Ivan Hlavenka

Direktor na oddelení poradenstva, PwC Slovakia

Tel: +421 902 953 866

Sledujte nás