FIA - Základný certifikát v účtovníctve

Máte otázku
Pozrite si termíny školenia
Prihláste sa na školenie

Základný certifikát v účtovníctve - FIA

ACCA - Association of Chartered Certified Accountants

ACCA (Asociácia certifikovaných účtovníkov) je globálna organizácia združujúca profesionálnych účtovníkov. Má 154 000 členov a 432 000 študentov vo viac než 170 krajinách. Sieť ACCA tvorí 83 kancelárií a centier.

Základný certifikát v účtovníctve (Foundation in Accountancy - FIA)

FIA je súbor základných vstupných kurzov, ktoré zostavila ACCA s ohľadom na potreby a požiadavky zamestnávateľov. FIA ponúka viacero vstupných bodov umožňujúcich maximálnu flexibilitu pri výbere najvhodnejšej úvodnej cesty a postupu na vyššie úrovne na základe predchádzajúcich kvalifikácií, skúseností a kariérnych ašpirácií do budúcnosti. V súlade so súčasnou najlepšou praxou a s cieľom splniť odporúčania Medzinárodnej federácie účtovníkov bol do kurzu zaradený etický modul.

 • Skúšky
  Všetky skúšky k FIA sú počítačové (computer based exams, CBE) a študenti ich môžu robiť kedykoľvek v našich akreditovaných CBE centrách v Bratislave alebo Košiciach. Test trvá 2 hodiny a výsledky sú známe ihneď.
 • Výnimky
  Študenti s relevantnou kvalifikáciou od akreditovanej inštitúcie môžu požiadať o výnimku zo skúšok FIA. Na získanie certifikátu alebo diplomu FIA je potrebné absolvovať aspoň jednu skúšku na príslušnej úrovni a online modul Foundations in Professionalism.
 • Študijné materiály
  Akadémia používa materiály First Intuition (FI). Súčasťou interaktívnej platformy je zbierka príkladov (Question Bank) a Course Notes, obsahujúce kľúčové informácie, dodatočné články, správy posudzovateľov skúšok a príklady skúšok z minulých období. V platforme FI nájdete prístup k cvičným testom (mock exams) a dodatočné nahrávky kurzov priamo od tútorov FI.
 • Administratívna podpora
  Akadémia poskytuje študentom administratívnu podporu počas celého trvania štúdia, vrátane prihlasovania na skúšky, zabezpečenia komunikácie so školiteľom, informovania o výsledkoch, ako aj poskytovania komplexných správ manažmentu.

CBE centrum

Akreditované centrá Akadémie pre počítačové skúšky ACCA (Computer Based Exams, CBE) sa nachádzajú v Bratislave a v Košiciach. 

Počítačovou formou sa realizujú všetky skúšky FIA kedykoľvek počas roka. 

Možnosti štruktúry štúdia FIA

Akadémia považuje štúdium FIA za systematický, dlhodobý vzdelávací proces. Preto sme navrhli kompletné osnovy v trvaní 18 - 24 mesiacov. Na základe našich skúseností navrhujeme tri doporučené cesty k absolvovaniu FIA:

 • Step by Step – táto cesta predpokladá komplexné absolvovanie všetkých 7 skúšok kvalifikácie FIA. Je vhodná pre junior účtovníkov bez praxe a relevantného vzdelania, ktorí majú len minimálne pracovné skúsenosti, alebo si potrebujú osvojiť anglickú terminológiu.
 • Convenience – nástup na štúdium na úrovni Intermediate. Vhodná pre pokročilejšie účtovnícke pozície alebo absolventov univerzít bez praxe.
 • Speed Route – začiatok štúdia na úrovni Diploma, rýchle formálne uznanie kvalifikácie, vhodné pre skúsených zamestnancov alebo ako motivácie pre kľúčové talenty. Možnosť pokračovať ďalej až k úplnej kvalifikácii ACCA.

Nasledujúca tabuľka uvádza dĺžku trvania kurzu v dňoch v závislosti od zvolenej štruktúry štúdia:

Modul Step by Step Convenience Speed Route
FA1 2 n/a n/a
MA1 2 n/a n/a
FA2 3 3 n/a
MA2 3 3 n/a
FAB 4 4 4
FFA 5 5 5
FMA 5 5 5

Výhody štúdia FIA pre zamestnávateľa

 • Rozvoj talentov

FIA pomôže Vašej organizácii osloviť na trhu práce novú skupinu ľudí, ako napríklad čerstvých absolventov a ľudí uvažujúcich o zmene kariéry a pomôže Vám identifikovať kľúčové talenty vo firme.

 • Reputácia

Medzinárodne uznávaná profesijná kvalifikácia vyšle pozitívny signál perspektívnym zamestnancom. Systém modulov programu FIA umožňuje navrhnúť špecifické osnovy pre jednotlivých zamestnancov alebo pracovné pozície.

 • Kontrola nákladov

Nie je ani potrebné ani efektívne, aby mala firma na všetkých finančných pozíciách kvalifikovaných účtovníkov. FIA Vám pomôže optimalizovať náklady a zabezpečiť lepšiu a rýchlejšiu návratnosť investícií do tréningu a rozvíjať špecifické zručnosti nevyhnutné na vykonávanie konkrétnej funkcie na danej juniorskej pozícii.

 • Rozvoj základných finančníckych zručností naprieč organizáciou

Nefinanční manažéri musia mať dobrú prípravu v oblasti financií a účtovníckych techník, aby mohli robiť efektívne obchodné rozhodnutia - toto vie FIA zabezpečiť.

 • Profesionalizmus a etika

Súčasťou štúdia FIA je absolvovanie modulu nazvaného „Foundation in Professionalism“ (Základy profesionalizmu), ktorý zabezpečí profesionálne správanie Vašich ľudí voči klientom a aplikovanie etického kódexu na pracovisku.

Čo hovoria naši absolventi?

„Naša spolupráca s PwC Akadémiou začala v roku 2013, keď sme do študijného programu na získanie kvalifikácie FIA prihlásili malú skupinku našich zamestnancov. Na základe veľmi dobrých skúseností s priebehom výučby, spätnej väzby od účastníkov kurzu a nimi dosiahnutých výsledkov sa odvtedy táto prvotná skupinka našich absolventov daného programu rozrástla na takmer desaťnásobok. PwC Akadémia nám pomohla vybudovať vzdelávaciu schému pre kontinuálny rozvoj našich odborných zamestnancov. Teraz po 3 rokoch máme každoročne vyše 250 študentov v študijných programoch na získanie medzinárodne uznávaných kvalifikácií, a to vrátane FIA, ACCA a DipIFR. Uvedené študijné programy sú významnou súčasťou nášho programu na udržanie si talentovaných pracovníkov. Naša miera úspešnosti je vynikajúca – vyše 85 %. Naozaj si veľmi ceníme konzultatívny prístup a administratívnu podporu zo strany PwC Akadémie.“

Mikuláš Chovanec, CEE & MEA Statutory Accounting Manager

„Kvalifikáciu FIA sme nikdy nechceli, považovali sme ju za triviálnu, nerelevantnú a príliš ľahkú pre našich zamestnancov. Starostlivo vybranej malej skupine pracovníkov sme poskytovali dlhodobé komplexné školenia v oblasti IFRS. Študijný program na získanie kvalifikácia FIA nám umožnil zmeniť stratégiu. Teraz školíme viac zamestnancov, aby získali zručnosti a poznatky potrebné na plnenie ich každodenných úloh. 3 roky výučby zameranej na získanie tejto kvalifikácie preukázali, že je to vysoko relevantný a stimulujúci študijný program, ktorý má veľmi pozitívny vplyv na udržanie si nadaných pracovníkov.“

Jozef Hruška, Vedúci centra účtovníctva a controllingu

Kontaktujte nás

Akadémia PwC

Akadémia PwC

vzdelávací inštitút, PwC Slovakia

Sledujte nás