Skip to content Skip to footer
Hľadať

Načítavajú sa výsledky

FIA - Základný certifikát v účtovníctve

ACCA - Association of Chartered Certified Accountants

ACCA (Asociácia certifikovaných účtovníkov) je globálna organizácia združujúca profesionálnych účtovníkov. Má 154 000 členov a 432 000 študentov vo viac než 170 krajinách. Sieť ACCA tvorí 83 kancelárií a centier.

Základný certifikát v účtovníctve (Foundation in Accountancy - FIA)

FIA je súbor základných vstupných kurzov, ktoré zostavila ACCA s ohľadom na potreby a požiadavky zamestnávateľov. FIA ponúka viacero vstupných bodov umožňujúcich maximálnu flexibilitu pri výbere najvhodnejšej úvodnej cesty a postupu na vyššie úrovne na základe predchádzajúcich kvalifikácií, skúseností a kariérnych ašpirácií do budúcnosti. V súlade so súčasnou najlepšou praxou a s cieľom splniť odporúčania Medzinárodnej federácie účtovníkov bol do kurzu zaradený etický modul.

 • Skúšky
  Všetky skúšky k FIA sú počítačové (computer based exams, CBE) a študenti ich môžu robiť kedykoľvek v našich akreditovaných CBE centrách v Bratislave alebo Košiciach. Test trvá 2 hodiny a výsledky sú známe ihneď.
 • Výnimky
  Študenti s relevantnou kvalifikáciou od akreditovanej inštitúcie môžu požiadať o výnimku zo skúšok FIA. Na získanie certifikátu alebo diplomu FIA je potrebné absolvovať aspoň jednu skúšku na príslušnej úrovni a online modul Foundations in Professionalism.
 • Študijné materiály
  Akadémia používa materiály LSBF (London School of Business and Finance). Každý set obsahuje učebnicu (Text Book), zbierku príkladov (Question Bank) a kompaktné poznámky (Pocket Notes). Navyše školitelia Akadémie pripravujú aj tzv. Course Notes, ktoré obsahujú kľúčové informácie, dodatočné články, správy posudzovateľov skúšok a príklady skúšok z minulých období.
 • Administratívna podpora
  Akadémia poskytuje študentom administratívnu podporu počas celého trvania štúdia, vrátane prihlasovania na skúšky, zabezpečenia komunikácie so školiteľom, informovania o výsledkoch, ako aj poskytovania komplexných správ manažmentu.

Akreditované centrá Akadémie pre počítačové skúšky ACCA (Computer Based Exams, CBE) sa nachádzajú v Bratislave a v Košiciach. 

Počítačovou formou sa realizujú všetky skúšky FIA kedykoľvek počas roka. 

 

Akadémia považuje štúdium FIA za systematický, dlhodobý vzdelávací proces. Preto sme navrhli kompletné osnovy v trvaní 18 - 24 mesiacov. Na základe našich skúseností navrhujeme tri doporučené cesty k absolvovaniu FIA:

 • Step by Step – táto cesta predpokladá komplexné absolvovanie všetkých 7 skúšok kvalifikácie FIA. Je vhodná pre junior účtovníkov bez praxe a relevantného vzdelania, ktorí majú len minimálne pracovné skúsenosti, alebo si potrebujú osvojiť anglickú terminológiu.
 • Convenience – nástup na štúdium na úrovni Intermediate. Vhodná pre pokročilejšie účtovnícke pozície alebo absolventov univerzít bez praxe.
 • Speed Route – začiatok štúdia na úrovni Diploma, rýchle formálne uznanie kvalifikácie, vhodné pre skúsených zamestnancov alebo ako motivácie pre kľúčové talenty. Možnosť pokračovať ďalej až k úplnej kvalifikácii ACCA.

Nasledujúca tabuľka uvádza dĺžku trvania kurzu v dňoch v závislosti od zvolenej štruktúry štúdia:

Modul Step by Step Convenience Speed Route
FA1 2 n/a n/a
MA1 2 n/a n/a
FA2 3 3 n/a
MA2 3 3 n/a
FAB 4 4 4
FFA 5 5 5
FMA 5 5 5
n/a
n/a
 • Rozvoj talentov

FIA pomôže Vašej organizácii osloviť na trhu práce novú skupinu ľudí, ako napríklad čerstvých absolventov a ľudí uvažujúcich o zmene kariéry a pomôže Vám identifikovať kľúčové talenty vo firme.

 • Reputácia

Medzinárodne uznávaná profesijná kvalifikácia vyšle pozitívny signál perspektívnym zamestnancom. Systém modulov programu FIA umožňuje navrhnúť špecifické osnovy pre jednotlivých zamestnancov alebo pracovné pozície.

 • Kontrola nákladov

Nie je ani potrebné ani efektívne, aby mala firma na všetkých finančných pozíciách kvalifikovaných účtovníkov. FIA Vám pomôže optimalizovať náklady a zabezpečiť lepšiu a rýchlejšiu návratnosť investícií do tréningu a rozvíjať špecifické zručnosti nevyhnutné na vykonávanie konkrétnej funkcie na danej juniorskej pozícii.

 • Rozvoj základných finančníckych zručností naprieč organizáciou

Nefinanční manažéri musia mať dobrú prípravu v oblasti financií a účtovníckych techník, aby mohli robiť efektívne obchodné rozhodnutia - toto vie FIA zabezpečiť.

 • Profesionalizmus a etika

Súčasťou štúdia FIA je absolvovanie modulu nazvaného „Foundation in Professionalism“ (Základy profesionalizmu), ktorý zabezpečí profesionálne správanie Vašich ľudí voči klientom a aplikovanie etického kódexu na pracovisku.

Dátumy

Prípravné kurzy pre jednotlivé úrovne kvalifikácie FIA organizujeme najmä pre uzatvorené skupiny účastníkov z tej istej spoločnosti, pričom sa maximálne prispôsobujeme požiadavkám zamestnávateľa. Ak máte záujem o individuálne absolvovanie FIA, pozrite si termíny otvorených kurzov v našom kalendári alebo nás kontaktujte.

Cenník FIA kurzov a poplatkov za skúšky

  Názov kurzu/skúšky Počet dní Cena kurzu Poplatok za skúšku
FA1 Recording Financial Transaction 2 310 € 70 €
MA1 Management Information 2 310 € 70 €
         
FA2 Maintaining Financial Records 3 415 € 70 €
MA2 Managing Costs and Finances 3 415 € 70 €
         
FBT (BT) Business and Technology 4 480 € 90 €
FMA (MA) Management Accounting 5 585 € 90 €
FFA (FA) Financial Accounting 5 585 € 90 €

 *Uvedené ceny skúšok sú platné pre študentov Akadémie, ktorí sa zúčastnia prípravných kurzov. Pre tých, ktorí si želajú absolvovať skúšku samostatne, bude poplatok zvýšený o administratívne náklady vo výške 30 EUR. 


Počítačové skúšky sa realizujú kedykoľvek v priebehu roka, čo dáva študentom väčšiu flexibilitu najmä v začiatkoch štúdia. Výsledky sú známe ihneď po skončení testu. 

V prípade neúspechu je možné skúšku neobmedzene opakovať.

Pre viac informácií o počítačových skúškach alebo by ste sa chceli prihlásiť na tieto skúšky, kontaktujte prosím Akadémiu

 

Kontaktujte nás

Akadémia PwC

Akadémia PwC

vzdelávací inštitút, PwC Slovakia

Sledujte nás