FIA - Základný certifikát v účtovníctve

ACCA - Association of Chartered Certified Accountants

ACCA (Asociácia certifikovaných účtovníkov) je globálna organizácia združujúca profesionálnych účtovníkov. Má 154 000 členov a 432 000 študentov vo viac než 170 krajinách. Sieť ACCA tvorí 83 kancelárií a centier.

Základný certifikát v účtovníctve (Foundation in Accountancy - FIA)

FIA je súbor základných vstupných kurzov, ktoré zostavila ACCA s ohľadom na potreby a požiadavky zamestnávateľov. FIA ponúka viacero vstupných bodov umožňujúcich maximálnu flexibilitu pri výbere najvhodnejšej úvodnej cesty a postupu na vyššie úrovne na základe predchádzajúcich kvalifikácií, skúseností a kariérnych ašpirácií do budúcnosti. V súlade so súčasnou najlepšou praxou a s cieľom splniť odporúčania Medzinárodnej federácie účtovníkov bol do kurzu zaradený etický modul.

Skúšky
Všetky skúšky k FIA sú počítačové (computer based exams, CBE) a študenti ich môžu robiť kedykoľvek v našich akreditovaných CBE centrách v Bratislave alebo Košiciach. Test trvá 2 hodiny a výsledky sú známe ihneď.

Výnimky
Študenti s relevantnou kvalifikáciou od akreditovanej inštitúcie môžu požiadať o výnimku zo skúšok FIA. Na získanie certifikátu alebo diplomu FIA je potrebné absolvovať aspoň jednu skúšku na príslušnej úrovni a online modul Foundations in Professionalism.

Študijné materiály
Akadémia používa materiály LSBF (London School of Business and Finance). Každý set obsahuje učebnicu (Text Book), zbierku príkladov (Exam Kit) a kompaktné poznámky (Pocket Notes). Navyše školitelia Akadémie pripravujú aj tzv. Course Notes, ktoré obsahujú kľúčové informácie, dodatočné články, správy posudzovateľov skúšok a príklady skúšok z minulých období.

Administratívna podpora
Akadémia poskytuje študentom administratívnu podporu počas celého trvania štúdia, vrátane prihlasovania na skúšky, zabezpečenia komunikácie so školiteľom, informovania o výsledkoch, ako aj poskytovania komplexných správ manažmentu.

Akreditované centrá Akadémie pre počítačové skúšky ACCA (Computer Based Exams, CBE) sa nachádzajú v Bratislave a v Košiciach. 

Počítačovou formou sa realizujú nasledujúce skúšky:

ACCA / FIA

FA1 Recording Financial Transaction
MA1 Management Information
   
FA2 Maintaining Financial Records
MA2 Managing Costs and Finances
   
FAB (F1) Accountant in Business
FMA (F2) Management Accounting
FFA (F3) Financial Accounting
   
LW (F4) Corporate and Business Law

Akadémia považuje štúdium FIA za systematický, dlhodobý vzdelávací proces. Preto sme navrhli kompletné osnovy v trvaní 18 - 24 mesiacov. Na základe našich skúseností navrhujeme tri doporučené cesty k absolvovaniu FIA:

  • Step by Step – táto cesta predpokladá komplexné absolvovanie všetkých 7 skúšok kvalifikácie FIA. Je vhodná pre junior účtovníkov bez praxe a relevantného vzdelania, ktorí majú len minimálne pracovné skúsenosti, alebo si potrebujú osvojiť anglickú terminológiu.
  • Convenience – nástup na štúdium na úrovni Intermediate. Vhodná pre pokročilejšie účtovnícke pozície alebo absolventov univerzít bez praxe.
  • Speed Route – začiatok štúdia na úrovni Diploma, rýchle formálne uznanie kvalifikácie, vhodné pre skúsených zamestnancov alebo ako motivácie pre kľúčové talenty. Možnosť pokračovať ďalej až k úplnej kvalifikácii ACCA.

Nasledujúca tabuľka uvádza dĺžku trvania kurzu v dňoch v závislosti od zvolenej štruktúry štúdia:

Modul Step by Step Convenience Speed Route
FA1 2 n/a n/a
MA1 2 n/a n/a
FA2 3 3 n/a
MA2 3 3 n/a
FAB 4 4 4
FFA 5 5 5
FMA 5 5 5
n/a
n/a

Rozvoj talentov

FIA pomôže Vašej organizácii osloviť na trhu práce novú skupinu ľudí, ako napríklad čerstvých absolventov a ľudí uvažujúcich o zmene kariéry a pomôže Vám identifikovať kľúčové talenty vo firme.

Reputácia

Medzinárodne uznávaná profesijná kvalifikácia vyšle pozitívny signál perspektívnym zamestnancom. Systém modulov programu FIA umožňuje navrhnúť špecifické osnovy pre jednotlivých zamestnancov alebo pracovné pozície.

Kontrola nákladov

Nie je ani potrebné ani efektívne, aby mala firma na všetkých finančných pozíciách kvalifikovaných účtovníkov. FIA Vám pomôže optimalizovať náklady a zabezpečiť lepšiu a rýchlejšiu návratnosť investícií do tréningu a rozvíjať špecifické zručnosti nevyhnutné na vykonávanie konkrétnej funkcie na danej juniorskej pozícii.

Rozvoj základných finančníckych zručností naprieč organizáciou

Nefinanční manažéri musia mať dobrú prípravu v oblasti financií a účtovníckych techník, aby mohli robiť efektívne obchodné rozhodnutia - toto vie FIA zabezpečiť.

Profesionalizmus a etika

Súčasťou štúdia FIA je absolvovanie modulu nazvaného „Foundation in Professionalism“ (Základy profesionalizmu), ktorý zabezpečí profesionálne správanie Vašich ľudí voči klientom a aplikovanie etického kódexu na pracovisku.

Dátumy

Prípravné kurzy pre jednotlivé úrovne kvalifikácie FIA organizujeme najmä pre uzatvorené skupiny účastníkov z tej istej spoločnosti, pričom sa maximálne prispôsobujeme požiadavkám zamestnávateľa. Ak máte záujem o individuálne absolvovanie FIA, pozrite si termíny otvorených kurzov v našom kalendári alebo nás kontaktujte.

Poplatky za skúšku

Modul   Poplatok v EUR*
FA1 Recording Financial Transaction 70.00
MA1 Management Information 70.00
FA2 Maintaining Financial Records 70.00
MA2 Managing Costs and Finances 70.00
FAB (F1) Accountant in Business 90.00
FMA (F2) Management Accounting 90.00
FFA (F3) Financial Accounting 90.00
ACCA Registračný/Ročný poplatok 115,00/135,00

 *Uvedené ceny skúšok sú platné pre študentov Akadémie, ktorí sa zúčastnia prípravných kurzov. Pre tých, ktorí si želajú absolvovať skúšku samostatne, bude poplatok zvýšený o administratívne náklady vo výške 30 EUR. 


Počítačové skúšky sa realizujú kedykoľvek v priebehu roka, čo dáva študentom väčšiu flexibilitu najmä v začiatkoch štúdia. Výsledky sú známe ihneď po skončení testu. 

V prípade neúspechu je možné skúšku neobmedzene opakovať.

Pre viac informácií o počítačových skúškach alebo by ste sa chceli prihlásiť na tieto skúšky, kontaktujte prosím Akadémiu

 

Kontaktujte nás

Akadémia  PwC

Akadémia PwC

vzdelávací inštitút, PwC Slovakia

Sledujte nás