Daňové školenia

Daňová Akadémia

Po úspechu daňových študijných programov Škola DPH a Škola dane z príjmov vám Akadémia v spolupráci s daňovými odborníkmi PwC pripravila aktualizovaný študijný program pod názvom Daňová Akadémia.

Pre koho je Daňová Akadémia určená?

Intenzívny študijný program je určený všetkým, ktorí potrebujú mať ucelený prehľad v problematike dane z príjmov právnických osôb a pochopiť aspekty medzinárodného zdaňovaniatransferového oceňovania.

Druhá časť školenia je vhodná pre špecialistov zodpovedných za prípravu DPH priznaní, účtovanie a odpočty DPH, vystavovanie faktúr a správne určenie DPH ošetrenia.

Prednášky sú doplnené príkladmi z praxe s dôrazom na individuálne potreby účastníkov školenia.

Čo vám účasť na programe Daňová Akadémia prinesie?

časti DPH získate prehľad o DPH pravidlách a o ich praktickom využití, čím získate vedomosti potrebné na ľahšie riešenie možných DPH problémov vo vašej praxi. Konkrétne sa zameriame na:

 • DPH ošetrenie transakcií s tovarmi a službami v rámci lokálneho aj zahraničného trhu
 • pravidlá uplatnenia odpočítania dane a povinnú úpravu odpočítania dane v nasledujúcich rokoch
 • praktické precvičenie nadobudnutých teoretických vedomostí na príkladoch z praxe v rámci komplexného príkladu

Časť Daň z príjmov v rámci problematiky dane z príjmov právnických osôb zahŕňa aj oblasť medzinárodného zdaňovania a transferového oceňovania. Cieľom kurzu je získanie uceleného prehľadu o legislatíve v oblasti dane z príjmov právnických osôb a precvičenie znalostí na praktických príkladoch so zameraním sa na:

 • výpočet dane z príjmov právnických osôb
 • medzinárodné aspekty dane z príjmov
 • princípy transferového oceňovania vrátane náležitostí dokumentácie k transferovým cenám

Školitelia

Všetci školitelia na daňovom oddelení PwC, sú špecialisti na daňovú problematiku a majú rozsiahle skúsenosti s fungovaním DzP PO a DPH v slovenských aj medzinárodných spoločnostiach rôznych odvetví: Andrej Choma, Branislav Toman, Lenka Kollárová, Marianna Kiacová, Matej Suja, Miloslav Jošt, Vladyslav Myrets, Ján Skorka, Katarína Usaková.

Sylabus

Deň 1

Daň z príjmov právnických osôb (časť 1)
 • Daňovníci s neobmedzenou/obmedzenou daňovou povinnosťou
 • Predmet dane, oslobodenia od dane
 • Výpočet základu dane
 • Daňové a nedaňové výdavky
 • Náklady daňovo uznateľné po zaplatení
 • Opravné položky, odpis a postúpenie pohľadávok 
Daň z príjmov právnických osôb (časť 2)
 • Rezervy
 • Záväzky po splatnosti
 • Daňové odpisy dlhodobého majetku
 • Zostatková cena pri vyradení dlhodobého majetku
 • Pravidlá nízkej kapitalizácie
 • Tuzemská zrážková daň
 • Odpočet daňovej straty
 • Preddavky na daň
 • Výpočet dane, podávanie daňových priznaní

Deň 2

DPH - Transakcie s tovarom
 • Dodanie tovaru 
 • Nadobudnutie tovaru z iného členského štátu
 • Miesto dodania
 • Vznik daňovej povinnosti
 • Dodanie tovaru do iného členského štátu a preukazovanie cezhraničných dodaní
 • Trojstranný obchod a reťazové transakcie
 • Osoba povinná platiť daň pri dodaní tovaru
 • Dovoz a vývoz tovaru
 • Daňový zástupca pri dovoze tovaru
 • Oslobodenie pri dovoze tovaru
 • Dodanie nehnuteľnosti
 • Spätny leasing

Deň 3

DPH - Transakcie so službami
 • Dodanie služieb
 • Miesto dodania služieb
 • Prevádzkareň na účely DPH
 • Vznik daňovej povinnosti
 • Osoba povinná platiť daň
 • Tuzemské samozdanenie
 • Oslobodené služby od dane s nárokom a bez nároku na odpočet dane 
 • Dodanie a nájom nehnuteľností

Deň 4

DPH - Odpočítanie dane a ďalšie dôležité témy
 • Odpočítanie dane 
 • Koeficient a pomerné odpočítanie dane
 • Úprava odpočítanej dane pri investičnom majetku
 • Dobropisy a ťarchopisy a ich vykazovanie
 • Vrátenie nadmerného odpočtu – lehoty, princípy
 • DPH reporty a Intrastat 
 • Komplexný príklad
 • Základ dane

Deň 5

Medzinárodné zdaňovanie a transferové oceňovanie
 • Základné princípy medzinárodného zdaňovania
 • Stála prevádzkareň
 • Zrážková daň
 • Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia
 • Smernice Európskej únie v oblasti dane z príjmov
 • Základné princípy transferového oceňovania
 • Metódy transferového oceňovania
 • Základné modely podnikania
 • Dokumentácia k transferovým cenám

Dodacie podmienky, obchody v rade a ich DPH dopady

Poldňový interaktívny workshop je zameraný na medzinárodné obchodné podmienky a ich význam pri uzatváraní zmlúv. Workshop sa zaoberá aj praktickými dosahmi uplatňovania DPH v reťazci, ako aj výhodami a obmedzeniami spojenými s týmito podmienkami.

Obsah:

 • Úvod do medzinárodných obchodných podmienok: história a vývoj po roku 2000.
 • Význam zmluvných štandardov a ich právna záväznosť.
 • Definícia obchodných podmienok: zodpovednosť kupujúceho a predávajúceho, prerozdelenie rizík a nákladov.
 • Praktické dopady a obmedzenia obchodných podmienok.
 • Priradenie prepravy konkrétnej tovarovej transakcie podľa európskych pravidiel a rozsudkov Súdneho dvora EÚ.
 • DPH dopady na reťazové dodávky tovaru: oslobodenie od DPH a povinnosť zaregistrovať sa pre DPH v EÚ.
 • Príklady reťazových transakcií v rámci aj mimo EÚ.

Školiteľ

Jan Skorka

Ján Skorka je riaditeľom na daňovom oddelení spoločnosti PwC a v súčasnosti vedie tím, ktorý sa špecializuje na nepriame dane. Má viac ako osemnásťročné skúsenosti v oblasti daní. Je licencovaným daňovým poradcom a členom metodicko-legislatívnej komisie pre DPH. Orientuje sa na finančný, realitný, automobilový a výrobný sektor. Pre týchto klientov riadil mnohé projekty zamerané na obchody v rade, výpočet koeficientu pre pomerné odpočítanie dane, úpravu odpočítanej dane pri investičnom majetku a na uplatnenie oslobodenia od DPH.

Čo hovoria naši absolventi?

„Školenie hodnotím pozitívne. Oceňujem odborný, profesionálny prístup lektoriek, ako aj veľmi dobre spracované študijné materiály. Prípadová štúdia a praktické príklady boli veľmi užitočné a obohatili študijné materiály. Školenie vrelo odporúčam.“

Ľubica Zaťková, Účtovník

„Veľmi dobré školenie na vysokej odbornej úrovni, s výborne spracovanými materiálmi. Ďakujem a odporučím ho aj ostatným kolegom.“

Tatiana Krchnavá, Manažér pre reporting

Kontaktujte nás

Akadémia PwC

Akadémia PwC

vzdelávací inštitút, PwC Slovakia

Sledujte nás