CIPD L7 - medzinárodná kvalifikácia v HR - úroveň 7

Kvalifikácia CIPD vám pomôže získať kľúčové vedomosti a zručnosti v oblasti ľudských zdrojov a profesionálne uznanie s medzinárodným certifikátom.


Program je vhodný pre HR odborníkov:

 • so skúsenosťami
 • v seniornejších pozíciách s cieľom rozšíriť a prehĺbiť si schopnosti a vedomosti pri stanovovaní HR stratégie
 • ktorí majú záujem ovplyvňovať ľudí s cieľom pracovať na svojom rozvoji

CIPD Advanced Diploma in Strategic People Management je ideálny tréning pre ďalší rozvoj vašej HR kariéry. Poskytne vám širší pohľad na výzvy, ktorým HR v súčasnosti čelí, pomôže vám rozvíjať si schopnosti, vyhodnocovať efektívnosť HR modelov a postupov a zlepšiť si svoje plánovacie a analytické zručnosti a riešenie problémov

CIPD ako medzinárodne uznávaný program:

 • prináša strategické informácie o kľúčových oblastiach riadenia ľudských zdrojov
 • poskytuje prístup k poznatkom z výskumov od popredných svetových odborníkov na ľudské zdroje, vďaka ktorým môžete čeliť súčasným výzvam, inšpirovať ostatných a ovplyvňovať zmeny
 • poskytuje pridružené členstvo (doc. CIPD) a po úspešnom absolvovaní diplomovej skúšky môžu uchádzači s príslušnými odbornými skúsenosťami požiadať o charterové členstvo
 • pomôže vám rozvíjať kariéru a ovplyvňovať dôležité procesy v spoločnosti
   

Štruktúra programu

 • 12-mesačný program pozostáva z workshopov (13 vyučovacích dní) a ďalších vzdelávacích aktivít.
 • Účastníci musia v priebehu školenia vypracovať písomné výskumné úlohy.
 • Vyučovanie prebieha v priestoroch Akadémie PwC alebo online.
 • Celú výučbu realizujú skúsení HR odborníci z PwC, ktorí sú akreditovaní na vyučovanie CIPD.
 • Školenie prebieha v angličtine.

Lektorka CIPD školení

Vanda Šinková má bohaté skúsenosti v oblasti riadenia ľudských zdrojov, v súčasnosti vedie CIPD Center of Excellence pre Akadémie PwC v strednej a východnej Európe a vyučuje CIPD kvalifikáciu v niekoľkých krajinách strednej a východnej Európy. Vanda viedla HR oddelenie PwC na Slovensku, bola zodpovedná za riadenie ľudských zdrojov, ako aj za riadenie zmien a rozvoj talentov.

 

O CIPD a Akadémii PwC

CIPD je profesionálna vzdelávacia organizácia pre manažérov v oblasti ľudských zdrojov. Už viac ako 100 rokov presadzuje profesionálne štandardy pre rozvoj riadenia ľudských zdrojov a rozvoj zamestnancov a pozitívne zmeny vo svete práce s cieľom zlepšiť prácu a pracovný život.

Nová mapa profesií CIPD nastavuje medzinárodné štandardy pre oblasť ľudských zdrojov a podporuje súbor kvalifikácií, ktoré spájajú odborníkov všetkých HR špecializácií a skúseností.

PwC je líder v oblasti poradenských služieb, Akadémia PwC je schválené študijné Centre of Excellence pre kvalifikácie CIPD.

V Akadémii PwC máme rozsiahle skúsenosti s poskytovaním odborných kvalifikácií a ročne vyškolíme viac ako 10 000 študentov - kvalifikovaných špecialistov v rôznych odborných oblastiach, vrátane HR. Naši lektori CIPD sú poprední konzultanti v oblasti HR, ktorí sú certifikovaní a majú rozsiahle odborné a školiteľské zručnosti.

Akadémia PwC vám dáva príležitosť získať z globálnej siete PwC a jej skúseností, znalostí a aplikovanej praxe, aby ste získali najvyššiu pridanú hodnotu pre váš biznis a kariéru.
 

Práca a pracovný život v meniacom sa podnikateľskom prostredí

 • Ako environmentálne zmeny ovplyvňujú zamestnanosť, prácu a riadenie ľudí v spoločnostiach.
 • Súčasný a krátkodobý rozvoj ľudí v prostredí biznisu a manažmentu.
 • Ako zmeny, inovácie a kreativita môžu podporiť zvýšenie produktivity v spoločnostiach.
 • Kľúčové vzájomné vzťahy medzi záväzkami spoločností v oblasti etiky, udržateľnosti, diverzity a blahobytu.
   

Stratégie riadenia a rozvoja ľudí s cieľom zvýšiť výkonnosť

 • Výhody zladenia postupov ľudí s firemnou stratégiou a kultúrou.
 • Ako vývoj postupov v oblasti riadenia ľudí zlepšuje výkonnosť organizácie a skúsenosti zamestnancov.
 • Súčasná prax v hlavných oblastiach riadenia a rozvoja ľudí.
 • Úloha a vplyv ľudí na profesionálov v rôznych prostrediach.
   

Osobná efektívnosť, etika a zmysel pre biznis

 • Ako modelovať princípy a hodnoty podporujúce inkluzívnosť zamerané na maximalizáciu prínosu ľudských zdrojov pre spoločnosti.
 • Ako dosiahnuť a udržať náročné obchodné výsledky pre seba a spoločnosti.
 • Ako aplikovať učenie na zvýšenie osobnej efektívnosti.
 • Ako ovplyvňovať ostatných počas rozhodovania a zároveň prejavovať odvahu a presvedčenie.
   

Podnikateľský výskum v praxi ľudí

 • Ako naplánovať výskumný projekt zameraný na zvýšenie hodnoty v spoločnosti.
 • Ako zdôvodniť najvhodnejšie výskumné metódy na zhromažďovanie údajov pre vybraný projekt.
 • Ako analyzovať dáta, aby ste mohli robiť rozhodnutia a poskytovať informácie o podnikaní a riadení ľudí.
 • Ako navrhovať odporúčania na základe záverov získaných z výskumu a analýzy.
   

Strategické pracovnoprávne vzťahy

 • Rôzne pohľady na pracovnoprávne vzťahy a na to, ako ovplyvňujú úlohy ľudí, profesionálov a líniových manažérov.
 • Ako môžu externé inštitúcie formovať pracovnoprávne vzťahy na organizačnej úrovni.
 • Ako môžu HR odborníci v spolupráci so zamestnancami a odborovými zväzmi udržiavať porozumenie a schopnosť navzájom sa počúvať.
 • Ako HR odborníci pracujú so zamestnancami a odbormi na zmiernení organizačných rizík.
   

Zdroje a riadenie talentov na udržanie úspechu

 • Vplyv meniaceho sa podnikateľského prostredia na zdroje a stratégiu a prax riadenia talentov.
 • Stratégie náboru a výberu organizácií.
 • Význam plánovania nástupníctva na podporu udržateľnej výkonnosti v spoločnosti.
 • Prístupy k zlepšeniu individuálnych a tímových výkonov.
   

Strategické riadenie odmien

 • Účinné stratégie odmeňovania a politické rámce.
 • Hodnota prístupu „celkových odmien“.
 • Platové štruktúry a prístupy k určovaniu úrovní platov.
 • Význam organizačných prístupov k dodržiavaniu etických postupov a postupov odmeňovania.
   

Učenie zlepšené technológiou

 • Hlavný technologický vývoj a jeho vplyv na koncepciu a prax učenia a vývoja.
 • Rôzne technologické riešenia a ich význam v rámci učenia a vývoja.
 • Implementácia učebných technológií v organizáciách.
 • Úloha údajov pri zlepšovaní efektívnosti poskytovania organizačného učenia a rozvoja.
   

Čo hovoria naši absolventi?

 • „Ako personálna manažérka zodpovedná za slovenskú pobočku si uvedomujem, že nie je vždy ľahké byť dokonalým v každej oblasti ľudských zdrojov a mať prehľad o všetkých aktuálnych trendoch a osvedčených postupoch v personalistike. Kurz na získanie kvalifikácie CIPD mi dal možnosť prejsť si hlavné oblasti personálnej práce, na chvíľu sa zastaviť a popremýšľať, čo môžem vo svojom profesionál-nom živote robiť inak a najmä lepšie. Ponúkol mi kombináciu odborných prednášok a možnosti vymieňať si skúsenosti ohľadom osvedčených postupov s ostatnými kolegami pracujúcimi v oblasti personalistiky v iných sektoroch.“

  Tatiana Lehocká, Manažér ľudských zdrojov

Kontaktujte nás

Akadémia PwC

Akadémia PwC

vzdelávací inštitút, PwC Slovakia

Sledujte nás