Základný certifikát v HR - CHRP

CIPD Základný certifikát v HR

(The Foundation Certificate in Human Resources Practice - CHRP) je kvalifikácia vhodná pre tých, ktorí pracujú alebo zamýšľajú pracovať v oblasti HR a majú záujem rozšíriť si svoje vedomosti a zručnosti alebo chcú podporiť svoju kariéru profesijnou kvalifikáciou CIPD.

CHRP s Akadémiou

 • Študijný program pokrýva všetky kľúčové oblasti HR.
 • Program je interaktívny, podporuje vytváranie kontaktov s ostatnými študentmi a používa prípadové štúdie.
 • Výsledky najnovších výskumov a poznatky odovzdávané prostredníctvom študijných materiálov a online platformy.
 • Skúšky sú vo forme vypracovania reportov, esejí, alebo praktických cvičení so spätnou väzbou.
 • Kurz je v anglickom jazyku.
 • Študenti majú nepretržitú podporu zo strany školiteľa počas celej doby štúdia.
 • Akadémia má status CIPD Centre of Excellence pre Akadémie v CEE regióne.

 

Názov modulu

Počet dní

Úvodný webinár

Intro Webex

1

 Unit I.

3DEP - HR profesionál

3HRC - Princípy fungovania organizácií a rola HR

1

1

Unit II.

3RAI - Riadenie, zaznamenávanie, analýza a využitie informácií v HR

3SCO – Zavádzanie zmien v organizácii a rozvojových aktivít

3RTO - Získavanie a rozvoj talentov

1

1

2

Unit III.

3PRM - Riadenie výkonu a odmeňovanie

2

Unit IV.

3DES - Príprava a nastavenie vzdelávacích aktivít

1

Štandardná registrácia

2 550 EUR + DPH

Registračné a študentské poplatky CIPD              

245 EUR + DPH

HR Profesionál

 • Oboznámite sa s tým, aké zručnosti, znalosti a správanie sa vyžadujú od efektívneho personalistu, či už generalistu alebo špecialistu.
 • Naučíte sa, ako načas a efektívne poskytovať HR služby vyhovujúce potrebám organizácie.
 • Zamyslíte sa nad vlastnými potrebami rozvoja, zostavíte si plán osobného rozvoja a cielene ho budete napĺňať.

Princípy fungovania organizácií a rola HR

 • Účel organizácie a jej prevádzkové prostredie.
 • Informácia o štruktúre, kultúre a funkciách organizácie.
 • Úloha HR v organizácii a využitie HR činností na podporu dosahovania cieľov organizácie.

Riadenie, zaznamenávanie, analýza a využitie informácií v HR

 • Údaje potrebné pre personalistiku (presnosť dát), manažment údajov vo všetkých oblastiach HR (plánovanie, nábor, výber, výkon a odmeňovanie, absencia, disciplinárne konania).
 • Zaznamenávanie, riadenie a uchovávanie HR údajov (manuálne alebo elektronicky) a ich právne implikácie.
 • Interpretácia a analýza HR informácií a jasné a presné prezentovanie zistení potrebných pri rozhodovaní.

Zavádzanie zmien v organizácii

 • Identifikovanie hlavných faktorov, ktoré treba zvážiť pri zavádzaní  zmeny  v organizácii a pochopenie dôvodu zmeny – interné a externé faktory.

Príprava a nastavenie vzdelávacích a rozvojových aktivít

 • Pochopíte faktory, ktoré môžu ovplyvňovať dizajn vzdelávacích a rozvojových aktivít.
 • Oboznámite sa s rôznymi metódami a nástrojmi pre podporu vzdelávacích a rozvojových aktivít a ich použitie, výhody a nevýhody.
 • Naučíte sa nastaviť vzdelávacie a rozvojové aktivity v organizácii. 

Získavanie talentov

 • Úvod do procesu náboru a plánovania ľudských zdrojov, faktory ovplyvňujúce plánovanie, nábor a výber nových zamestnancov.
 • Identifikovanie vhodných metód náboru a výberu zamestnancov; prínosy získania pracovných síl s rôznorodými schopnosťami.
 • Vypracovanie pracovnej náplne, inzerovanie pracovnej pozície, výber kandidátov, osobný alebo telefonický pohovor, ponuka pracovnej pozície, zamietnutie uchádzača.
 • Zaužívaná prax pri uvádzaní nových a udržaní si  existujúcich zamestnancov. 

Riadenie výkonu a odmeňovanie      

 • Získate vedomosti o tom, akým spôsobom môžu motivačné teórie a súvisiace nástroje pozitívne vplývať na podnikateľské ciele.
 • Overená prax pri hodnotení výkonu a rola finančných a nefinančných benefitov, kľúčové faktory pri nastavovaní systému odmeňovania.
 • Ako správne viesť hodnotiaci rozhovor.

Kontaktujte nás

Akadémia PwC

Akadémia PwC

vzdelávací inštitút, PwC Slovakia

Sledujte nás