CIPD L5 - medzinárodná kvalifikácia v HR - úroveň 5

CIPD kvalifikácia vás prepojí s vašimi kolegami z brandže a naučí vás využívať stratégie, ktoré budete môcť uplatniť pri rozširovaní svojich vedomosti a zručnosti a rýchlejšom kariérnom raste.

Kvalifikácia CIPD Associate Diploma in People Management je pre vás ideálna, ak sa radi venujete rozvoju a riadeniu ľudí. Vďaka nej si rozšírite vedomosti v oblasti ľudských zdrojov – a pomôže vám sústrediť sa na to, čo je pre vás najdôležitejšie.

 • Stavajte na svojich doterajších znalostiach a excelujte v oblasti riadenia ľudských zdrojov.
 • Rozšírte a prehĺbte svoje vedomosti v takých oblastiach, akými sú vytváranie a formovanie personálnej stratégie, budovanie personálnej praxe, kde sa rozhodnutia robia na základe získaných dôkazov, riadenie zmien, posilňovanie a podpora pracovnoprávnych vzťahov, riadenie talentov, pracovný výkon a strategické odmeňovanie i mnoho iných.
 • Spravte ďalší krok smerom k seniornejšej pozícii v oblasti personalistiky.

Kurz je vhodný pre ľudí s maximálne 10-ročnou odbornou praxou, ktorí sú zodpovední za určitú personálnu oblasť (napr. prijímanie nových zamestnancov, odmeňovanie, riadenie talentov, vzťahy so zamestnancami, personálne analýzy a pod.), alebo ľudí, ktorí pracujú na pozícii HR Business Partner či ako riaditelia celého personálneho úseku a chcú odborne rásť, príp. mať väčší vplyv na podnikateľskú činnosť firmy.

Informácie o CIPD a Akadémii PwC

 • CIPD (Chartered Institute of Personnel and Development) je profesijná organizácia združujúca odborníkov na ľudské zdroje. Už vyše 100 rokov sa zasadzuje o vytváranie lepších pracovných podmienok a kvalitnejšieho pracovného života tým, že stanovuje profesijné štandardy pre HR a rozvoj ľudí a podporuje pozitívne zmeny vo svete práce.
 • Nová Mapa Profesií z dielne CIPD stanovuje medzinárodný štandard pre oblasť personalistiky. Podporuje súbor kvalifikácií, ktoré prepájajú odborníkov všetkých špecializácií skúseností, aby vytvárali lepšiu profesijnú budúcnosť.
 • PwC je globálnym lídrom v oblasti podnikového poradenstva a Akadémia PwC je schváleným študijným centrom na získanie kvalifikácií CIPD.
 • V Akadémii PwC máme bohaté skúsenosti s prípravou na získanie mnohých profesijných kvalifikácií, pričom ročne vyškolíme vyše 10 000 ľudí v rozličných odborných oblastiach vrátane personalistiky. Naši CIPD lektori a školitelia patria medzi popredných konzultantov v oblasti ľudských zdrojov. Sú držiteľmi potrebných certifikátov a majú bohaté pedagogické skúsenosti a komunikačné zručnosti.
 • Akadémia PwC vám poskytuje príležitosť profitovať z poznatkov a praktických skúseností, ktoré zhromaždila globálna sieť PwC, aby ste mali istotu, že prinesiete tú najvyššiu hodnotu do vašej organizácie.

Prínosy a výhody programu

Širšie a bohatšie znalosti, väčšie zručnosti a vyššia sebadôvera v najdôležitejších profesiách, tak ako sú uvedené v novej mape profesií, ktorú vypracovala CIPD, sú len niektoré z výhod, ktoré získate. Budete sa učiť a rozvíjať svoje znalosti a zručnosti prostredníctvom kritického posudzovania výsledkov akademického výskumu a osvedčených obchodných postupov, debatami a výmenou informácií so školiteľom i ostatnými účastníkmi kurzu. Inšpiruje vás to a povzbudí, aby ste nadobudnuté poznatky a znalosti uplatňovali vo svojej každodennej práci, a budete sa učiť na základe vlastných skúseností. Hrdé členstvo v komunite vzdelávajúcich sa profesionálov v oblasti personalistiky a lídrov z popredných organizácií pôsobiacich v regióne strednej a východnej Európy je ďalším benefitom a vynikajúcou príležitosťou na networking a benchmarking.

Navyše všetky získané kvalifikácie vás približujú k členstvu v CIPD, vďaka ktorému získate celoživotného kariérneho partnera a uznanie za svoje znalosti a profesionalitu.

Členstvo v CIPD je zároveň znakom medzinárodne uznávanej profesijnej odbornosti. Jasne demonštruje vaše znalosti a vplyv v rámci personalistiky. Keď sa zaregistrujete na získanie určitej kvalifikácie, pripojíte sa k CIPD ako člen-študent (Student Member); čo je prvým krokom na vašej ceste za plnohodnotným členstvom v CIPD. Budeme vás podporovať a povzbudzovať po celý čas štúdia a takisto vám budeme pomáhať, aby ste dosahovali väčší vplyv. Získate prístup k rozsiahlym zdrojom, akým sú výsledky odborného výskumu CIPD, časopisy, informačné letáky, asistenčné linky a online komunity, ktoré vám pomôžu vybudovať vašu sieť. Keď svoje kvalifikačné štúdium úspešne zavŕšite, stanete sa pridruženým členom CIPD (CIPD Associate Membership) a za meno si budete môcť pridať titul „Assoc CIPD“. Zvýši to vašu dôveryhodnosť ako odborníka, pozdvihne váš profil na vyššiu úroveň a otvorí dvere novým pracovným príležitostiam.

Čo budete študovať?

Zdokonalíte svoje znalosti v oblasti riadenia ľudských zdrojov. Budete sa zameriavať sa situácie, ktoré sa vyskytujú v bežnom živote a osvojíte si najdôležitejšie formy správania odvodené z novej mapy profesií z dielne CIPD, ktorá vychádza z kumulatívnych poznatkov tisícok odborníkov.

 

 

Štruktúra programu

 • 12-mesačný program pozostáva z workshopov (11 vyučovacích dní) a pestrej palety iných vzdelávacích aktivít.
 • Počas programu budete vypracovávať písomné zadania, ktoré sa potom budú hodnotiť.
 • Jednotlivé moduly sa budú preberať buď prezenčnou formou v priestoroch Akadémie PwC alebo dištančnou formou cez internet.
 • Školenie bude prebiehať v angličtine.

Kto vás bude školiť?

Vanda Šinková
Workshopy vedú akreditovaní experti PwC, ktorí sú zároveň skvelými školiteľmi s bohatými skúsenosťami, ako prístupnou formou uviesť účastníkov kurzu do rôznych tém v oblasti personalistiky a ich praktickým využitím. Počas kurzu dostanete študijné materiály, ktoré vypracovala CIPD a odborníci PwC, ako aj plnú podporu od prednášajúcich.

Obsah programu

Časť I (2 dni)

Výkonnosť organizácie a organizačná kultúra v praxi
 • Pochopiť súvislosti medzi organizačnou štruktúrou, stratégiou a prostredím, v ktorom podnikateľský subjekt funguje.
 • Pochopiť organizačnú kultúru a teoretické pohľady na to, ako sa ľudia správajú v práci.
 • Pochopiť, ako prax zamestnancov napomáha dosahovať podnikateľské ciele a zámery.

 

Časť II (1 deň)

Prax založená na získaných dôkazoch

 • Pochopiť stratégie pre efektívne kritické myslenie a rozhodovanie.
 • Pochopiť dôležitosť stratégií pre prijímanie rozhodnutí s cieľom riešiť otázky spojené s praxou zamestnancov.
 • Naučiť sa merať dopad a hodnotu praxe zamestnancov na, resp. pre organizáciu.

Časť III (1 deň)

Profesionálne správanie a hodnotenie ľudí

 • Naučiť sa prejavovať profesionálne a etické správanie v kontexte zamestnaneckej praxe.
 • Naučiť sa presadzovať inkluzívne stratégie a stratégie vytvárané vo vzájomnej spolupráci na vybudovanie pozitívnych pracovných vzťahov.
 • Naučiť sa prejavovať osobné odhodlanie ďalej sa vzdelávať, profesijne sa rozvíjať a zlepšovať výkonnosť v práci.

Časť IV (1 deň)

Riadenie pracovnoprávnych vzťahov

 • Porozumieť hlasu zamestnancov, ich angažovanosti a praktikám s cieľom podporiť ich lepší pracovný život.
 • Pochopiť rozličné formy konfliktného správania a riešenia sporov.
 • Pochopiť, ako zákonným spôsobom riadiť výkonnosť zamestnancov a riešiť disciplinárne priestupky a sťažnosti.
 • Pochopiť, akú úlohu hrajú zamestnanecké orgány v pracovnoprávnych vzťahoch.

Časť V (2 dni)

Riadenie talentov a plánovanie pracovnej sily

 • Pochopiť súčasné kľúčové trendy na trhu práce a ich význam pre plánovanie pracovnej sily.
 • Pochopiť účel a dôležitosť plánovania pracovnej sily.
 • Pochopiť účel a dopad efektívneho riadenia talentov.
 • Pochopiť dôležitosť riadenia zmluvných dohôd a efektívneho začleňovania novo prijatých pracovníkov do organizácie.

Časť VI (2 dni)

Odmeňovanie za pracovný výkon a prínos pre organizáciu

 • Pochopiť dopad rôznych prístupov k odmeňovaniu zamestnancov a balíčkov výhod.
 • Naučiť sa chápať poznatky získané z porovnávacích údajov s cieľom informovať o prístupoch k  odmeňovaniu.
 • Pochopiť úlohu expertov na personalistiku pri podporovaní manažérov jednotlivých sekcií, keď prijímajú rozhodnutia ohľadom odmeňovania.

Časť VII (2 dni)

Rozvoj schopností viesť a riadiť pracovný kolektív

 • Pochopiť význam vedenia a riadenia ako aj dôležitosť požadovaných s tým súvisiacich znalostí, zručností a správania.
 • Pochopiť celý rad rôznych vzdelávacích programov a iniciatív zameraných na rozvoj lídrov a manažérov.
 • Porozumieť efektivite iniciatív a programov na rozvoj líderských a manažérskych schopností.

Kontaktujte nás

Akadémia PwC

Akadémia PwC

vzdelávací inštitút, PwC Slovakia

Sledujte nás