Zrážková daň

Zrážková daň je definovaná v § 43 zákona o dani z príjmov. Platiteľ dane (FO alebo PO) má povinnosť daň vybrať a zároveň príjemcovi vyplatiť plnenie znížené o zrážkovú daň. Uplatňujú sa tri druhy sadzieb vo výške 7 %, 19 % a 35 %, ktoré závisia od druhu príjmu.

Najvyššia daňová sadzba vo výške 35 % sa vzťahuje na príjmy platené osobe daňovníkovi z nezmluvného štátu (alebo ak platiteľ nevie preukázať konečného príjemcu). 

Sledujte nás