Štatutárny audit

Štatutárny audit je overovanie individuálnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky a overovanie individuálnej alebo konsolidovanej výročnej správy podľa zákona č. 423/2015 Z.z. z 11. novembra 2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Audítorské služby >

Sledujte nás