Odvody

Príjem zo závislej činnosti a príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (SZČO) podliehajú odvodom na zdravotné a sociálne poistenie. Vymeriavacím základom je vo všeobecnosti buď celkový zdaniteľný príjem (pri zdravotnom poistení), alebo zdaniteľný príjem do výšky mesačného maximálneho vymeriavacieho základu (pri sociálnom poistení).  Zamestnanec zväčša prispieva do nasledujúcich fondov sociálneho poistenia: nemocenské poistenie, dôchodkové (zahŕňa starobné a invalidné) poistenie a poistenie v nezamestnanosti. 

Posudzovanie povinnosti platiť konkrétny druh poistenia závisí zväčša od pracovnoprávneho vzťahu a existujú aj výnimky z ich platenia (napr. pre predtým dlhodobo nezamestnaných, pracujúcich dôchodcov).

Sledujte nás