CSRD

Smernica o vykazovaní informácií o udržateľnosti podnikov (Corporate Sustainability Reporting Directive) vstúpila do platnosti v EÚ 5. januára 2023. Jej cieľom je poskytovať komplexné a porovnateľné informácie o vplyve podnikov na životné prostredie a spoločnosť, a tým uľahčiť prechod k udržateľnému hospodárstvu. Upravuje predchádzajúcu smernicu o nefinančnom reportingu – rozširuje okruh podnikov s povinnosťou zverejňovať informácie a zvyšuje nároky na obsah zverejnení podľa definovaných štandardov (pozri ESRS). Po transpozícii smernice budú mať povinnosť zverejňovať informácie o udržateľnosti všetky veľké podniky a všetky podniky kótované na burze (okrem mikropodnikov). Prvé zverejnenia podľa CSRD sa očakávajú v roku 2025 za obdobie 2024.

Dodržiavanie regulačných predpisov >

ESG a zodpovedné podnikanie >

Sledujte nás