Tax & Legal Alert

Oboznámte sa s aktuálnym dianím na poli slovenskej daňovej legislatívy

Novinky a zmeny v oblasti DPH a elektronických schránok

Indirect Tax Alert, október 2016, vydanie 5 V tomto vydaní Vás oboznamujeme o pripravovanej zmene vo vykazovaní v kontrolnom výkaze a zavádzaní elektronických schránok právnických osôb pre elektronickú komunikáciu s orgánmi verejnej moci. Takisto Vás informujeme aj o nedávnych rozsudkoch Súdneho dvora Európskej únie č. C-516/14 Barlis 06 – Investimentos Imobiliários e Turísticos SA ohľadom obsahu faktúr a č. C-518/14 Senatex GmbH, ktorý sa týka retrospektívnej opravy faktúr v súvislosti s nárokom na odpočet DPH.

Európska komisia prišla k záveru

Tax and Legal Alert, september 2016, vydanie 4 Médiá priniesli informáciu o vydaní rozhodnutia Európskej komisie („EK“) v súvislosti s vyšetrovaním štátnej pomoci poskytnutej spoločnosti Apple v Írsku, pričom ide najmä o vzájomné dohody ohľadne alokácii zisku a korporátneho zdaňovania. Vo svojom stanovisku prišla EK k záveru, že Apple ťažil z neoprávnenej štátnej pomoci poskytnutej Írskom a tak nariaďuje plné vrátenie nezákonne poskytnutej štátnej pomoci vo výške až 13 miliárd Eur spolu s prislúchajúcim úrokom.

Novinky a zmeny v oblasti DPH a daňového poriadku

Indirect Tax Alert, august 2016, vydanie 4 V tomto vydaní Vám prinášame informácie o návrhoch novely zákona o DPH a novely daňového poriadku, ktoré sú aktuálne v schvaľovacom legislatívnom procese. Návrh novely zákona o DPH odkladá uplatňovanie samozdanenia pri dovoze tovaru, upresňuje pravidlá odpočtu DPH zahraničných podnikateľov a zavádza úrok zo zadržaného nadmerného odpočtu. Predkladaný návrh novely daňového poriadku za účelom zefektívnenia daňového konania upravuje inštitút predbežného opatrenia, taktiež sa upravuje vytýkacie konanie a zavádza sa nový inštitút skráteného vyrubovacieho konania tzv. vyrubovací rozkaz. Zistite viac

Smernice proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam

Tax and Legal Alert, júl 2016, vydanie 3, Ministri financií 28 krajín EÚ dosiahli na zasadnutí dňa 21. júna 2016 politickú dohodu o smernici Rady, ktorou sa stanovujú pravidlá boja proti praktikám vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam (tiež známu ako ATAD – „Anti-Tax Avoidance Directive“). Kľúčové opatrenia v ATAD: daňová uznteľnosť úrokov, pravidlá pre zdaňovanie pri presune z daňovej jurisdikcie, všeobecné pravidlo proti zneužívaniu, CFC pravidlá (controlled foreign corporation), Pravidlá zamerané proti rozdielnemu zdaňovaniu hybridných spoločností alebo hybridných nástrojov.

Podávanie colných vyhlásení elektronicky

Indirect Tax Alert, jún 2016, vydanie 3 Dňom 1. mája 2016 nadobudol účinnosť nový Colný kódex Únie (UCC, Union Customs Code). Základné princípy fungovania colného konania zostávajú novou colnou legislatívou nedotknuté, tzn. tovar dovážaný z krajín mimo EÚ a vyvážaný do týchto krajín musí byť aj naďalej predmetom colného konania. Avšak došlo k viacerým zmenám, pričom niektoré možno považovať za zásadné, a to vo vzťahu k novým výhodám, ako aj naopak sprísneniu niektorých pravidiel.

Contact us

Todd Bradshaw
Country Managing Partner
Tel: +421 2 59350 600
E-mail

Christiana Serugová
Partner, líder daňového oddelenia
Tel: +421 2 59350 614
E-mail

Eva Fričová
Senior manažér
Tel: +421 2 59350 613
E-mail

Daniela Vojtková
Manažér
Tel: +421 2 59350 779
E-mail

Sledujte nás