Predchádzajúce prieskumy HR Pulse

HR Pulse je séria prieskumov spoločnosti PwC v spolupráci s biznis magazínom Profit. Naším spoločným cieľom je zisťovať, ako vnímajú riaditelia HR oddelení firiem pôsobiacich na Slovensku súčasné trendy v riadení HR.

 

HR Pulse: Rola HR pri riadení zmien

Šiesty prieskum je z decembra 2014. V tomto prieskume sme sa zamerali na change manažment a zisťovali sme, aká je rola HR oddelení pri riadení zmien a do akej miery je na Slovensku HR oddelenie integrovanou súčasťou a ambasádorom change manažmentu.

Vo výstupnej správe vám prinášame hlavné zistenia našej iniciatívy:

 • 80 % HR lídrov má v pláne posilniť svoju rolu ako strategického zmenového partnera
 • 42 % firiem nemá manažérov preškolených na aplikáciu nástrojov change manažmentu
 • 51 % firiem zapája reprezentanta HR oddelenia do významných biznis zmien
 • 33 % HR lídrov uviedlo, že change manažment je súčasťou všetkých kľúčových projektov v ich organizácii
 • 22 % firiem na Slovensku nemá jasne zadefinovanú rolu change manažmentu
 • 51 % firiem nemá definovanú entitu, ktorá by riadenie zmien v ich organizácii zastrešovala
 • 51 % firiem stanovuje člena HR oddelenia ako manažéra projektov významných biznis zmien

Stiahnite si výstupnú správu prieskumu „HR Pulse: Rola HR pri riadení zmien“

 

HR Pulse: Elektronizácia HR služieb

Piaty zo série prieskumov sme publikovali v apríli 2014. Zámerom bolo identifikovať hlavné oblasti elektronizácie HR služieb a rolu HR oddelenia pri zavádzaní týchto zmien.

Vo výstupnej správe vám prinášame hlavné zistenia našej iniciatívy:

 • Digitalizácia HR je už v tomto roku súčasťou stratégie 64% firiem.
 • Vo viac ako polovici (53 %) firiem je HR samotným iniciátorom digitalizačných projektov.
 • Polovica firiem (51 %) elektronizuje rozvoj a vzdelávanie zamestnancov a takmer polovica (47 %) riadenie výkonu.
 • Väčšina zapojených spoločností už implementovala projekty zamerané na zlepšenie flexibility práce.
 • Plánom dominuje knowledge manažment, zlepšenie internej komunikácie (blogging a video messaging) a podpora spolupráce a komunikácie zákazníkov so zamestnancami.

Stiahnite si výstupnú správu prieskumu „HR Pulse: Elektronizácia HR služieb“

 

HR Pulse: Ako ovplyvňuje nestabilná hospodárska situácia trend vo vysielaní zamestnancov do zahraničia?

Štvrtý zo série prieskumov sme zrealizovali v septembri 2013. Zmyslom nášho prieskumu bolo zistiť, či a ako sa vo firmách na Slovensku zmenila v posledných rokoch situácia ohľadom vysielania zamestnancov do zahraničia.

Aké zistenia priniesol náš prieskum?

 • Každá druhá organizácia dnes vysiela zamestnancov do zahraničia a tendencia je rastová
 • Najčastejšie typy vyslaní na Slovensku sú krátkodobé vyslania (1 až 6 mesiacov), dlhodobé vyslania (7 mesiacov až 5 rokov) a časté služobné cesty do zahraničia
 • Vyslanie je súčasťou talent manažmentu
 • Vysielanie zvyšuje administratívnu záťaž firiem.  Existuje však zopár užitočných rád, ktoré vás čiastočne odbremenia
 • Čo všetko zvažovať a čo určite neopomenúť

Stiahnite si výstupnú správu prieskumu „HR Pulse: Ako ovplyvňuje nestabilná hospodárska situácia trend vo vysielaní zamestnancov do zahraničia?“

 

HR Pulse: Ako plánujú firmy reagovať na pripravovanú daňovú a odvodovú legislatívu?

V treťom zo série prieskumov, ktorý sme realizovali v októbri 2012, sme zisťovali, či a ako plánujú firmy reagovať na zmeny, ktoré prinesie daňová a odvodová legislatíva platná od 1. januára 2013. Zaujímalo nás, aké opatrenia plánujú firmy implementovať na kompenzáciu zníženého čistého príjmu zamestnancov a či a aké kroky plánujú podniknúť v zmysle optimalizácie zvýšených personálnych nákladov.

Výstupnú správu prieskumu „HR Pulse: Ako plánujú firmy reagovať na pripravovanú daňovú a odvodovú legislatívu?“ poskytneme na vyžiadanie. Prosím kontaktuje nás.

 

HR Pulse: Ako vnímajú HR riaditelia miléniovú generáciu a ako vníma zamestnanie ona?

Druhý zo série prieskumov sme zrealizovali vo februári 2012. Zmyslom nášho prieskumu bolo zistiť, ako vnímajú HR riaditelia predstavy a preferencie o zamestnaní mladej generácie, t.j. ľudí, ktorí ukončili vysokoškolské vzdelanie v priebehu predchádzajúcich 3 rokov a porovnať vnímanie HR riaditeľov s výsledkami našej štúdie Millennials at work: Reshaping the workplace medzi mladými ľuďmi.

Témy nášho porovnania

 • Predstava kariérneho rastu mladej generácie
 • Dôležitosť rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom
 • Atraktívny zamestnávateľ z pohľadu mladej generácie
 • Platy verzus benefity
 • Firemné hodnoty
 • Spätná väzba
 • Ďalšie vzdelávanie a rozvoj zručností a skúseností
 • Skúsenosti nadobudnuté počas práce v zahraničí
Stiahnite si výstupnú správu prieskumu „HR Pulse: Ako vnímajú HR riaditelia miléniovú generáciu a ako vníma zamestnanie ona?“

 

HR Pulse: Ako zmenila novela zákona o dani z príjmov Váš prístup k benefitovej politike?

Prvý zo série prieskumov na tému „HR Pulse: Ako zmenila novela zákona o dani z príjmov Váš prístup k benefitovej politike?“ sme zrealizovali v septembri 2011. Zisťovali sme, aké zmeny nastali vo firmách na Slovensku v súvislosti s úpravou dane z príjmov, ktorá sa dotkla aj zdaňovania finančných aj nefinančných benefitov, ktoré firmy pôsobiace na Slovensku poskytujú svojim zamestnancom.

Aké boli naše hlavné zistenia?

 • Viac ako 60 percent respondentov HR Pulse prieskumu uviedlo, že na zmenu legislatívy zareagovalo úpravou svojho systému zamestnaneckých výhod.
 • Firmy najčastejšie upravovali príspevky na športové a kultúrne vyžitie.
 • O zmenách v benefitoch rozhodovalo vo väčšine firiem vedenie.
 • Vplyv zmien v benefitových systémoch na motiváciu? Podľa HR manažérov nie je výrazný.
Stiahnite si výstupnú správu prieskumu „HR Pulse: Ako zmenila novela zákona o dani z príjmov Váš prístup k benefitovej politike?“