Daňové poradenstvo pre právnické osoby

View this page in: English

Daň z príjmov právnických osôb


Pre akcionárov či spoločníkov je rozhodujúce znižovanie nákladov a riadenie rizík. V tomto procese Vám dokážeme pomôcť formou poradenstva vo všetkých daňových otázkach týkajúcich sa zdaňovania právnických osôb. Patrí sem poradenstvo pri štruktúrovaní investícií na Slovensku a pri podávaní žiadosti o investičné stimuly. Vykonávame hĺbkový daňový audit (due diligence), kontrolu transferového oceňovania transakcií medzi závislými osobami ako aj interné daňové kontroly. Môžeme Vám poskytnúť poradenstvo aj pri reštrukturalizácii spoločností, najmä pri ich transformáciách po akvizícii.


Služby v oblasti zdaňovania právnických osôb


     Najdôležitejšie služby

 • Príprava a podávanie daňových priznaní
 • Preskúmanie dodržiavania daňových predpisov a administratívnych postupov
 • Pomoc pri rokovaniach so slovenskými daňovými úradmi; pomoc pri kontrolách  daňových úradov

Finančné služby a služby v oblasti treasury


     Najdôležitejšie služby

 • Poradenstvo v oblasti riadenia financií a treasury, vrátane cash-pool štruktúr
 • Strategické daňové plánovanie za účelom zníženia daňových rizík vo vzťahu k finančným nákladom
 • Analýza daňových vplyvov z investovania do cenných papierov a iných nástrojov
 • Analýza daňových vplyvov zabezpečovacích transakcií (hedging)
 • Poradenstvo ohľadom správneho daňového a účtovného ošetrenia kurzových ziskov a kurzových strát
 • Navrhovanie daňovo efektívnej kapitálovej štruktúry
 • Poradenstvo pri lízingu

Daňové plánovanie a daňová reštrukturalizácia


     Najdôležitejšie služby

 • Poradenstvo v oblasti vypracúvania a implementácie slovenských a medzinárodných stratégií daňového plánovania a optimalizácie
 • Poradenstvo a pomoc pri reštrukturalizáciách
 • Poradenstvo v oblasti aplikácie a interpretácie medzinárodnej daňovej legislatívy
 • Komplexné posúdenie jestvujúcich zmlúv a iných dohôd z hľadiska ich daňovej účinnosti/efektívnosti
 • Poradenstvo týkajúce sa efektívnych daňových stratégií v oblasti licencií, software a iných druhov duševného vlastníctva

Referencie


     WYKO Industrial Services Ltd

     Andrew Gerrish, Operations Project Manager

     Chris Storer, International Financial Controller


"WYKO Industrial Services, popredná britská spoločnosť v oblasti údržby a opráv v segmente priemyselných procesov založila v máji 2006 svoju prvú organizačnú zložku v strednej Európe. Pre spoločnosť to bola nová skúsenosť, pretože transakcia predstavovala skôr typ prevádzkarne na „zelenej lúke“ ako spoločný podnik alebo akvizíciu.

PwC je vo Veľkej Británii audítorom spoločnosti WYKO. Prvý kontakt firma nadviazala s PwC Bratislava v októbri 2005 počas svojej predbežnej informačnej návštevy v Slovenskej republike. Spoločnosť PwC okamžite pochopila možné ťažkosti pri zakladaní organizačnej zložky anglickej spoločnosti na Slovensku a v neposlednej miere aj jazykové bariéry.

Sieť kontaktov PwC v mnohých oblastiach sa ukázala ako veľmi cenná – bankový sektor, služby v oblasti miezd a účtovníctva, sprostredkovatelia s nehnuteľnosťami, leasing automobilov, atď.

Spoločnosť PwC nám poskytla poradenstvo v nasledujúcich oblastiach:

 • Registrácia spoločnosti – založenie spoločnosti s ručením obmedzeným, WYKO s.r.o., s čím bol spojený zápis spoločnosti a získanie živnostenského oprávnenia
 • Dane – registrácia pre daň z príjmov a DPH
 • Pracovné právo – úprava pracovných zmlúv v súlade s požiadavkami pracovného práva na Slovensku a ich preklad
Bolo nám poskytnuté komplexné poradenstvo a požadované dokumenty sme dostali v zrozumiteľnej forme. Tím PwC bol za každých okolností ochotný pomôcť. Na otázky reagoval pohotovo a efektívne a celkový štandard poskytnutých služieb bol na vysokej úrovni."
Tube City IMS Corporation

Thomas E. Lippard, Vice President and General Counsel


"Audítorské, daňové a konzultačné služby samotnej spoločnosti PwC na Slovensku ako aj v súčinnosti s ostatnými firmami PwC v Európe môžeme len a len odporučiť. S PwC Slovensko spolupracujeme už od roku 1999. Spoločnosť PwC nám poskytovala poradenstvo pri štruktúrovaní založenia dcérskej spoločnosti s ručením obmedzeným na Slovensku a následné priebežné daňové, účtovné poradenstvo a poradenstvo v oblasti pracovného práva. Tím PwC Slovakia vedený Zuzanou Valérovou preukazuje mimoriadne schopnosti, pohotovo reaguje a je aj kreatívny. Je neoceniteľný ako poradca pri podnikaní v strednej Európe a EÚ. "