Zmluvné podmienky

Zmluvné podmienky

1. Predmet zmluvy

1.1 PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. (so sídlom Karadžičova 2, 815 32 Bratislava, Slovensko, IČO: 35 739 347), PricewaterhouseCoopers Tax, k.s. (so sídlom Karadžičova 2, 815 32 Bratislava, Slovensko,  IČO: 35 692 766) a PricewaterhouseCoopers Legal s.r.o., advokátska kancelária (so sídlom Karadžičova 2, 815 32 Bratislava, Slovensko, IČO: 47 235 772),  („PwC”) poskytne na základe vyplneného a odoslaného registračného formulára Klientovi školenie alebo súbor školení („Kurz“ alebo „Kurzy“), ktorého špecifikácia je uvedená v registračnom formulári („Prihláška“).

1.2 Kurz sa uskutoční v priestoroch PwC na adrese Karadžičova 2, 815 32 Bratislava, Slovensko, prípadne v inom objekte, ktorý PwC zaistí („Miesto konania“). Klient musí byť informovaný o termínoch a Mieste konania všetkých Kurzov vopred.

1.3 Tieto Podmienky a Prihláška spolu tvoria zmluvu o poskytnutí služieb („Zmluva“).

1.4 Pri organizácií a poskytovaní Kurzu, PwC nebude (i) vykonávať audit alebo iné audítorské služby v súlade s platnými profesijnými štandardmi ani (ii) žiadne daňové alebo právne poradenstvo.

2. Platobné podmienky

Registrácia na Kurzy je záväzná. Faktúra bude Klientovi zaslaná poštou na adresu, ktorú uviedol v Prihláške. Je nutné, aby Klient uhradil fakturovanú čiastku („Odmena“) do 2 týždňov odo dňa vystavenia faktúry. Odmena je stanovená bez DPH.

3.  Zrušenie, ukončenie a zmena účasti na Kurze  

3.1. Zrušenie účasti na Kurze zo strany Klienta

3.1.1. Akékoľvek zrušenie účasti na Kurze musí Klient uskutočniť písomne alebo e-mailom zaslaným PwC. V prípade, že sa Klient písomne odhlási z Kurzu najneskôr 15 (pätnásť) pracovných dní pred jeho začiatkom, zrušenie účasti je bezplatné a Klientovi nebude za Kurz vystavená faktúra.

3.1.2. Ak sa Klient písomne odhlási z Kurzu najneskôr 7 (sedem) pracovných dní pred jeho konaním, má PwC právo vystaviť Klientovi faktúru vo výške 50% z celkovej výšky Odmeny.

3.1.3. Rozhodujúcim dňom pre určenie dňa odhlásenia Klienta z Kurzu je deň doručenia písomného oznámenia Klienta o odhlásení sa z Kurzu spoločnosti PwC.

3.1.4. V ostatných prípadoch má PwC právo vystaviť Klientovi faktúru na Odmenu v plnej  výške a Klient sa zaväzuje Odmenu uhradiť.

3.1.5. V prípade neúčasti na Kurze nemá Klient nárok na refundáciu.

3.2. Zrušenie Kurzu zo strany PwC

3.2.1. V prípade, že dôjde k zrušeniu Kurzu zo strany PwC, je PwC povinné vrátiť Klientovi Odmenu, ktorá bola za zrušený Kurz zaplatená.

3.2.2. PwC môže od Zmluvy odstúpiť v prípade, že Klient sa dopustil závažného porušenia Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy je účinné odo dňa doručenia písomného oznámenia PwC o odstúpení od Zmluvy Klientovi. Za závažné porušenie Zmluvy zo strany Klienta je považované porušenie ktoréhokoľvek ustanovenia. Klient nemá v tomto prípade právo na vrátenie zaplatenej Odmeny.

3.3. Zmena účasti na Kurze zo strany Klienta

Klient môže kedykoľvek pred zahájením akéhokoľvek Kurzu nahradiť osobu zúčastňujúcu sa tohto Kurzu inou osobu, a to bezo zmeny poplatkov. Výnimkou sú poplatky hradené profesijným organizáciám prostredníctvom PwC, ktoré podliehajú osobitným predpisom.

3.4. Zmena v obsahovej náplni Kurzu

PwC je oprávnené zaviesť zmeny v obsahovej náplni Kurzov, pokiaľ tieto zmeny neovplyvnia všeobecný cieľ Kurzov. O zmenách v obsahovej náplni Kurzu bude Klient včas informovaný.

4. Ukončenie Zmluvy dohodou

Zmluva môže byť ukončená dohodou Klienta a PwC. V tomto prípade Zmluva zanikne s účinnosťou ku dňu uplynutia lehoty stanovenej v dohode o ukončení.

5. Duševné vlastníctvo

Ak dokumenty poskytnuté Klientovi, ktorých sme autorom, obsahujú akékoľvek materiály, ktoré podliehajú právu duševného vlastníctva, budeme vlastníkmi duševného práva k týmto výstupným dokumentom a akýmkoľvek materiálom vytvoreným podľa zmluvy. Vy ste držiteľmi nevýhradnej a neprevoditeľnej licencie na použitie dokumentov pre vaše vlastné interné účely.

Klient má právo využívať všetky podklady a ďalšie študijné materiály obdržané v priebehu Kurzu výhradne pre svoje osobné a/alebo interné potreby. Klient predovšetkým nesmie zo žiadnych dôvodov poskytovať akékoľvek podklady a/alebo iné študijné materiály akýmkoľvek tretím osobám a nesmie sa odvolávať na informácie uvedené v podkladoch alebo na Kurze ani na zistenia vyplývajúce z podkladov alebo Kurzov.

Klient nie je oprávnený zhotovovať z Kurzu žiadne iné audiozáznamy alebo videozáznamy než tie, ktoré schválilo PwC.

6. Obmedzenie zodpovednosti

V súvislosti s Kurzom a službami nie je PwC zodpovedné voči žiadnej osobe okrem Klienta. Klient poskytne PwC finančnú náhradu za akékoľvek náklady (vrátane trov právnych konaní), ktoré PwC vzniknú na základe akéhokoľvek nároku, ktorý si bude uplatňovať nejaká tretia strana v súvislosti s poskytnutými službami. Klient uplatní akékoľvek nároky súvisiace s Kurzom výhradne voči PwC a nie voči akejkoľvek konkrétnej fyzickej osobe.

Výška Odmeny bola stanovená tak, aby odzrkadľovala a zohľadňovala, že zodpovednosť PwC za škodu sa v rozsahu povolenom zákonom obmedzuje na čiastku už z Odmeny zaplatenú. PwC nenesie zodpovednosť za akúkoľvek (i) (i) ušlý zisk, poškodenie dobrého mena, stratu obchodnej príležitosti, očakávaných úspor alebo výnosov ani za (ii) nepriamu alebo následnú v dôsledku nedbalosti alebo porušenia Zmluvy.

7. Ochrana osobných údajov

V súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov je PwC povinné získať súhlas Klienta s uchovaním a spracovaním jeho osobných údajov. Touto Zmluvou Klient potvrdzuje, že akékoľvek informácie podané PwC sú pravdivé a úplné, a dáva súhlas s uchovaním a spracovaním svojich osobných údajov. Klient ďalej potvrdzuje, že bol riadne informovaný v súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z.z.. o svojich právach súvisiacich so spracovaním osobných údajov a ďalšími podmienkami týkajúcimi sa spracovania osobných údajov a spôsobu ich spracovania alebo sprístupnenia. Osobné údaje budú spracovávané PwC za účelom poskytnutia služieb Klientovi podľa tejto Zmluvy a v nevyhnutnom rozsahu. Podrobné informácie o ochrane údajov a súvisiacich právach sú uvedené na http://www.pwc.com/gx/en/site-information/index.jhtml.

8. Rôzne

Klienti, ktorí navštevujú akýkoľvek Kurz, sú povinní poskytnúť údaje o svojej totožnosti a/alebo sa zapísať na recepcii. Neposkytnuté údaje o totožnosti a/alebo neprihlásenie sa na recepcii môže byť dôvodom k odmietnutiu vstupu na Miesto konania.

Vstupom do priestorov PwC sa Klient zaväzuje dodržiavať všetky právne predpisy týkajúce sa bezpečnosti, ochrany zdravia, ochrany pred  požiarmi ako aj iné všeobecne záväzné právne predpisy SR. Klient vyhlasuje, že v prípade, že mu bola odovzdaná karta zabezpečujúca vstup do priestorov PwC, zaväzuje sa ju vrátiť v stave v akom ju prevzal, v opačnom prípade zodpovedá za škodu, ktorá tým PwC vznikla. V prípade straty tejto karty sa Klient zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu 20,- EUR bez DPH.

Klient súhlasí s tým, že PwC môže poskytovať služby aj konkurencii Klienta a iným stranám, ktorých záujmy môžu byť v konflikte so záujmami Klienta, za podmienky, že PwC nezverejní dôverné informácie Klienta a dodrží svoje etické záväzky.

Vzťahy medzi PwC a Klientom na základe tejto Zmluvy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Klient nie je oprávnený postúpiť svoje práva alebo povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy celkom alebo čiastočne žiadnej tretej strane bez predchádzajúceho písomného súhlasu PwC. PwC je oprávnené previesť svoje práva alebo povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy celkom alebo čiastočne na iné spoločnosti skupiny PricewaterhouseCoopers bez súhlasu Klienta.

Žiadne z vyššie uvedených obmedzení sa nedotkne žiadnych práv uvedených v ustanoveniach § 52 – 54 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ak ich je možné aplikovať na daného Klienta ako spotrebiteľa.

V prípade akéhokoľvek rozporu medzi Podmienkami a Prihláškou majú prednosť ustanovenia týchto Podmienok.

Sledujte nás