Čo musia zverejniť firmy v účtovnej závierke k 31. 12. 2019 kvôli COVID-19

František Zummer, direktor, PwC


Ako pristúpiť k povinným zverejneniam v účtovnej závierke zostavenej k 31. decembru 2019, teda čo a v akom detaile zverejniť v poznámkach - to je otázka, s ktorou sa čoraz častejšie stretávame vzhľadom na mimoriadnu situáciu.
 

Túto problematiku rieši zákon o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov („zákon o účtovníctve“) a opatrenie MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva („postupy účtovania“), ako aj Medzinárodné štandardy pre finančné výkazníctvo („IFRS“).
 

Čo hovorí zákon o účtovníctve a postupy účtovania

Na základe zákona o účtovníctve účtovná jednotka je povinná použiť účtovné zásady a účtovné metódy spôsobom, ktorý vychádza z predpokladu, že bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti a že u nej nenastáva žiadna skutočnosť, ktorá by ju obmedzovala alebo jej zabraňovala v tejto činnosti minimálne 12 mesiacov od dátumu, ku ktorému sa zostavila riadna účtovná závierka. V prípade, že účtovná jednotka má informáciu o tom, že u nej takáto skutočnosť nastáva, je povinná použiť tomu zodpovedajúci spôsob účtovania, pričom je povinná uviesť informáciu o použitom spôsobe v účtovnej závierke v poznámkach.

Práve dosah COVID-19 môže predstavovať riziko, že v dôsledku situácie účtovnej jednotke hrozí zastavenie výroby, prerušenie dodávateľských reťazcov alebo iné narušenie obchodnej činnosti, poprípade prerušenie budúcich peňažných tokov a dosah na likviditu a finančnú situáciu spoločnosti. To môže mať za následok ohrozenie schopnosti účtovnej jednotky pokračovať v činnosti. Vplyv tejto udalosti a ako ju vedenie účtovnej jednotky vyhodnotilo, je potrebné opísať v poznámkach k účtovnej závierke v rámci sekcie Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. V dôsledku závažnosti situácie sú zverejnenia povinné aj za predpokladu, že vedenie spoločnosti vyhodnotilo, že súčasná situácia nemá na účtovnú jednotku významný negatívny vplyv.

Na zabezpečenie úplnosti a relevantnosti zverejnení by účtovná jednotka mala zvážiť zverejnenia zamerané na 1) potvrdenie vyvíjajúcej sa situácie, 2) opis základných rizík, 3) potenciálny dosah a vyplývajúce neistoty špecifické pre podmienky účtovnej jednotky, ako aj 4) zverejnenia týkajúce sa krokov účtovnej jednotky s cieľom zmierniť dosahy danej situácie.
 

Aké sú špecifiká medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo

Z pohľadu medzinárodného výkazníctva sa problematikou zverejnení a posúvahových udalostí zaoberajú štandardy IAS 1 a IAS 10. V súlade s IAS 10 sa okolnosti týkajúce sa COVID-19 okrem posúdenia schopnosti účtovnej jednotky pokračovať vo svojej činnosti („going concern“) považujú za udalosti po súvahovom dni, ktoré nevyžadujú úpravu vo finančných výkazoch pripravených k 31. decembru 2019 („non-adjusting post balance sheet event“). IAS 10 taktiež hovorí, že finančné výkazy by nemali byť pripravené na princípe going concern, ak udalosti po súvahovom dni indikujú, že tento predpoklad už nie je naďalej relevantný. Rovnako to platí to aj pre také udalosti, ktoré si nevyžadujú úpravu vo finančných výkazoch, teda aj pre vplyv COVID-19. Inými slovami, COVID-19 pre účtovné závierky zostavené k 31. decembru 2019 sa považuje za okolnosti, ktoré si nevyžadujú úpravu vo finančných výkazoch, ale princíp going concern treba posúdiť ku dňu zostavenia účtovnej závierky, čiže jeho posúdenie sa môže zmeniť ako posúvahová udalosť.
 

Teda aj keď dosah COVID-19 si nevyžaduje úpravu vo finančných výkazoch, v závislosti od významnosti dosahu je potrebné vykázať adekvátne zverejnenia. Tieto zverejnenia by mali byť transparentné a špecificky prispôsobené podmienkam účtovnej jednotky.

Čo sa týka zverejnení, vedenie spoločnosti by malo zvážiť špecifické požiadavky IAS1 predovšetkým týkajúce sa zverejnení významných účtovných politík, konkrétnych úsudkov vytvorených vedením spoločnosti v procese uplatňovania účtovných politík a odhady, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou budú viesť k úpravám vo výsledku v nasledujúcich obdobiach. 

Je predpoklad, že situácia ohľadom COVID-19 môže mať dosah na všetky tieto zverejnenia. V dôsledku závažnosti situácie by vedenie spoločnosti malo dbať aj na rozsah zverejnení. Platí to aj pre rozsah analýz citlivosti, keďže v dôsledku neistoty sa zväčšuje aj škála potenciálnych výstupov týkajúcich sa hlavne subjektívnych oblastí a oblastí s potrebou väčšieho úsudku.

 

O PwC

V PwC je naším zámerom budovať dôveru v spoločnosti a pomáhať pri riešení závažných problémov. Sme sieťou firiem v 157 krajinách s vyše 276 000 pracovníkmi, ktorí robia všetko pre to, aby poskytovali kvalitné audítorské, daňové a poradenské služby. Priestor, kde nám môžete povedať, čo je pre vás dôležité, ako i ďalšie informácie o PwC nájdete na našej webovej stránke www.pwc.com/sk.

Označenie PwC sa vzťahuje na sieť PwC a/alebo jednu či viacero jej členských firiem, z ktorých každá je samostatným právnym subjektom. Ďalšie informácie nájdete na stránke  www.pwc.com/structure.

 

© 2020 PwC. Všetky práva vyhradené.

 

Kontaktujte nás

František Zummer

František Zummer

Direktor, PwC Slovakia

Tel: +421 911 357 112

Sledujte nás