Mzda

Zamestnávateľ je povinný poskytovať zamestnancovi pravidelnú odmenu vyplácanú za vykonanú prácu – mzdu. Mzdy sú zvyčajne stanovené pevnými sumami a vyplácané v pravidelných intervaloch. Mzdové podmienky, vymedzenie jednotlivých zložiek mzdy, ich výšku a podmienky poskytnutia je zamestnávateľ povinný dohodnúť s príslušným odborovým orgánom v kolektívnej zmluve alebo so zamestnancom v pracovnej zmluve.

Štúdia Paywell 2023 >

Sledujte nás