Independent Business Review

IBR je proces zvyčajne iniciovaný bankou alebo inou úverovou inštitúciou v prípade, že u existujúceho, prípadne nového dlžníka existujú pochybnosti o jeho finančnej pozícii alebo solventnosti. Primárnym cieľom IBR je zhodnotenie schopnosti dlžníka splácať načas svoje záväzky. Oblasti, ktoré tento proces pokrýva, sú nastavené individuálne podľa konkrétneho prípadu a rizík, ktorým daná spoločnosť čelí. Zvyčajne však môže zahŕňať oblasti ako cash flow, výhľad hospodárenia, zhodnotenie majetku a záväzkov spoločnosti,  zhodnotenie trhovej pozície, prípadne prevádzkových procesov spoločnosti.

Reštrukturalizácia >

Sledujte nás