CbCR

Ide o Štandard výkazu činností závislých osôb (Country-by-Country reporting), ktorý  nariaďuje, že nadnárodné spoločnosti, ktorých skupinové výnosy prevýšili stanovený limit (t. j. 750 miliónov EUR), musia podať správu v členení podľa jednotlivých krajín, kde pôsobia („CbC správa“) za finančné roky začínajúce sa 1. januára 2016 alebo neskôr.

Country-by-country a životný cyklus transferového oceňovania >

Sledujte nás