Nová definícia úspechu vo svete plnom zmien

Slovenský CEO prieskum 2016

Poradenská spoločnosť PwC a magazín Forbes zisťovali, ako vnímajú biznis lídri podnikateľské prostredie na Slovensku. Až 156 CEOs vyjadrilo svoj názor.

92.png

považuje za prioritu kvalifikovanú, vzdelanú a adaptabilnú pracovnú silu

91

považuje vymáhateľnosť práva za najväčšiu hrozbu pre úspech v podnikaní na Slovensku

74

očakáva, že ich tržby budú budúci rok rásť

„Podľa prieskumu sa jasne ukazuje, že slovenskí CEOs vidia hrozby pre biznis v iných oblastiach ako CEOs vo svete. Špecifické hrozby pre úspech v podnikaní na Slovensku vidia CEOs najmä vo vymáhateľnosti práva, v kvalite školstva, vo vysokom daňovom a odvodovom zaťažení, vo zvyšovaní daní, v reguláciách - teda v oblastiach, ktoré sú v správe štátu. Zároveň považujú geopolitické riziká za väčšie, a menej veria, že svetová ekonomika bude rásť. Výrazne menej hrozieb vidia v samotnom podnikaní a v slovenskej ekonomike."

Todd Bradshaw, Country Managing Partner, PwC

„Talent je jediný zdroj bohatstva, na ktorom môže Slovensko dlhodobo stavať. Súboj o jeho prilákanie bude skutočnou bitkou 21. storočia."

Juraj Porubský, šéfredaktor, Forbes Slovensko

V slovenských firmách je veľký priestor na rozvoj v oblasti využitia nových technológií pre biznis a riadenia a vzdelávania ľudských zdrojov

Lídri biznisu vidia hrozby v školstve, vo zvyšovaní daní a v korupcii

Slovenskí CEOs sú optimistickejší v porovnaní s minulým rokom a aj oproti kolegom vo svete. Sú skeptickejší k ekonomickej situácii vo svete a oproti minulému roku menej slovenských CEOs si je istých rastom firmy v najbližších 12 mesiacoch.

Slovenským firmám na globálny úspech chýbajú lídri. Pre udržanie konkurencieschopnosti firiem menia firmy aj rôzne aspekty talent stratégie, aby dokázali získať, udržať a motivovať dôležitých zamestnancov. V prvom rade menia výchovu budúcich lídrov, pracovné prostredie a kolegiálne správanie, finančné ohodnotenie a benefity.

Slovenskí šéfovia firiem sa neobávajú ani zďaleka tak intenzívne ako ich kolegovia vo svete - zmien v spotrebiteľskom správaní a výdavkoch, rýchlosti technologických zmien, kyber hrozieb alebo nových hráčov na trhu. Ukazuje sa, že tieto aktuálne biznis hrozby vo svete nie sú tak biznis ohrozujúce na Slovensku ako hrozby týkajúce sa skôr fungovania štátu v oblasti funkčnosti podnikateľského prostredia.

Úplatkárstvo a korupcia, dostupnosť kľúčových schopností a nedostatok dôvery v podnikaní vedú v rebríčku biznis hrozieb u slovenských CEOs. Zvýšenie daňového zaťaženia, dlhová kríza eurozóny a nedostatočná základná infraštruktúra sú ohrozenia perspektívy rastu firiem na Slovensku.

Slovenskí CEOs podceňujú využitie technológií pre komunikáciu so záujmovými skupinami. V porovnaní so svojimi kolegami vo svete slovenskí CEOs nepovažujú za dôležitú návratnosť z využitia technológií v oblasti sociálnych médií, online zberu dát a osobných údajov pre komunikáciu so svojimi záujmovými skupinami.

Šéfovia firiem na Slovensku sa jednoznačne vyjadrujú, že kvalifikovaná, vzdelaná a adaptabilná pracovná sila je ich prioritou v podnikaní súčasne s jednoduchým, stabilným a efektívnym daňovým systémom a dostatočnou fyzickou a digitálnou infraštruktúrou. To sú oblasti, v ktorých očakávajú a vyžadujú zlepšenie.

Dlhodobý horizont

88%

CEOs uprednostňuje dlhodobý zisk pred krátkodobým

Dominácia technológií

73%

CEOs si myslí, že nástup nových technológií je najdôležitejší globálny trend v biznise

Talenty sa zmenia

59%

CEOs si myslí, že najväčšie talenty o 5 rokov uprednostia prácu pre firmy, ktoré budú brať ohľad na sociálne hodnoty, ktoré sú im blízke

Slovenskí CEOs sú optimistickejší k rastu firiem v horizonte troch rokov a menej veria svetovej ekonomike

Oproti minulému roku o tretinu menej slovenských CEOs si je istých rastom firmy v najbližšom roku, ale stále ide o tri štvrtiny z celkového počtu. Je to podobné ako vo svete, 79 % CEOs vo svete očakáva rast firmy. Spomedzi respondentov 63 % firiem dosiahlo nárast tržieb za posledný rok a 45 % firiem počíta so zvýšením zamestnancov v najbližšom roku.

Otázka: Očakávate rast tržieb firmy v nasledujúcich 3 rokoch?

Otázka: Očakávate rast tržieb firmy v nasledujúcich 3 rokoch?

 

Iba 8 % slovenských CEOs tvrdí, že vo firme sa zníži počet zamestnancov v najbližších 12 mesiacoch, v 47 % firiem ostane ich počet rovnaký a 45 % firiem plánuje zvýšiť počet zamestnancov. Na základe týchto plánov môžeme považovať ekonomickú situáciu slovenských firiem za stabilnú. Oproti tomu až 21 % firiem vo svete plánuje zníženie počtu zamestnancov.

Otázka: Očakávate rast tržieb vo Vašej firme v nasledujúcom roku?

narast trzieb

Slovenskí CEOs sú výrazne optimistickejší v porovnaní s minulým rokom a v horizonte troch rokov sú si o mnoho istejší rastom firmy

Až 63 % firiem respondentov prieskumu potvrdilo nárast príjmov za posledný rok. Až 82 % firiem očakáva rast firmy v najbližších troch rokoch, čo je nárast o 26 percentuálnych bodov oproti minulému roku čiže o polovicu.

Otázka: Ako sa zmení počet zamestnancov vo firme v najbližších 12 mesiacov?

Otázka: Ako sa zmení počet zamestnancov vo firme v najbližších 12 mesiacov?
alica pavukova
„Hoci hrozieb v podnikaní vo svete pribúda, viera v globálny rast klesá a veľa špecifických hrozieb vidia slovenskí CEOs aj na Slovensku, ich odvaha a optimizmus v trojročnom horizonte výrazne vzrástli v porovnaní s minulým rokom. Podnikanie vyžaduje odvahu a vieru vo vlastné sily a tie slovenskí CEOs do budúcna majú."

Alica Pavúková, partner, PwC

Slovenským firmám pre globálny úspech chýbajú lídri

Takmer polovica slovenských CEOs tvrdí, že na globálny úspech slovenských firiem chýbajú lídri s odvážnymi víziami. Príčinami nižšieho počtu globálne úspešných firiem sú aj vysoká miera korupcie, nedostatok ľudí uvažujúcich globálne a nemotivujúci školský systém spolu so slabým podnikateľským prostredím. Naopak CEOs nevidia bariéry v nedostatku investičného kapitálu alebo podpory start-upov.

Otázka: Prečo podľa Vás nie je viac slovenských firiem úspešných v globálnom meradle?

Otázka: Prečo podľa Vás nie je viac slovenských firiem úspešných v globálnom meradle?
david-green
„Slovenskí CEOs považujú kvalifikovanú pracovnú silu za prioritu, ale chýbajú im lídri pre dosiahnutie úspechu za hranicami Slovenska. Tu je obrovská príležitosť pre profesionálny rozvoj manažérov a zamestnancov v slovenských firmách. Preto musí byť kľúčový cieľ pre slovenské firmy rozšíriť skúsenosti svojich ľudí, rozvíjať ich v rámci firmy, priniesť im osobne globálnych lídrov, aby sa mali od koho inšpirovať a poskytnúť im väčšie možnosti zažiť medzinárodný biznis."

David Green, partner, líder oddelenia auditu pre Slovensko a západný región strednej a východnej Európy, PwC

Vymáhateľnosť práva, kvalita školstva a vysoké daňové a odvodové zaťaženie sú najväčším ohrozením pre úspech podnikania na Slovensku

Prieskum potvrdil v niekoľkých otázkach veľký dôraz slovenských šéfov firiem na vymáhateľnosť práva na Slovensku a na kvalitu školstva a dostupných kvalifikovaných pracovných síl, vysoké daňové a odvodové zaťaženie ako najväčšie hrozby, ktorým firmy na Slovensku musia čeliť.

Pre udržanie konkurencieschopnosti firiem menia firmy aj rôzne aspekty talent stratégie, aby dokázali získať, udržať a motivovať dôležitých zamestnancov. V prvom rade menia výchovu budúcich lídrov, pracovné prostredie a kolegiálne správanie, finančné ohodnotenie a benefity.

Na Slovensku sa snažia firmy meniť aj povesť etického a sociálne zodpovedného zamestnávateľa viac ako vo svete. Na rozdiel od slovenských firiem vo svete menia firmy aj prístup k efektívnej správe výkonu práce a zameriavajú sa na rozmanitosť a inklúziu vo firmách, pričom v týchto dvoch aspektoch je najväčší rozdiel medzi slovenskými a inými firmami globálne.

Otázka: Ktoré z nasledujúcich faktorov ohrozujú úspech v podnikaní na Slovensku?

Otázka: Ktoré z nasledujúcich faktorov ohrozujú úspech v podnikaní na Slovensku?

Otázka: Aké reštrukturalizačné zmeny plánujú firmy v tomto roku?

Otázka: Aké reštrukturalizačné zmeny plánujú firmy v tomto roku?

Slovenské firmy výrazne menej riešia reštrukturalizačné zmeny ako vo svete

Znižovanie nákladov je najdôležitejšia téma rovnako vo svete ako aj na Slovensku. Ale ostatné reštrukturalizačné zmeny sa plánujú v slovenských firmách vo výrazne nižšej miere. Nové strategické partnerstvo, spoločný podnik alebo fúzie, akvizície alebo predaj podielu, odchod z trhu plánuje o polovicu menej slovenských firiem než vo svete. O predaji podielu alebo odchodu z trhu alebo o ukončení partnerstva sa v slovenských firmách takmer neuvažuje.

alexander srank
„Strategické partnerstvá prinášajú veľa výhod zúčastneným stranám, nielen firmám samotným, ale aj ich akcionárom. Vzájomná výmena informácií, skúseností, spoločný záujem a zdieľané činnosti vedú k efektívnejšiemu fungovaniu a získaniu nových trhov a zákazníkov."

Alex Šrank, partner, líder poradenstva, PwC

Vedenie slovenských firiem sa aktívne podieľa na firemnej daňovej stratégii viac ako vo svete

Až v 65 % slovenských firiem sa vedenie aktívne podieľa na rozhodovaní o firemnej daňovej stratégii, pričom vo svete je to v 49 % firiem. Že stabilný daňový systém je dôležitejší než nízke dane si myslí 67 % CEOs rovnako vo svete ako aj na Slovensku. Takisto sa tri štvrtiny CEOs spolu zhodnú na názore, že zníženie zaťaženia týkajúceho sa správy daní je rovnako prínosné ako nízke dane.

Otázka: Ak vezmete do úvahy očakávania širších záujmových skupín, do akej miery by ste súhlasili s nasledujúcimi tvrdeniami ohľadom daní?
Otázka: Ak vezmete do úvahy očakávania širších záujmových skupín, do akej miery by ste súhlasili s nasledujúcimi tvrdeniami ohľadom daní?
christiana
„Rozhodovanie o firemnej daňovej stratégii sa stáva jednou z priorít manažmentu, pretože postoj k daniam a transparentné daňové plánovanie ovplyvňuje povesť firmy. Na oplátku firmy očakávajú, potrebujú a ocenili by stabilný daňový systém a jednoduchú správu daní."

Christiana Serugová, partner, líder daňového poradenstva, PwC

Slovenskí CEOs podceňujú využitie technológií pre komunikáciu so záujmovými skupinami

V porovnaní so svojimi kolegami vo svete slovenskí CEOs výrazne podceňujú návratnosť z využitia technológií v oblasti sociálnych médií, online zberu dát a osobných údajov pre komunikáciu so svojimi záujmovými skupinami. Analýzy dát, štatistiky, systém správy vzťahov so zákazníkmi, výskum a vývoj a webové nástroje sú oblasti, ktorí považujú za dôležité všetci CEOs.

Najdôležitejšími záujmovými skupinami, ktoré ovplyvňujú tvorbu firemnej stratégie sú podľa dôležitosti - zákazníci, konkurenti v odvetví, regulátori, dodávatelia, zamestnanci, poskytovatelia kapitálu, verejnosť, médiá, miestne komunity a mimovládne organizácie.

Je zaujímavé, že slovenskí CEOs považujú vplyv verejnosti, médií a miestnych komunít na firemnú stratégiu za výrazne nižší oproti kolegom vo svete.

Otázka: Ktoré technológie prinášajú najvyššiu návratnosť v oblasti spolupráce so širšími záujmovými skupinami?

ivo dolezal

„Nástup nových technológií je šanca pre získanie kľúčovej konkurenčnej výhody a priestor pre zefektívnenie interných procesov, komunikácie a vyhodnocovanie spätnej väzby, ktorú firmy potrebujú."

Ivo Doležal, partner, oddelenie poradenstva, PwC

Otázka: Ktoré tri z nasledujúcich výsledkov by podľa Vás mali byť prioritou, aby sa lepšie darilo podnikaniu na Slovensku?
graf9

Slovenskí CEOs vyžadujú na Slovensku zmeny najmä v školstve a v daňovom systéme

Šéfovia firiem na Slovensku sa jednoznačne vyjadrujú na niekoľkých miestach, že kvalifikovaná, vzdelaná a adaptabilná pracovná sila je ich prioritou v podnikaní súčasne s jednoduchým, stabilným a efektívnym daňovým systémom a dostatočnou fyzickou a digitálnou infraštruktúrou. To sú oblasti, na ktoré by sa mala vláda na Slovensku zamerať a podľa vyjadrenia CEOs nie je dostatočne efektívna pri riešení týchto oblastí. Oblasti ako sú rozmanitosť a inklúzia, dopady na životné prostredie a ochrana osobných údajov sú na chvoste zoznamu faktorov ovplyvňujúcich firmy.

jens horning
„Automobilový priemysel ako kľúčové odvetvie Slovenska s potenciálom ďalej rásť stojí pred výzvou nedostatku kvalifikovaných ľudí. To je skutočná priorita pre toto nosné odvetvie a kľúčom k riešeniu situácie bude úspech jednotlivých iniciatív - vládnych a odvetvových združení.”

Jens Hőrning, partner, líder pre automobilový priemysel v strednej a východnej Európe, PwC

O prieskume

Oslovení CEOs odpovedali prostredníctvom on-line alebo tlačenej verzie dotazníka v období od 7. januára 2016 do 28. februára 2016. Prieskumu sa zúčastnilo 156 generálnych riaditeľov firiem pôsobiacich na Slovensku z rôznych odvetví: finančné služby (bankovníctvo a poisťovníctvo), priemyselná výroba, stavebníctvo, automobilový priemysel, maloobchod a distribúcia, spotrebný tovar, doprava a logistika, informačné technológie, telekomunikácie, energetika a sieťové odvetvia, a iné.

Zber dát 19. ročníka globálneho prieskumu prebiehal v októbri a novembri 2015 na vzorke viac ako 1400 generálnych riaditeľov a jeho výsledky boli zverejnené pri otvorení Svetového ekonomického fóra v Davose 19. januára 2016.

Charakteristika firiem zastúpených v prieskume

Charakteristika firiem zastúpených v prieskume

Kontaktujte nás

Mariana Butkovská

Mariana Butkovská

Marketing & Communications Leader, PwC Slovakia

Tel: +421 904 941 500

Sledujte nás