Zmluva o predaji a kúpe podielu (SPA)

Pri každej transakcii je zmluva o predaji a kúpe podielu (ďalej „zmluva“ alebo „SPA“) výsledkom kľúčových komerčných a cenových rokovaní. Kupujúci a predávajúci sú stále dômyselnejší pri hľadaní spôsobov, ako dosiahnuť potenciálnu hodnotu, ktorú možno získať vyjednaním a realizovaním zmluvy.

Náš špecializovaný SPA tím poskytuje odbornú pomoc v každom štádiu transakcie, od prác pred uzatvorením transakcie až po podporu po jej skončení. Pred transakciou tím pomáha identifikovať a zrozumiteľne vyjadriť podstatu problémov týkajúcich sa oceňovania a mechanizmov zavŕšenia transakcie, čím podporuje klientov pri rokovaniach o zmluve. Po transakcii tím pomáha klientom chrániť alebo generovať hodnoty prostredníctvom realizácie mechanizmov zabezpečujúcich naplnenie uzatvorených zmlúv.

 • Uvažujete o predaji spoločnosti a chcete zvážiť relatívne prednosti pevnej ceny a iných ukončovacích mechanizmov v kontexte vašej transakcie?
 • Odpredávate podnik alebo jeho časť a chcete sa chrániť voči tlaku na cenu zo strany potenciálnych kupujúcich, prostredníctvom stanovenia ceny, ktorá ma byť zaplatená alebo tiež prostredníctvom využitia mechanizmov po ukončení transakcie?
 • Robíte akvizíciu a chcete mať istotu, že ste identifikovali a vyhodnotili všetky potenciálne dlhové položky a iné finančné riziká, či už prostredníctvom zníženia ceny alebo pomocou oceňovacieho mechanizmu v rámci SPA, alebo cez záruky a náhrady škôd?
 • Uvažovaná transakcia obsahuje oceňovacie mechanizmy po ukončení transakcie. Chcete nastaviť SPA vo váš prospech a minimalizovať možnosť protistrany manipulovať s cenou?

Ako vám vieme pomôcť

 • Môžeme pomôcť vám a vašim poradcom pri zvažovaní úprav, ktoré treba urobiť medzi hodnotou podniku a hodnotou vlastného imania, a pri formulovaní argumentov a protiargumentov potrebných na podporu vášho postoja
 • Môžeme vám radiť pri stanovení vhodných finančných porovnávacích štandardov (alebo vhodných úprav ceny v prípade mechanizmu fixnej ceny) a s tým súvisiacich argumentov pre potreby rokovaní o cene a vypracovania pracovnej verzie zmluvy
 • Môžeme vám radiť, keď budete analyzovať požiadavky na pracovný kapitál podniku, aby sme vám pomohli určiť normalizovaný pracovný kapitál pre potreby rokovaní o zmluve
 • Môžeme spolupracovať s vami a s vaším tímom zaoberajúcim sa finančným due diligence pri znižovaní rizík identifikovaných počas fázy tejto hĺbkovej analýzy
 • Môžeme vám radiť pri rokovaniach o účtovných aspektoch zmluvy. Toto poradenstvo zvyčajne zahŕňa komentár ohľadom oceňovacieho mechanizmu, významných vyjadrení a záruk (ak existujú), ostatných účtovných klauzúl zmluvy a mechanizmov riešenia sporov súvisiacich s úpravou kúpnej ceny (vrátane zohľadnenia prípadných daňových položiek)

Viac o službách PwC v oblasti SPA

 • Náš tím poskytuje praktické komerčné poradenstvo klientom ohľadom SPA
 • Tím spája v sebe skúsenosti z finančného due diligence, forenzného, účtovného a daňového poradenstva
 • Tím sleduje a pozná súčasný vývoj na trhu v neustále sa vyvíjajúcej oblasti SPA

Kontaktujte nás

Pavol Pravda

Pavol Pravda

Partner, PwC Slovakia

Tel: +421 911 400 763

Sledujte nás