Štrukturálne fondy

Štrukturálne fondy tvoria dva fondy: Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR), ktorý od roku 1973 poskytuje finančnú podporu na účely rozvoja a štrukturálnych zmien regionálnych hospodárstiev, hospodárskych zmien, zvýšenia konkurencieschopnosti a územnej spolupráce v EÚ, a Európsky sociálny fond (ESF) vytvorený v roku 1957, ktorého úlohou je zlepšiť adaptabilitu zamestnancov a podnikov, prístup k zamestnanosti a účasť na trhu práce, podporovať sociálne začlenenie znevýhodnených osôb, boj proti všetkým formám diskriminácie a vytváranie partnerstiev zameraných na realizáciu reforiem v oblasti zamestnanosti.

Sledujte nás