Štátna pomoc

Na základe zákona o štátnej pomoci ide o akúkoľvek formu pomoci poskytnutú na podnikanie alebo v súvislosti s ním priamo alebo nepriamo z prostriedkov štátneho rozpočtu. Pomoc, ktorá narúša hospodársku súťaž alebo hrozí narušením hospodárskej súťaže tým, že zvýhodňuje určitých podnikateľov alebo výrobu určitých druhov tovaru, je nezlučiteľná s vnútorným trhom, pokiaľ ovplyvňuje obchod medzi členskými štátmi.

Legislatívne zmeny v oblasti regionálnej investičnej pomoci >

Sledujte nás