Private Equity

PE je kategória kapitálových investícií do súkromných spoločností, t. j. spoločností, ktoré nie sú kótovane na kapitálových trhoch. Vlastný kapitál (equity) v tomto kontexte znamená podiel súkromného investora v spoločnosti po zohľadnení čistého dlhu.

PE fondy investujú kapitál inštitucionálnych a bonitných súkromných investorov do cieľových  spoločností s očakávaním, že tento podiel bude mať väčšiu hodnotu na konci stanoveného časového horizontu, ako bola výška pôvodnej investície.

PE spoločnosti pristupujú k transakciám oportunisticky, cieľovú spoločnosť vnímajú ako investíciu so stanoveným časovým horizontom, rizikovým profilom a s požadovanou mierou návratnosti. Cielene vyhľadávajú spoločnosti s rastovým potenciálom, z rôznych sektorov, s cieľom čo najrýchlejšieho rastu tržieb, nákladovej optimalizácie, prípadne konsolidácie odvetvia. Primárnym cieľom je cash flow spoločnosti a maximalizácia hodnoty svojej investície.

Oblasť fúzií a akvizícií >

Sledujte nás