Patent box

Novela zákona o dani z príjmov s účinnosťou od 1. januára 2018 priniesla nový inštitút, tzv. patent box (osobitný daňový režim), spočívajúci v daňovom oslobodení príjmov plynúcich z odplát za užívanie patentov, úžitkových vzorov a softvéru (nehmotných aktív), ktoré sú výsledkom vlastnej vývojovej činnosti daňovníka na Slovensku, a to až do výšky 50% týchto príjmov.

Viac informácií o Patent boxe >

Sledujte nás