Metóda waterfall

Spôsob riadenia projektov, ktorý spočíva v nastavení striktných pravidiel v rámci všetkých oblastí projektu už v začiatkoch plánovania, ktoré sú pre členov tímu smerodajné. Pre túto metódu sú typické fázy ako návrh spracovania, vývoj riešenia, jeho testovanie, pilotná verzia a následne zavedenie do prevádzky. Metóda waterall poskytuje lepší prístup riadenia a kontroly oproti agilnej metóde, avšak jej nevýhodou je nedostatočná spätná väzba zo strany zákazníka, čím realizáciu možno označiť za menej efektívnu.

Sledujte nás