Locked box

Pri tomto spôsobe stanovenia kúpnej ceny je výsledná cena založená na uzamknutých, spravidla auditovaných finančných výkazoch, čím sa výrazne zmenšuje priestor na spory o účtovných postupoch a úpravách položiek čistého dlhu a pracovného kapitálu pri stanovení kúpnej ceny.

Locked box vo svojej najjednoduchšej podobe znamená pevne stanovenú kúpnu cenu spoločnosti. Hodnota pre vlastníkov (equity value) je vopred dohodnutá v zmluve o predaji a kúpe podielu už pri jej podpise. Na základe najaktuálnejších dostupných finančných výkazov k dohodnutému dátumu (locked box) sa stanoví cena obchodného podielu, keďže výška hotovosti, finančných účtov, prijatých a poskytnutých úverov, ako aj položiek pracovného kapitálu je k dohodnutému dátumu známa. Od momentu uzamknutia výkazov nadobúda kupujúci právo na všetky ekonomické benefity spoločnosti. Zmluva o predaji a kúpe podielu taktiež upravuje ochranu kupujúceho pred odčerpaním hodnoty zo spoločnosti v období medzi dátumom uzamknutia výkazov a uzatvorením transakcie (tzv. leakage).

Sledujte nás