IFRS 17

IFRS 17 je medzinárodný štandard finančného výkazníctva. Vydala ho Rada pre medzinárodné účtovné štandardy (IASB, z angl. International Accounting Standards Board) a stanovuje v ňom požiadavky na vykazovanie, oceňovanie, prezentáciu a zverejňovanie poistných zmlúv. Zlepšuje porovnateľnosť finančných informácií o poistných zmluvách v rozličných spoločnostiach a jurisdikciách.

Služby spoločnosti PwC v oblasti aktuárstva >

Sledujte nás