EÚ fondy

Európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF) predstavujú hlavný nástroj investičnej politiky EÚ, ktoré sa majú investovať do viacerých oblastí ako: 

  • Zelenšie Slovensko (energetická efektívnosť, znižovanie emisií skleníkových plynov a pod.)
  • Prepojenejšie Slovensko (rozvoj inteligentnej, bezpečnej, udržateľnej transeurópskej dopravnej siete)
  • Konkurencieschopnejšie a inteligentnejšie Slovensko
  • Sociálnejšie a inkluzívnejšie Slovensko (podpora trhu práce, kvalitné a inkluzívne vzdelávanie, získanie zručností a pod.)
  • Európa bližšie k občanom (podpora kultúry a prírodného dedičstva, udržateľný cestovný ruch, verejné športoviská a pod.)
  • Fond na spravodlivú transformáciu (snaha riešiť sociálne, hospodárske a environmentálne dôsledky regiónom, ktorých sa týka prechod na uhlíkovú neutralitu)

Celková výška zdrojov z fondov EÚ pre Program Slovensko je 12,594 mld. Eur

Investovanie na Slovensku a štrukturálne fondy >

Sledujte nás