Daň z príjmov právnických osôb

Predstavuje štátnu priamu daň, pričom právnické osoby sú povinné pri plnení daňovej povinnosti v oblasti dane z príjmov postupovať podľa náležitostí zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Predmetom dane z príjmov právnickej osoby je vo všeobecnosti zdaniteľný príjem (výnos) z činnosti daňovníka a z nakladania s majetkom daňovníka okrem osobitne určených výnimiek  (napr. výnimky v prípade daňovníkov nezriadených na podnikanie; dary; príjem z dividend za splnenia určitých podmienok a pod.).

Viac o dani z príjmov právnických osôb >

Sledujte nás