Skip to content Skip to footer
Hľadať

Načítavajú sa výsledky

Riadenie hodnoty IT funkcie

Informačné technológie (IT) hrajú čoraz väčšiu a zreteľnejšiu úlohu v podnikaní a stali sa rozhodujúcim faktorom konkurencieschopnosti organizácií na celom svete. Efektívne riadenie tak organizačných, ako aj zákazníckych informácií, umožňuje podnikateľským subjektom pohotovo reagovať na neustále sa meniace trhové prostredie. Pri správnej implementácii môžu byť informačné technológie kľúčovým faktorom efektívneho riadenia podnikania.

Úlohou informačných technológií je podporovať dlhodobú stratégiu spoločnosti. Špecialisti z PwC analyzujú, zhodnocujú a zdokonaľujú celkové vzťahy medzi stratégiou spoločnosti a spôsobom, akým je spoločnosť organizovaná, medzi obchodnými procesmi a IT systémami, ako aj vzájomnú nadväznosť interných kontrolných mechanizmov. Svojimi odbornými a manažérskymi skúsenosťami sú naši konzultanti zárukou pre vedenie firiem, že IT systémy budú poskytovať efektívnu podporu činnostiam ich organizácie.

 

Náklady na IT a výkonnosť

 

peniaze

Chcete vedieť, či Vaše investície do IT sú efektívne zhodnotené vo výsledkoch obchodnej činnosti? Potrebujete porozumieť kvantitatívnym kritériám pre zhodnotenie Vašej IT výkonnosti? Chcete poznať najlepšie riešenie zabezpečujúce prepojenie medzi IT a obchodnou činnosťou? Chcete sa dozvedieť ako znížiť náklady bez negatívnych dopadov na obchodnú činnosť?

Uvedomujete si potrebu ohodnotenia budúcich nákladov v súvislosti s komplexnosťou IT činností? PricewaterhouseCoopers pomáha najväčším svetovým spoločnostiam pri vytváraní vyššej strategickej hodnoty z ich IT investícií. Služby, ktoré poskytujeme, zahŕňajú nasledovné oblasti:

 • Rozhodovanie, či Vaše súčasné IT investície prinášajú zodpovedajúce zisky
  Využívajúc PwC metódu Total Spend AnalysisTM (TSA) – Analýza celkových nákladov – naša IT schéma pre účty a priemyselné štandardy – pomáhame kvantifikovať Vaše IT náklady a ohodnotiť ich podľa vplyvu na obchodné ciele a riziká.
 • Zlepšenie prepojenia medzi IT a obchodnou činnosťou
  Vypracujeme analýzu cieľov, ktorá poukazuje na medzery a diskrepancie medzi IT činnosťou a obchodnými cieľmi.
 • Vytváranie kvantitatívnych kritérií potrebných na hodnotenie budúcej IT výkonnosti
  Schopnosť sofistikovaných analýz, ktoré pomáhajú Vašej spoločnosti ohodnotiť rozdiely medzi Vašou súčasnou výkonnosťou IT a výkonnosťou vedúcich praktík v príbuzných odvetviach a procesoch.
 • Optimalizácia hodnoty IT nákladov
  Kombinovaná analýza, ktorá zahŕňa celkové náklady, hodnotenie vyspelosti schopností a podnikateľského úsilia, a zároveň poskytuje multidimenzionálny obraz IT činností, ktorý pomáha nasmerovať rozhodnutia o IT investíciách.

Riadenie IT

riadenie

Podnikatelia požadujú konkrétne IT riešenia pre zlepšenie procesov a operácií. Manažéri rizika chcú mať záruku, že používané informačné technológie sú pružné, pracovníci zodpovední za compliance požadujú vhodnú platformu pre elektronickú archiváciu.

Podnikatelia a vedúci pracovníci IT sa musia zjednotiť pri rozhodovaní o princípoch, infraštruktúre, obchodných aplikáciách a investíciách do IT. Svoje zodpovednosti musia chápať jednoznačne a musia ich správne komunikovať Ide o princípy a stratégie, zosúladenie sa s obchodnými potrebami spoločnosti, rozhodovacími modelmi a procesmi, kontrolnými systémami a modelmi IT služieb.

PwC poskytuje poradenstvo najväčším svetovým organizáciám pri zosúladení IT stratégie, riadení rizika, dodaní kvality a meraní výkonnosti.

 • Riadenie rozvoja štruktúr, úloh a procesov IT
  Tím PwC pre poradenstvo vykoná analýzu, pomocou ktorej identifikuje nesúlad medzi IT a podnikateľskými procesmi. Následne odporučí riešenie prispôsobené konkrétnemu prípadu a rešpektujúce špecifiká daného odvetvia. Odporúčania obsahujú prioritizáciu investícií a najvhodnejší plán implementácie riadenia IT.
 • Analýza investícií do IT
  PwC uskutoční analýzu procesu plánovania investícií v porovnaní so štruktúrou výdajov v minulosti. Jej cieľom je zabezpečiť dosiahnutie požadovaných výsledkov z investícií do IT.
 • Vypracovanie hodnotiacich tabuliek, metrík a optimalizácia merania výkonov IT
  PwC vyvíja najvhodnejšie monitorovacie mechanizmy, ktoré umožňujú efektívne sledovanie IT procesov v reálnom čase a ich porovnanie so štandardmi v danom odvetví.
 • Riadenie a alokovanie IT zdrojov
  Tím PwC pre poradenstvo vykoná analýzu alokovania zdrojov IT a vypracuje odporúčania pre ich efektívnejšie využitie.
 • Hodnotenie riadenia a organizácie IT
  PwC uskutoční dôkladné analýzy a hodnotenia pracovnej sily, ktorých úlohou je zabezpečiť ľudské zdroje so schopnosťami a zručnosťami, ktoré zodpovedajú dlhodobej stratégii spoločnosti. PwC vykoná analýzu vzťahu medzi IT a obchodnými jednotkami, zosúladenia existujúcich a požadovaných IT schopností, a zameria sa na rozdiely a podnikateľské riziká.

Riadenie dát

riadenie

Na svetovom trhu, kde sú systémy, ľudia a procesy vzájomne prepojené, je kvalita dát najcennejším aktívom každej spoločnosti. PwC Data Management tím považuje dáta za zdroj životnej sily Vašej organizácie, vníma ich oveľa širšie ako len množstvo informácií. Je to kľúčový faktor pri dosahovaní krátkodobých aj dlhodobých cieľov spoločnosti.

Štruktúrovaný prístup a metodológia PwC, nazývaná Data Quality: OnTarget, spočíva v sledovaní dát a vlastníctva ich následnom prepojení na zaužívanú prax. Osvedčenými postupmi, nástrojmi a skúsenosťami pomáhame maximalizovať pridanú hodnotu dát, ktoré vlastní Vaša spoločnosť. Spoločnosti, ktoré považujú riadenie dát za strategickú záležitosť, profitujú zo zvýšenia výnosov a zo zníženia prevádzkových nákladov a rizika.

PwC pomáha pri rozvoji a implementácii stratégie riadenia dát a priebežných procesov riadenia dát, hodnotí kvalitu dát, riadi a vykonáva konverziu dát, poskytne služby spojené so získavaním a analýzou dát.


Výhody aktívneho riadenia dát:

 • Informácie sú k dispozícii rýchlejšie a bez dodatočného zasahovania
 • Flexibilný podnikový systém vykazovania znižuje náklady na prispôsobenie v prípade nových informačných požiadaviek
 • Väčšia transparentnosť v dôsledku porovnateľných a konzistentných informácií v rámci všetkých systémov
 • Väčšia dôvera v kvalitu podnikových dát zo strany všetkých zainteresovaných osôb

IT operácie

time

PwC pomáha najväčším svetovým organizáciám znížiť náročnosť výpočtových technológií a proaktívne riadiť rozvoj a zmeny spoločnosti.

 • Zabezpečenie schopností riadiť komplexné portfólio IT
  PwC pomáha vybudovať procesy a postupy na riadenie investícií, aplikácií, technického vybavenia a IT služieb s cieľom zabezpečiť získanie stabilných zručností na riadenie komplexného portfólia IT.
 • Efektívne riadenie implementácie nových technológií
  PwC pomáha vyvinúť a štandardizovať procesy pre hodnotenie, testovanie a zavedenie nových technológií, ktoré umožnia rýchlejšiu návratnosť investícií a získanie konkurenčných výhod.
 • Zlepšovanie úrovne IT služieb
  PwC vykonáva tzv. „Voice of Customer“ hodnotenie užívateľského vnímania úrovne IT služieb. Pomáha identifikovať príčiny rozdielov medzi očakávaniami a skutočnosťou a asistuje pri vývoji plánu implementácie procesov pre zlepšenie výkonnosti IT služieb.
 • Udržiavanie vývojaschopného systému účtovníctva a výkazníctva
  PwC hodnotí IT kontroly s dôrazom na mechanizmy riadenia zmien. Na základe týchto zistení asistuje pri skvalitňovaní procesov, ktoré je zamerané na zabezpečenie presných údajov v systéme, ich správnu kontrolu a vhodné udržiavanie.
 • Riadenie požiadaviek na IT služby
  PwC pomôže Vašej organizácii vypracovať procesy a rámec pre podávanie žiadostí, schvaľovanie, hodnotenie, prioritizáciu a adresnosť obchodno-zákazníckych žiadostí. Sem patria nielen procesy spojené priamo s IT, ale aj tie, ktoré na ne nadväzujú a týkajú sa užívateľov IT služieb.

Kontaktujte nás

Ivo Doležal

Ivo Doležal

Partner, PwC Slovakia

Tel: +421 903 435 979

Sledujte nás